Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Juhtum 3: Vargused ja avaliku korra rasked rikkumised

PrintPDF Jaga

Alaealist poissi karistati alkoholi- ja tubakatoodete omamises ja tarvitamises. Lisaks määrati talle karistus erinevate kuriteoepisoodide eest, mis olid seotud avalikus parklas tulekustutite lõhkumise, kuuelt erinevalt sõiduautolt embleemide eemaldamise, ehitussoojaku akende lõhkumise, eraisikule kuuluva kasvuhoone klaaside lõhkumise, veekeskuse kapist rahakoti varguse, grupiviisiliste sissemurdmiste ja vargustega. Sissemurtud hoonetes noormees koos kaaslastega lõhkus inventari ja vahel ka ööbis. Ühel korral tungiti pubisse, kust varastati mitu pudelit kallist kanget alkoholi, sigarette ja kassast sadu eurosid sularaha. Poissi on korduvalt karistatud ja ta viibib hetkel kriminaalhooldusel.

Koostöövõrgustik

Kohalik omavalitsus
Sotsiaaltöötaja
Lastekaitsetöötaja
Noorsootöötaja
Haridusvaldkonna eest vastutav ametnik
Alaealiste komisjon
Kool
Sotsiaalpedagoog
Psühholoog
Klassijuhataja
Õppealajuhataja
Hoolekogu
Kahju kannatanud osapooled, sh pubiomanik, parkla omanik, veekeskuse esindaja, kasvuhoone omanik, autoomanikud, jt
Politsei, noorsoopolitsei
Prokurör
Kriminaalhooldaja
Valla ajaleht
Laps/noor ja tema pere
Sekkumine
Prokuröril ja kriminaalhooldajal tuleb koostada uus tegevusplaan, milles koostöös kahjusaanud asutuste esindajatega ja kohaliku omavalitsusega tuleb leida võimalusi mõjuvama üldkasuliku töö tegemiseks. Korduv suunamine üldisele üldkasulikule tööle (nt pargi riisumine) ei ole toonud tulemusi. Seega tuleb kaaluda seda, et noormees töötaks nende hüvanguks, kelle käest ta on varastanud või kelle omandit lõhkunud. Lisaks üldkasulikule tööle peab tööprotsess muuhulgas sisaldama lepitamist, st panna mõlemad osapooled mõistma teineteise seisundit pärast süütegude toimepanemist.

Kriminaalhooldaja algatusel ja koostöös kooli tugistruktuuridega selgitada välja seis õppetööga, st millised on võimalused jätkata samas koolis, kui palju on mahajäämusi ainetes, kas on vajalik suvetöö vms. Koostöös kooli tugistruktuuridega ja poisi endaga teha poisile individuaalne õppeplaan.

Kuna piirkonnas leiab aset palju alaealiste süütegusid, mis on suunatud avaliku korra ja kohalike inimeste omandi vastu, on oluline, et antud asjaolu ei vaikita maha, st et selliste juhtumitega tegelevad ainult korrakaitseorganid ja laiem avalikkus infot ei oma. Tuleb kasutada kohaliku valla/linna lehte selleks, et kogukonnas teavitustööd teha. See on vajalik, et võimalikult vara märgata noorte reeglitevastast käitumist. Samas meediakajastus peab olema suunatud probleemile üldisemalt, mitte konkreetsetele noortele, kes antud piirkonnas on õigusrikkumisi sooritanud.
Uute juhtumite vältimiseks tuleb toetada noormehe ja ka temaga koos vandaalitsenud noorte positiivset eneseteostust. Noormehega tuleb aktiivselt tegeleda ka peale kriminaalhoolduse lõppemist, nt sotsiaaltöötaja eestvedamisel koostada edasine rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjas regulaarsed kohtumised, sh ka noorsoopolitseiga, et hoida temaga pidevat kontakti, suurendada temas õiguskuulekust ja parandada suhtumist korrakaitse igapäevasesse töösse.

Antud rehabilitatsiooniplaani hinnatakse regulaarselt  ja vajadusel täiendatakse.