Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Ajalugu

PrintPDF Jaga

Kriminaalpreventsiooni Nõukogu tegutseb Vabariigi Valitsusele nõuandva komisjonina alates 1993. aastast ning selle ülesandeks aastani 1999 oli kriminaalpreventiivse tegevuse koordineerimine riigis.
Aastatel 1993-2003 tegutses Kriminaalpreventsiooni Nõukogu asjatundjate komisjonina, kuhu olid kaasatud kõik kriminaalpreventsiooni tegevust läbivad ühiskonna tasandid: riiklik-kohalik-elanikkond. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu koosseisu kuulusid 5 ministrit: Justiits-, Sise-, Sotsiaal-, Haridus- ja Teadus- ja Rahandusminister; kohalikult tasandilt Kohalike Omavalitsuste Liitude, Linnade ja Maakondade esindajad ning kodanikeühenduste, eraettevõtete, huvigruppide esindajad (N. Turvaettevõtete Liit, Kirikute Nõukogu).

Ajavahemikul 2000-2002 Kriminaalpreventsiooni Nõukogu tegevus oli seotud peamiselt valdkonna prioriteetide ja tegevuskavade väljatöötamise ja määratlemisega. Antud komisjoni tegevust tutvustati avalikkusele ning mitmete küsimustega on KPN poole pöördunud nii riiklikud kui ka avalik-õiguslikud institutsioonid.

Kriminaalpreventsiooni Nõukogu olulisus Vabariigi Valitsusele nõuandva asjatundjate komisjonina on välja kujunenud aastatega. Pikaajaline traditsioon on aidanud kaasata komisjoni tegevusse teadmistega ja kogemustega inimesi, kelle arvamused ja hinnangud on olulised kriminaalpreventsiooni tegevuse arendamisele - teadlased ja kriminoloogid  (nt Jaan Sootak, Jüri Saar), turvalisuse temaatika asjatundjad (nt kõrgemad politseiametnikud Raivo Aeg, Elmar Nurmela). Antud inimeste kaasamine tagab komisjoni töö efektiivsuse, asjatundlikkuse ja jätkusuutlikkuse.

Asjatundjate komisjoni eesmärgiks (vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele) on arendada edasi kuritegevuse ennetamise süsteemi, arvestades seejuures olemasolevaid institutsioone ja ressursse, nii täitevvõimu esindajate näol - ministrid, kõrgemad ametnikud kui ka erasektorit erinevate  asjatundjate näol. Avalikus sektoris mittetöötavate isikute kaasamine on kõige efektiivsem just sellises komisjonis, kus on võimalik jagada oma arvamust asjatundjatega ning kus võetakse vastu valdkonna otsused kõige kõrgemal täitevvõimu tasandil e. Vabariigi Valituses.

2003. aastal muutus Kriminaalpreventsiooni Nõukogu koosseis seoses valimistega ning kinnitati tööks uus kodukord. Nõukogu koosseisu muutmisel muudeti nõukogu nime, ehk siis varasemast Kriminaalpreventsiooni Nõukogust sai Kuriteoennetuse Nõukogu, mis Vabariigi Valitsuse poolt kinnitati 05.08.2003.a.

Nõukogu muutus taas 2015. aastal, seoses korrakaitseseaduse rakendumisega 1.07.2014. Nimeks sai nõukogule süüteoennetuse nõukogu ja tema ülesanded on sätestatud korrakaitseseaduse §-s 20 kui ka tegevuse korraldus on määratletud 27.05.2015 Vabariigi Valitsuse määruses nr 19.

Hetkel kuuluvad komisjoni koosseisu 5 ministrit: justiits-, sise-, sotsiaalkaitse, haridus- ja teadus-, ja rahandusministrid ja mitmed muud olulised esindajad nii riiklikult kui kohalikult tasemelt, lisaks ka kõrgkoolidest, äriühingutest ja vabaühendustest.