Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Juhtum 2: Alkoholi- ja tubakaseaduse rikkumine, koolikohustuse mittetäitmine

PrintPDF Jaga

Viiendas klassis klassikursust kordama jäänud poisil on alkoholi- ja tubakaprobleemid ning raskusi õppetöös. Koolis õppimise probleeme on süvendanud arvutisõltuvus. Sellest tingituna on ta alatasa väsinud, tal puudub huvi õppimise vastu ning esinevad keskendumishäired. Kooliskäimise parandamiseks saadeti poiss õppima kodust kaugemal olevasse kooli ning suunati elama õpilaskodusse. Õppimisega poisil otseselt probleeme ei olnud, kuid lõpuks visati ta alkoholi tarvitamise pärast õpilaskodust välja.

Probleemid said alguse teises klassis, kui ta sõbrunes naabripoistega ning hakkas koos nendega jooma ja suitsetama. Alkoholi ja tubaka tarvitamisega seotud probleemid süvenesid viiendas klassis, kui ta 12-aastaselt hakkas nädalas vähemalt korra õlut, vahel ka viina tarvitama. Praegu hangib ta alkoholi koos sõpradega, kes paluvad tuttavatel täisealistel inimestel seda poest osta.

Ema sõnul tarvitab laps peaaegu iga päev alkoholi. Ta on püüdnud poega kaitsta, tuues halva käitumise põhjenduseks nii valesid sõpru kui kooli saamatust või tegematajätmisi. Ema sõna laps ei kuula.

Koostöövõrgustik


Kohalik omavalitsus
Sotsiaaltöötaja
Lastekaitsetöötaja
Noorsootöötaja
Haridusvaldkonna eest vastutav ametnik
Laste hoolekandekomisjoni esindaja
Alaealiste komisjon
Perearst
Kool
Sotsiaalpedagoog
Psühholoog
Klassijuhataja
Õppealajuhataja (õppeedukuse teema)
Hoolekogu (ennetustöö võrgustiku arendamine)
Tugiõpilasliikumine TORE
Kohalik kaupluseomanik
Politsei
Psühholoog
Laps/noor ja tema pere
Sekkumine
Poisi suurim probleem on igapäevane alkoholitarbimine. Sellest tulenevalt on tekkinud  mahajäämus koolis, vastutustundetu suhtumine õppetöösse ja õpilaskodust väljaviskamine. Poisi keskendumist takistab lisaks alkoholisõltuvusele harjumus öötundidel internetis surfata. Esmase sammuna tuleb lastekaitsetöötaja eestvedamisel koostada tegevusplaan, mille alusel poiss suunata alaealiste komisjoni, edasi psühhiaatri konsultatsioonile ja sõltuvusravile (eelkõige alkoholi-, aga ka arvutisõltuvuse pärast).

Samal ajal tuleb aktiivselt tegeleda poisi koolis hakkamasaamise toetamisega. Selleks tuleb koostada individuaalne õppeplaan, mille koostamisel arvestada kooli tugistruktuuri võimalustega. Oluline on personaalse lähenemise kaudu ennetada koolist täielikku väljalangemist. Võimalusel otsida poisile tugiõpilane, kes aitab tal jooksva õppetööga hakkama saada ja klassikaaslastest mitte maha jääda.

Püüda saada õpilaskoduga kokkuleppele, et poisile antaks katseaeg. Kui see ei toimi, siis tuleb kaaluda teisi alternatiive, nt poisi suunamist kodukohajärgsesse kooli, et kaoks vajadus elada kodust eemal. Samas ei tohi unustada, et tema alkoholiprobleemid on saanud alguse naabruskonnast, sõpradega koosjoomisest. Kui otsustatakse selle kasuks, et poiss kolib tagasi koju, kaaluda tema sõpradega kontakti loomist kas kohaliku noorsootöötaja, kooli huvijuhi või piirkonna avatud noortekeskuse kaudu, et võimalikult palju kaasata neid huvitavatesse vaba aja veetmise võimalustesse (sisukas ajaveetmine vs alkoholitarbimine).

Selleks, et ema suudaks poega toetada ja aktiivsemalt osaleda tema kasvatamisel ning et poeg ema aktsepteeriks, on vajalik ema ja poisi ning nende ühine nõustamine. Psühholoogilise nõustamise abil on võimalik saavutada lapsevanema suurem autoriteet.

Politseiga koostöös tuleb teha teavitustööd kohalike kaupluseomanike ja müüjate seas. Panna poodide infostendidele ja kassade juurde infomaterjal selle kohta, et alaealistele ei tohi tubakatooteid ja alkoholi müüa. Kui visuaalselt on see hoiatus hästi näha, siis see võib mõjutada ostukäitumist. Kui poodnikud ja müüjad teavad isikuid, kes alaealistele alkoholi ostavad, siis nad peavad teavitama nendest isikutest politseid ja politsei tegeleb edastatud informatsiooniga edasi.

Kogu tegevuse aluseks on lastekaitsetöötaja juhtimisel koostöös eeltoodud koostööpartneritega kavandatud kindel plaan, mida regulaarselt hinnatakse ja vajadusel täiendatakse.