Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivalla ennetamise strateegia koostamine

PrintPDF Jaga

Vägivald on laiapõhjaline probleem, mille peamised riskitegurid on ühiskondlikud (nt vägivalda soodustavad normid, sooline ebavõrdsus, rahvustevaheline vaen), kogukondlikud (nt puudulikud ohvite abistamise teenused), suhetega (nt perekonfliktid, kehvad vanemlikud oskused) ja isikuga seotud tegurid (nt lapsena väärkoheldud, psüühika- ja käitumishäired, sõltuvusprobleemid). Vägivald ei ole ainult füüsiline akt, vaid võib avalduda väga erinevates vormides – füüsiline, vaimne, seksuaalne vägivald, ja situatsioonides - kodus, tänaval vm avalikus kohas, koolis, töökohal, kinnistes asutustes, küberruumis.

Arengukava koostamiseks on kaks olulisemat põhjust. Esiteks on praktikas esile kerkinud mitmeid probleeme vägivalla põhjuste ja tagajärgedega tegelemisel, mis vajavad lähiaastatel lahendamist. Teiseks, vägivalla ennetamine eeldab ühtset ja pikaajalisemat strateegilist planeerimist, et eri osapoolte tegevusi omavahel paremini siduda. Kokkuvõtlikult puudutavad uues kavas lahendamist vajavad probleemid vägivalla ennetuse ebasüsteemsust ja -järjepidevust, puudujääke ohvrite kohtlemisel ja abistamisel vastvalt nende vajadustele, vägivallatsejatega tegelemisel ning sooaspekti vähest integreeritust eelnimetatud tegevustesse. Uues kavas keskendutakse ka eelmisel perioodil täitmata jäänud tegevustele. Samuti pööratakse tähelepanu sellele, et viia Eesti praktika ohvrite toetamisel ja vägivallale reageerimisel vastavusse rahvusvaheliste soovituste ja kohustustega.

Kuna vägivalla põhjuste ja tagajärgedega puutuvad kokku erinevad osapooled, eeldab vägivalla ennetamine valdkonnaülesust (haridus, sotsiaal, tervishoid, õiguskaitse jt) ja riigi, kohaliku tasandi ning vabaühenduste tihedat koostööd. Valdkonna strateegiline planeerimine arengukava koostamise näol aitab erinevate osapoolte tegevusi omavahel paremini siduda ja ühes suunas edasi liikuda.