Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kooli tugipersonal

PrintPDF Jaga

Kuna perevägivalla puhul on tihtipeale kas otsesteks kannatajateks või sagedasteks pealtnägijateks lapsed, siis on oluline, et kohapealsesse koostöövõrgustikku on kaasatud ka koolide tugipersonal. Nemad on need spetsialistid, kes otseselt lastega kokku puutuvad ning saavad tänu sellele märgata perevägivallale viitavaid ohte.

Sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärk on tegelemine kasvatusraskustes perede ja koolikohustuse mittetäitmise probleemistikuga. Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on:

  • aidata õpilasel oma probleeme teadvustada ja ennast analüüsida, et leida oma probleemile lahendus;
  • õpetada õpilast ise ennast hindama kooli, kodu ja üldsuse tasandilt lähtuvalt, seda muidugi lastevanemate kaasabil;
  • õpilaste abistamine ja nõustamine sotsiaalsete suhete kujundamise valdkonnas;
  • klassijuhataja töö toetamine (/hõlbustamine).

Sotsiaalpedagoog teeb koostööd kõigi õpilaste, lapsevanemate, pedagoogide ja kooli töötajatega, kellel on eelpool tooduga (nimetatud probleemidega) kokkupuuteid.

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog juhindub oma töös lapse isiksuse mitmekülgse arendamise, kaitstuse ja psühholoogi töö eetilistest printsiipidest. Konfidentsiaalsuse ja privaatsuse tagamiseks on koolipsühholoogil spetsiaalselt sisustatud eraldi tööruum. Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi põhjuste leidmine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Koolipsühholoog nõustab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, eneseteadvuse kujunemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist väljatulemisel (vastava väljaõppe olemasolul).

Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste spetsialistide poole. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid selgitades neile lapse õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.