Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Rahvusvaheline koostöö

PrintPDF Jaga

Eesti koostöö välisriikidega

Kuriteoennetuses omab suurt tähtsust mitte ainuüksi siseriiklik vaid ka rahvusvaheline koostöö. Riigid on erineva spetsiifilise problemaatikaga ja kuriteoennetusliku kogemusega ning seetõttu on vastastikku kogemuste vahetamine ja ka piiriüleste koostööprojektide tegemine vajalik.

Eestil on hea koostöö ennetustegevuse alal mitmete Euroopa riikidega, kuid eelkõige Suurbritanniaga, Saksamaaga, Taaniga, Norraga, Soomega, Rootsiga ja Hollandiga.

Koostöö on jooksvalt Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustikuga (European Crime Prevention Network- EUCPN), mis on algselt ametlikult loodud Euroopa Komisjoni otsusega 28.05.01 (ideed ja esialgsed alused võrgustiku loomiseks pärinevad juba Tamperest 1995). EUCPN tööks seab uuendatud aluse Euroopa Komisjoni otsus 30.11.09 2009/902/JHA.

Euroopa Kuriteoennetuse Võrgustikule on Eestist määratud neli kontakti – üks national representative ehk rahvuslik esindaja Justiitsministeeriumist, tema asendaja Siseministeeriumist, teadusasutuste esindaja Tartu Ülikoolist ja mittetulundussektorist on määratud kontaktiks MTÜ Eesti Naabrivalve.

Suurbritanniaga tegi Eesti tihedamat koostööd aastatel 2001-2002 PHARE 2000 „Crime Prevention“ projekti raames, kus koolitati Eesti erinevate regioonide ennetustöö tegijaid, hinnati Eesti riiklike tegevuskavasid, täiendati neid ja loodi kohalikku koostöövõrgustikku eelkõige Tallinna, Pärnu ja Ida- Viru piirkonnas (need kohad valiti projekti pilootpiirkondadeks).

Antud projekti jätkuks on mitmete projektis osalenud briti spetsialistidega ka edasistel aastatel Eesti erinevatele ametnikele koostöökoolitusi tehtud, keskendudes kuriteoennetusele läbi planeerimise ja projekteerimise.

Rootsi kuriteoennetusesüsteemile tuginedes on püütud luua Eesti kohalike omavalitsuste ennetustöövõrgustikku.

Rootsis loodi Kriminaalpreventsiooni Nõukogu 1974. aastal ning alates sellest ajast toetatakse palju kuriteoennetustööd kohalikul tasandil ning seetõttu on Eesti neilt juhiseid omavalituste ennetustöö osas võtnud.

Rootsiga toimus tihe koostöö 2000-2004 ning selle aja jooksul on Eesti kohalikele omavalitsustele ja teistele piirkondlikele ametkondadele läbi viidud mitmeid koolitusi ja projekte. Koostöös on välja antud käsiraamat „Kuidas ennetada kuritegevust kohaliku omavalitsuse tasandil“.

Läbi aegade on olnud koostöö Soome Kriminaalpreventsiooni Nõukoguga ning koos on tehtud nt alkoholipoliitikale ja kuriteoennetuskampaaniatele suunatud seminare.

Samas on lisaks Justiitsministeeriumile teistel ametkondadel, nt Sotsiaalministeeriumil, Siseministeeriumil ja politseisüsteemil mitmeid häid välisriikide koostööpartnereid, kellega ennetustöös koostööd tehakse ning kogemusi vahetatakse.

 

Kuriteoennetus mujal maailmas

Eesti on tuginenud enda kuriteoennetussüsteemi väljatöötamisel ja praktiliste tegevuste elluviimisel mitmete välisriikide praktikale ja kogemusele.

Kuriteoennetustöö Põhjamaades omab paarikümneaastast ajalugu. Euroopas juba pikemat aega aktiivsed kuriteoennetustöö eestvedajad Suurbritannia ja Holland. Loomulikult on algatusi ka mitmetes muudes riikides, kuid Suurbritannia, Hollandi ja Põhjamaade tegevus on üleeuroopaliselt tunnustatud ja paljudes riikides eeskujuks kuriteoennetustöö alustamisel.

Suurbritannias on kuriteoennetuse traditsioonid ühed pikematest ning sealne süsteem on üks täiuslikumaid (neil on oma nö korrakaitse seadus ehk crime and disorder act, mis määratleb ära erinevate tasandite kohustused ja vastutuse kuritegude ennetamise alal). Suurbritannia ennetustöö erinevaid häid nõuandeid leidub palju veebilehtedel, nt www.crimereduction.gov.uk

Kriminaalpreventsiooni nõukogud on lisaks Rootsile ka nt Taanis, Norras, Ungaris, Soomes, väljaspool Euroopat ka Kanadas ja Austraalias. Mitmetes riikides korraldab kuriteoennetust justiits- või siseministeerium. Meie naaberriikides, Lätis ja Leedus kriminaalpreventsiooni nõukogusid loodud ei ole.

Preventsiooniinfot koguvad ja vahetavad mõned üleeuroopalised organisatsioonid (nt Euroopa Liidu Kuriteoennetuse Võrgustik, Euroopa Nõukogu) kui ka teised rahvusvahelised organisatsioonid (nt ÜRO, Rahvusvaheline Kriminaalpreventsiooni Keskus- International Centre for Prevention of Crime, jne).

Mõned tähtsamad lingid:

EUCPN website

International Centre for Prevention of Crime (ICPC)

Preventing crime: What works, what doesn't and what's promising?

European Forum For Urban Safety

European Forum for Restorative Justice

Soome Kriminaalpreventsiooni Nõukogu

Rootsi Kriminaalpreventsiooni Nõukogu

Taani Kriminaalpreventsiooni Nõukogu

Beccaria project

Communities that Care CP programs