Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Seadusest tulenevad põhimõtted ja kohustused

PrintPDF Jaga

Lisa 3. Seadustest tulenevad põhimõtted ja kohustused
 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on kogukonna elu juhtimine. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 määratleb kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad, milleks on haridus, kultuur ja sport, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, kommunaalmajandus, infrastruktuuri korrashoid, jäätmemajandus, planeerimistegevus jt.

Lastekaitse seaduse 3. ptk sätestab lastekaitse korralduse. Sama seaduse 6. ptk sätestab abi vajavast lapsest teatamise kohustuse, samuti räägib abivajaduse hindamisest ja lapse abistamise võimalustest. Selle kohaselt on iga inimese kohus viivitamatult teatada kaitset ja abi vajavast lapsest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabi telefonile numbril 116 111. 

Sotsiaalhoolekande seaduse 2. ptk sätestab kohaliku omavalitsusüksuse korraldatava abi sisu. 

Kohaliku omavalitsuse planeeringute koostamisel on oluline arvestada avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikutega. Planeerimisseaduse § 9 kohaselt on planeeringute avalikustamine kohustuslik, et kaasata kõiki huvitatud isikuid, neid õigeaegselt informeerida ja  anda neile võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus.