Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Laste ja noorte riskikäitumine ja vägivald

PrintPDF Jaga

Meede 1.2. Laste ja noorte riskikäitumise ja vägivalla ennetamine

Laste riskikäitumise vähendamiseks tuleb arendada laste sotsiaalseid oskusi ja vägivalla­vabu konfliktilahenduse oskusi. Vaja on suurendada teadmisi vägivalla, isikupuutumatuse ja soolise võrdõiguslikkuse kohta. Järjepidevalt tuleb tegelda laste e-turvalisuse teemaga, et kaitsta lapsi netiohtude, sh küberkiusamise, e-vahendite abil toime pandud seksuaalse väär­kohtlemise ja muu vägivalla eest. Samuti on tähtis arendada laste ja vanemate omavahe­lisi suhteid ja vanemlikke oskusi – sellega tegeldakse laste ja perede arengukava 2012–2020 raames. Riiklik õppekava peab toetama laste vaimset ja füüsilist turvalist arengut, et tagada laste vägivalla­vaba areng – seda teemat käsitleb Eesti elukestva õppe strateegia 2020.

Killustunud projektipõhiste ennetustegevuste asemel tuleb seada eesmärgiks viia haridus­asutustes ellu tõenduspõhiseid ennetus­programme ja tagada häid tulemusi andvate programmide kasutamine üle Eesti, lõimides need võimaluse korral õppekavadesse ja õpetajakoolitusse. Suuremat tähelepanu tuleb pöörata kiusamisvaba haridustee tagamisele ja sellele, et ennetada vägivalda noorte omavahelistes suhetes.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 1.2.1. Taastava õiguse praktikate rakendamine laste ja noorte seas

Tegevus 1.2.2. Koolivägivalla ennetamine

Tegevus 1.2.3. Noortele suunatud paarisuhtevägivalla ennetamine

Tegevus 1.2.4. Koolitused noorte jõustamiseks ja vägivallast teadlikkuse tõstmiseks

Tegevus 1.2.5. Laste internetiturvalisuse suurendamine

Tegevus 1.2.6. Ühiskondlikku sidusust toetavad programmid noortele