Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


alaealised

Siseministeerium kuulutab välja konkursi noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetusprogrammi elluviimiseks. Programmi eesmärk on kujundada koolinoortes oskusi, kuidas luua ja hoida vägivallavabu paarisuhteid.

Justiitsministeerium toetab kokku 50 000 euroga kaht projekti kuni kümneaastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.

Justiitsministeerium ja Tartu ülikool sõlmisid lepingu laste seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu läbiviimiseks.

Justiitsministeerium kuulutas välja kuriteoennetuse projektide konkursi rahalise toetuse andmiseks kuni 10 aastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks. Toetuse määr on 50 000 eurot.

Infopäeva „Riskikäitumine ja ennetus“ korraldavad üheskoos Justiits- , Sise- ja Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Arengukava koostamiseks on moodustatud töörühm, kuhu lisaks ministeeriumide ja nende valitsemisalade esindajatele on kaasatud vastavalt käsitletavale teemale vägivalla ennetamise teemadega tegelevad vabaühendused, noorteühendused ning omavalitsusliidud, teised asutused ja eksperdid, samuti kehtiv

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus asub parandama vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja pakkuma jätkutuge kolmes Eesti piirkonnas: Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis. Välja töötatud programmidega jõutakse 75 vanglast vabanenud nooreni.

Tegevuste toel suureneb kriminaalhooldusametnike ja teiste vanglast vabanevate noortega tegelevate spetsialistide jätkutoe pakkumise kompetents. Välja töötatakse kohandatud motivatsiooniprogramm psüühika- ja käitumishäiretega noortele ning seega peaks valmima süsteemne jätkutoe mudel, millega suurendatakse vanglast vabanenud noorte sotsiaalset toimetulekut ja ennetatakse korduvkuritegude toimepanekut.  

04.06.2014.a. toimus Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis multidimensionaalset pereteraapiat (MDFT) tutvustav seminar. 

Lehed