Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Toetatud projektid

PrintPDF Jaga

  Augustis sulgus teine taotlusvoor "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele". Vooru kogumaht oli 324 650,7 eurot.  Laekus kaheksa taotlust, mis soovisid saada toetust summas miljon eurot. Justiitsministeerium otsustas toetada kolme taotlust taotlusvooru mahuga võrdses summas.

Toetatud projektid:

Taotleja: MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

Projekt: Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele

Toetuse suurus: 141 350€

Projekti lühitutvustus: Projekti peamiseks eesmärgiks on vähendada vanglast või erikoolist vabanenud või vabanevate kuni 26-aastaste Lõuna-Eesti (Jõgeva, Viljandi, Valga, Tartu, Põlva ja Võru maakonna) noorte (korduv)kuritegevust, vähendada nende sattumist vanglasse ning tõsta nende toimetulekuvõimet ühiskonnas. Projekti eesmärki toetavad järgmised tegevused: koolituste, tugiisikuteenuse ning teiste toetavate teenuste (võlanõustamine, karjäärinõustamine ning psühholoogiline abi) pakkumine nii eelnimetatud noortele kui ka nende vanematele ja/või eestkostjatele; erikoolides töötavate pedagoogide koolitus ning nn kogukondlike lepitajate koolitus. Projektitegevustes osaleb kokku 130 eelmainitud sihtrühmade liiget.

 

Taotleja: Kuriteoennetuse Sihtasutus

Projekt: Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel

Toetuse suurus: 119 880€

Projekti lühitutvustus: Eesti noortele süüdimõistetutele (14-26) piloteeritakse Suurbritannia noorte justiitssüsteemis juba pikaajaliselt toimivat juhtumikorralduslikku vabanemiseks ettevalmistamise ja jätkutoe mudelit IRS (integrated resettlement support and holistic approach), ühes praktilisi sotsiaalseid oskusi andvate koolitustega. Projekti jooksul saavad koolitusest osa 150 ja jätkutoest 200 vabanemisjärgus, vabanenud või kriminaalhoolduse järelevalve all olevat noort süüdimõistetut, koostöös Viru vanglaga Samuti koolitatakse noorte kinnipeetute ja kriminaalhoolduse all olevate noortega tegelevaid töötajaid (kokku 75) ära tundma psühholoogilise arengu häireid ja selliste isikute erikohtlemist.

 

Taotleja: Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Projekt: Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö ja karjääriprogrammi toel

Toetuse suurus: 63 420,7€

Projekti lühitutvustus: Projekti „Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö ja karjääriprogrammi toel“ tegevuste tulemusena on suurenenud erikoolidest vabanevate noorte toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet üle kogu Eesti on paranenud. Tapa ja Kaagvere erikooli ning Rajaleidja keskuste töötajate jätkutoe pakkumise kompetents on suurenenud. Samuti on välja töötatud ja rakendatud karjääriprogramm erikoolides õppivatele õpilastele. Eestis on  suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus. Projekti tegevuste tulemusena valmib süsteemne jätkutoe mudel, mille eesmärgiks on erikoolist kodukohta suunduvate noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning korduvkuritegude toimepanemise ennetamine.

Taotlusi hindasid järgnevad eksperdid: Andrus Toompuu, Terje Maurer, Mihhail Beljajev ja Kristina Joost.

 

Märtsis 2014 sulgus taotlusvoor „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Taotlusvooru kogumaht oli 295 146 eurot. Justiitsministeeriumile esitati kolmkümmend seitse taotlust summas poolteist miljonit eurot. Iga taotlust hindas kaks sõltumatut eksperti. Mais kogunenud viieliikmeline valikukomisjon otsustas toetada kaheksat taotlust. 

 

 

Toetuse saanud projektid:

Taotleja: Imavere Vallavalitsus

Projekt: Kogukond märkab, toetab ja abistab

Toetuse suurus: 31 782,52 eurot

Projekti lühitutvustus: Projekt keskendub piirkonna noorte ja lastega tegelevate inimestest koosneva võrgustiku loomisele ja eesmärgipärasele arendamisele, kaasates tegevustesse erinevaid sihtgruppe: lapsed ja noored, lastega töötavad spetsialistid. Projekti lõplikuks väljundiks on jätkusuutlik kuriteoennetusplaan, mis on aluseks piirkonna laste ja noortega seotud asutuste tegevus- ja arengukavadele.

 

Taotleja: SA Turvaline Saaremaa

Projekt: Riskinoorte ja –laste heaolu eest Saaremaal

Toetuse suurus: 47 060 eurot

Projekti lühitutvustus: Projekti tulemusena paraneb Saaremaal riskis olevate laste ja noorte (ca 100) heaolu. Õpetame neile eluga toimetulekoskusi ja motiveerime neid õppima. Riskis olevateks lasteks peame eelkõige süütegusid sooritanud ja perevägivalla ohvriteks olevaid registreeritud lapsi, aga ka neid, keda sotsiaaltöötajad teavad samuti riskis olevatena ning sama taustaga noored, kes on juba lapseeast välja kasvanud. Oluliseks vahendiks oodatava mõju saavutamisel on kohalike omavalitsuste ja valdkonna spetsialistide koostöövõrgustik, mis ühendab ca 60 lastega otseselt või kaudselt tegelevat inimest. Tähtsal kohal on elanike kaasamine, et märgata ja reageerida enne, kui hilja. Koostöös hoiame ära kuritegusid kogukondades.

 

Taotleja: Võru Maavalitsus

Projekt: Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine

Toetuse suurus: 59 998,8 eurot

Projekti lühitutvustus: Projekti tegevused on suunatud SPLO meetodi rakendamisele ja elluviimisele

kogukonna kuriteoennetusel läbi laste sotsiaalsete ja probleemilahenduslike oskuste arendamise, kaasates õpilasi (sh riskilapsi), lapsevanemaid ja lastega töötavaid spetsialiste. Projekti viiakse ellu koostöös maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja noortekeskustega, pöörates tähelepanu koostöövõrgustiku loomisele ja arendamisele.

 

Taotleja: Nõmme Linnaosavalitsus

Projekt: Ühise mure meetodi juurutamine kiusamisjuhtumite lahendamiseks Nõmme linnaosa haridusasutustes

Toetuse suurus: 11 880 eurot

Projekti lühitutvustus: Projekt hõlmab kogu linnaosa haridustöötajate, lastega töötavate spetsialistide, hoolekogude liikmete ja lapsevanemate koolitusi ja suhtlustreeninguid 16 kuu vältel, mille eesmärk on ühe linnaosa piires välja arendada ja edendada kestlikku haridus-, laste- ja noorsootöövõrgustikku, et edendada igakülgselt linnaosa laste ja noorte vaimset tervist ning heaolu.

Infot projekti kohta leiab

 

Taotleja: MTÜ Tähe Noorsootöökeskus

Projekt: Noor pole probleem vaid tugevus!

Toetuse suurus: 34 940,7 eurot

Projekti lühitutvustus: Projekti põhieesmärgiks on töömaleva metoodika arendamine toimivaks kogukondlikuks kuriteoennetuse programmiks Tartumaa valdades. Projekti käigus arendatakse spetsialistide, ettevõtjate ja omavalitsustega koostöös kuriteoennetusega tegelev juba tuntud metoodika-töömalev riskioludes elavate noorte jaoks. Lisaks uuringutele, koolitustele piloteeritakse töömaleva arendatud metoodikat 100 noore kaudu 2015. aasta suvel. Taotleja näeb töömaleva senise praktika käigus suurt potentsiaali areneda antud metoodikal toimivaks kogukondlikuks kuriteoennetuse programmiks väiksemates valdades/kogukondades.

 

Taotleja: Rapla Maavalitsus

Projekt: Kogukondlik ennetustegevus riskinoortega ja võrgustikutöö edendamine Rapla Maakonnas

Toetuse suurus: 54 555 eurot

Projekti lühitutvustus: Projekt keskendub Raplamaa omavalitsustes riskinoortega tehtavale ennetustööle ja võrgustike tugevdamisele. Projekt pakub tegevusi riskioludes elavatele noortele ja lastele; koolitusi tegevusjuhendajatele, noorsootöötajatele ning kõigile teistele võrgustiku liikmetele. Projektiga parandatakse omavalitsuste spetsialistide ning teiste noortega töötavate inimeste teadmisi ja oskusi võrgustikutööst ning ennetustegevusest.

 

Taotleja: Rõuge Avatud Noortekeskus

Projekt: Hooliv kogukond

Toetuse suurus: 21 578

Projekti lühitutvustus: Projekti raames teostatakse Eesti piirialastes omavalitsustes Haanjas, Rõuges ja Varstus laiaulatuslikku kogukondlikku sekkumist kuriteoennetuslikuks tegevuseks laste ja noorte hulgas. Projekti tegevuste eesmärgiks on kujundada välja toimiv ning jätkusuutlik lapsi ja noori toetav koostöövõrgustik, mis lähtub oma tegevusest noorte arvamustest ja vajadustest ning elluviidud analüüsile tuginedes loodud hooliva kogukonna strateegia eesmärkidest. Projektis on kesksel kohal lapsed ja noored, kes loovad ja viivad ellu praktikaid, mis toetavad muutusi kogukonnas, omandades seeläbi vastutustunnet ühiskonnas toimuva vastu ja koos seotuse ja vastutustunde suurenemisega paranevad noorte hoiakud enda ümbritseva suhtes ja seega ennetame nende kuritegelikule teele sattumist. Projektis kogetust valmib õppematerjal, mis kajastab meetodi rakendamise efektiivsust erinevates kogukondades.

 

Taotleja: MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing

Projekt: Hiiumaa riskilaste ja –noorte ennetusprogramm HELP

Toetuse suurus: 33 360,98

Projekti lühitutvustus: Projekti eesmärgiks on suurendada noortega töötavate inimeste pädevust ja teadmisi kuriteoennetuses ning vähendada sotsiaalselt tõrjutud noorte riskikäitumisest. Luua toimiv spetsialistide (noorsootöötajad, lastekaitse jne.) koostöövõrgustik Hiiu maakonnas ning pakkuda läbi võrgustiku sihtgrupi noortele erinevaid tegevusi (s.h. Praktilisi tegevusi, koolitusi, teraapiat, nõustamist jne.).

 

Taotlusi hindasid sõltumatud eksperdid:
Jenny Jakobson, Tiiu Aasmäe, Mihhail Beljajev, Merle Tomberg, Lianne Teder ja Kaisa Üprus-Tali

   

Jaanuaris 2014 sulgus taotlusvoor „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele“. Taotlusvooru kogumaht oli 474 650 eurot. Toetatud sai projekt:

Taotlusvooru laekus kokku 9 taotlust. Iga taotlust hindas kaks sõltumatut eksperti. Eksperdid hindasid taotlusi vastavalt toetuse andmise tingimustes ja korras sätestatud hindamiskriteeriumitele ning –skaalale. Tekkinud pingerea alusel otsustas märtsis kogunenud neljaliikmeline valikukomisjon toetada enim punkte saanud taotlust.

Sõltumatud eksperdid:
Kristina Joost
Krister Tüllinen
Andrus Toompuu
Terje Maurer

Taotlusvoorust jäi alles 324 650,7 eurot, mille jagamiseks korraldati lisataotlusvoor.