Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Toimepanijad

PrintPDF Jaga

Alaeesmärk IV: Vägivallatsejate kohtlemise viisid on mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud

Et ära hoida vägivallategude korduvat toimepanemist, on vaja muuta vägivallatsejate hoiakuid ja käitumismustreid, muu hulgas käsitleda vägivalla toimepanijaid kõigi kuriteo­liikide puhul heterogeense rühmana. Kasutusele tuleb võtta tõenduspõhised programmid, individuaal­nõustamine ja muud sekkumised. Programmid peavad olema kättesaadavad nii vanglas ja kriminaalhoolduses kui ka väljaspool neid, tähtis on pakkuda pärast vanglast vabanemist jätkutuge. Vajaduse korral tuleb vägivalla toimepanijale tagada vaimse tervise teenuseid ja sõltuvusravi.

Sekkumiste valikul tuleb lähtuda parimast teadaolevast tõendusest ja tagada sekkumiste elluviijate professionaalsus. Alaealiste puhul tuleb eelistada vanglaväliseid sekkumisi ning võtta arvesse alaealist ümbritseva keskkonna mõju tema käitumise kujundamisele (sh perekonnast tulenevaid tegureid). Kinnistes asutustes tehtav töö vägivallatsejatega peab olema keskendatud eelkõige retsidiivsuse vähendamisele ja taasühiskonnastamisele.

Peale selle, et vägivallatseja saadetakse programmi osalema, tuleb ettevaatavalt tegelda ohvriga ja osutada talle vajaduse korral toetavaid teenuseid. Samuti tuleb vägivalla peatamiseks kaasata rohkem vägivallatseja lähedasi, pakkudes neile nõustamist; lähedased võivad olla olulised vägivallatseja rehabiliteerimisel.

Alaeesmärgi saavutamiseks on vaja tegelda alljärgnevate teemadega:

4.1. Vägivallatsejate kohtlemine kogukonnas

4.2. Vägivallatsejate kohtlemine vanglas ja kriminaalhoolduses