Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivallaohvrite abistamise süsteem

PrintPDF Jaga

Meede 2.1. Vägivallaohvrite abistamise süsteemi arendamine

Kvaliteetseks ohvrite toetamiseks on oluline korrastada riikliku ohvriabi, tervishoiuasutuste, omavalitsuste ja vabaühenduste pakutavate teenuste süsteemi, luues teenuste kvaliteedi­raamistiku – teenusekirjeldused, nõuded teenuse osutajatele – ja analüüsides regulaarselt lisateenuste vajalikkust. Teenuseid kujundades ja pakkudes tuleb silmas pidada sihtrühmade vajadusi, lähtudes ohvri individuaalsete vajaduste hindamisest. Uue teemana on kerkinud vajadus seksuaalvägivalla ohvritele mõeldud eriteenuste ja naiste prostitutsioonist väljumist toetavate teenuste järele, tagada tuleb naistevastase vägivalla ohvritele pakutavate teenuste jätkusuutlikkus. Alaea­lise ohvri abistamise puhul peab rõhk olema lapse ja pere kui terve süsteemi abistamisel. Ohvrile teenuste pakkumisel on kaalukas roll vabaühendustel.

Tuleb tagada laste väärkohtlemise juhtumite kiire, professionaalne ja lapsesõbralik tuvastamine, menetlemine ja vägivallohvrile abi osutamine. Selleks tuleb analüüsida väärkoheldud lapse abistamise süsteemi Eestis ning vajaduse korral kaaluda Põhjamaade eeskujul lastemajade mudeli kasutamist.

Oluline on tagada ohvrite abistamise süsteemi paindlikkus ja teenuste mobiilsus. Samuti on tähtis koguda regulaarselt tagasisidet teenuse saajatelt. Selle kaudu on võimalik hoida ja parandada teenuste kvaliteeti.

 

Eesmärgi täitmiseks on planeeritud järgmised tegevused:

Tegevus 2.1.1.  Vägivallaohvrite teenuste süsteemi korrastamine

Tegevus 2.1.2. Ohvriabi kaudu teenuste pakkumine (sõltumata vägivallaliigist)

Tegevus 2.1.3. Naiste tugikeskuse kompleksteenuse pakkumine

Tegevus 2.1.4. Seksuaalvägivalla ohvritele spetsiaalsete teenuste loomine ja pakkumine

Tegevus 2.1.5. Inimkaubanduse ohvritele ja prostitutsiooni kaasatutele spetsiaalsete teenuste pakkumine

Tegevus 2.1.6. Väärkoheldud laste abistamise süsteemi loomine ja lastele teenuste pakkumine

Tegevus 2.1.7. Ohvrite abistamisvõimaluste tutvustamine teavitustegevuste kaudu