Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Teisese ohvristumise vähendamine

PrintPDF Jaga

Meede 3.2. Teisese ohvristumise vältimiseks õiguskaitseasutuste töötajate ja advokaatide koolitamine

Et tagada ohvrite vajadustest lähtuv ja ohvreid austav, diskreetne, professionaalne ja mitte­diskrimineeriv kohtlemine ja piisav kaitse, tuleb koolitada politseinikke, prokuröre, krimi­naal­hooldajaid, vanglatöötajaid, kohtunikke ja advokaate. Õiguskaitseasutuste töötajaid tuleb koolitada selle järgi, millist tüüpi vägivalla ohvritega nad kokku puutuvad, käsitledes võimalikke iseärasusi, sh alaealiste erikohtlemise, seksuaalvägivalla, naistevastase vägivalla jt teemade puhul. Üle tuleb vaadata spetsialistide põhi- ja täiendõpe ja vajaduse korral töötada välja eraldi koolitus­programmid. Senisest enam tuleb koolitamisel pöörata tähelepanu vägivalla soospetsiifikale. Põhitähelepanu peab kõikide koolituste juures püsima ohvri heaolul ning füüsilisel ja vaimsel turvalisusel.

Koolitustega tagatakse menetlejate eriteadmised ja oskused ning soodustatakse menetlejate spetsialiseerumist. Spetsialistide läbipõlemise vältimiseks arendatakse menetlejate tööalase ja psühholoogilise nõustamise teenuseid ja süsteemi.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 3.2.1. Alaealiste erikohtlemise koolitusprogrammi analüüs ja koostamine õiguskaitseasutuste töötajatele

Tegevus 3.2.2. Menetlejate koolitamine ohvrisõbraliku kohtlemise tagamiseks

Tegevus 3.2.3. Advokaatide, kohtunike ja kohtujuristide koolitamine

Tegevus 3.2.4. Menetlejate läbipõlemise ennetamine