Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kinnises asutuses viibivate laste uuring

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium tellis 2014. aastal uuringu kinnistes asutustes viibivate laste tausta kohta, mille viis läbi Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi, IP Tehnoloogia OÜ ja IP Tehnoloogia Konsultatsioonid OÜ uurimisrühm. Uuringut rahastati Euroopa Majanduspiirkonna programmist „Riskilapsed ja –noored“ 50 000 euroga. Uuringu tulemusi tutvustati valdkonna spetsialistidele märtsis, samuti valmib samal teemal mitu magistritööd Tartu Ülikoolis.

Uuringu eesmärk oli selgitada, millised on õigusrikkumiste tõttu kinnistesse asutustesse sattunud laste kognitiivsed ja isiksuslikud omadused, vaimsest tervisest, sõltuvuskäitumisest ja sotsiaalsest taustast tulenevad probleemid. Uuringu tulemusena sooviti saada selgust, millised on uuritud laste riskikäitumisest tulenevad vajadused. Laste probleemide ja sotsiaalse tausta kaardistamiseks kasutati erinevaid tõenduspõhiseid psühholoogilisi teste ja küsimustikke. Valimi moodustas 50 12-17aastast last kolmest kinnisest asutusest: Viru Vangla, Kaagvere Erikool ja Tallinna Laste Turvakeskus. Andmestiku kõrvutamiseks üldpopulatsiooniga osales uuringus võrdlusgrupina ka kolm Ida-Virumaa üldhariduskooli. Lisaks viidi läbi fookusgrupi intervjuud kinnise asutuse töötajatega.

Uuringu tulemusena võib järeldada, et kinnistes asutustes viibivatel lastel on mitmetahulised ja keerukad probleemid ning nende vaimne tervis (nt psüühikahäired, sõltuvusainete kuritarvitamine) ja sotsiaalse tausta näitajad on oluliselt ebasoodsamad võrreldes tavakooli lastega. Nimetatud laste puhul pole õigusrikkumised esmaseks probleemiks, vaid pigem on need muude, sügavamate probleemide sümptomid. Õigusrikkumiste vähendamiseks tuleb tagada probleemidele vastav ja professionaalne sekkumine ning tervendav vaimne ja füüsiline keskkond.

*Raskete käitumisraskustega lastele/noortele ning nende peredele suunatud tõenduspõhise programmi rakendamine on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ eeldefineeritud projekti raames. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/