Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivallaalane teadlikkus ja hoiakud

PrintPDF Jaga

Meede 1.1. Vägivalla-alase teadlikkuse edendamine ja seeläbi vägivalda taunivate hoiakute kujundamine

Vägivallaalast teavitustööd tuleb teha laiema avalikkuse ja kitsamate sihtrühmade seas, keskendudes senisest enam nendele rühmadele ja küsimustele, mille puhul uuringud viitavad suurematele vajakajäämistele: noorte vanuserühmas ja mitte-eestlastest meeste seas vägivalda soosivad hoiakud, spetsialistide vähene teadlikkus vägivalla olemusest, peamistest vägi­vallale viitavatest märkidest ning ohvreid ja vägivallatsejaid iseloomustavatest joontest. Kõik teavitus- ja ennetustegevused peavad olema läbimõeldud ja regulaarsed – ainult nii saab vältida teema hääbumist ja soodustada teadmiste kinnistumist.

Teadlikkuse suurendamise kampaaniad peavad juhtima tähelepanu vägivalla lubamatusele, selle negatiivsele pikaajalisele mõjule ning vägivallaga seotud müütidele ja stereotüüpsele suhtumisele soorollidesse. Samuti tuleb suurendada teadlikkust naistevastase vägivalla olemusest ja tagajärgedest. Inimesi tuleb julgustada vägivalda märkama ja sekkuma, selleks tuleb neile jagada praktilist infot, kuidas ennast või oma lähedasi vägivalla korral kaitsta, kuhu abi saamiseks pöörduda ja millised võivad olla riskid nii mittesekkumise (nt vägivalla kordumine, selle mõju lähedastele, sh lastele) kui sekkumise korral (nt vägivalla eskaleerumine, abist loobumine jms). Tuleb toetada selliste hoiakute kujundamist, et nii ohvrid kui ka nende lähedased tahaksid vägivallaga seotud probleemide korral abi otsida.

Vägivallateemade asjatundlik käsitlemine meedias aitab suurendada üldist vägivallatead­likkust. See eeldab proaktiivset teavitustööd avalikus meediaruumis, et soodustada vägivalda taunivate hoiakute kujundamist inimeste hulgas ja vägivallajuhtumite ohvrisõbralikku käsitlemist.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 1.1.1. Vägivallast teadlikkuse tõstmine meedia, kampaaniate jt teavitustegevuste kaudu

Tegevus 1.1.2. Informeeritud teadlikkuse tõstmine vägivallast statistika korrastamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu

Tegevus 1.1.3. Informeeritud teadlikkuse tõstmine vägivallast uuringute läbiviimise ja nende tulemuste levitamise ning veebilehtede kaudu

Tegevus 1.1.4. Kommunikatsiooni-tegevused ühiskonna väärtus-orientatsioonide avatumaks muutmiseks ja ühise kvaliteetset infot sisaldava teabevälja tugevdamiseks