Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vanglast vabanenute jätkutugi

PrintPDF Jaga

RUS ENG

„Tugiteenus vanglast vabanejatele“ ja "Vanglast vabananute jätkutugi" on Euroopa Sotsiaalfondi finantseeritava Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014-2020
rakenduskava prioriteetse suuna nr 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.2 „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandemeetmed“ tegevus 2.2.3.
 
Jätkutoe eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul, tööturu- ja sotsiaalteenustel ning seeläbi vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. Jätkutoe abil  parandatakse vanglast vabanenute sotsiaalset kaasatust ja võimalusi iseseisvaks toimetulekuks. 
 
Eesmärgid numbrites:
•75% tugiteenusel olnud vanglast vabanenuist on siirdunud tööturule;
•30% tugiteenusel olnud vanglast vabanenuist on saanud tööle;
•70% tugiteenusel olnud vanglast vabanenuist ei ole pärast vanglast vabanemist aasta jooksul kahtlustatavana üle kuulatud
 
Jätkutugi koosneb kahest teenusest: tugiisiku- ja koos nõustamisteenustega ajutisest majutusteenusest.

Tugiisikuteenuse eesmärk on pakkuda vanglast vabanejale tuge ühiskonda integreerumisel. Tugiisiku olemasolu muudab naasmise vabadusse sujuvamaks ning turvalisemaks. Kontakt tugiisiku ja kinnipeetava vahel luuakse enne vanglast vabanemist ning see jätkub vabanemise järgselt. Vanglas keskendutakse vabaneja vajaduste kaardistamisele ja tema ettevalmistamisele. Vanglast vabanemisel alustatakse tegevusplaani elluviimist. Kõigi tegevuste eesmärgiks on vabaneja toetamine uutest kuritegudest hoidumisel, sotsiaalsete oskuste (taas)õppimisel ja tööturule naasmisel. Tugiisik teeb koostööd vajalike piirkondlike asutustega, majutusteenuse pakkujate ja vangla töötajatega. Tugiisikuteenuse kestvus on kuni 18 kuud.

Tugiisikuteenust pakuvad üle Eesti MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ja SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus.

Majutusteenuse eesmärk on pakkuda ajutist majutusvõimalust vanglast vabanenule, kellel elukoht puudub või see ei ole vabanemiseks sobilik. Majutusüksus ei ole üksnes koht ajutiseks peatumiseks. Üksuses töötav personal pakub mitmeid toetavaid tegevusi, mis aitavad vanglast vabanenul end ühiskonda paremini sulandada. Võimaldatakse sotsiaal- ja võlanõustamist, psühholoogi konsultatsioone, kohapealset tööd jm toetavaid tegevusi. Igale vabanenule koostatakse tegevusplaan, mis sisaldab vajalike tegevuste loetelu ja nende saavutamise kokkuvõtet. Majutusteenuse kestvus on kuni 12 kuud, kuni 26. aastastele noortele võimaldatakse kasutada teenust kuni 18 kuud. 

Majutusteenust pakuvad MTÜ Lootuse Küla, MTÜ Samaaria Eesti Misjon, MTÜ Jõhvi Kristlik Kogudus Uus Põlvkond ja MTÜ Valge Eesti. Alalehel majutusüksused on majutuskeskustest pildid ja sisekorrad.

Stanislav Solodov

Justiitsministeerium, projektijuht

620 8120 [email protected] 

MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut

Tugiisikuteenus

www.crimeless.eu

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

Tugiisikuteenus 

www.jmk.ee

MTÜ Lootuse küla Majutusteenus www.lootusekula.ee
MTÜ Samaaria Eesti Misjon Majutusteenus www.samaaria.ee
MTÜ Jõhvi Kristlik Kogudus Uus Põlvkond ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö SA Majutusteenus https://estodiac.eu/virumaa-majutus/
MTÜ Valge Eesti ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö SA
Majutusteenus
https://estodiac.eu/tartumaa-majutus/
 

TAT "Tugiteenus vanglast vabanejatele" (2014-2020) eelarve oli kokku 1 534 264,43 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus 1 304 124,89 eurot ja riiklik kaasfinantseering 230 139,54 eurot.

TAT "Vanglast vabanenute jätkutugi" (2020-2023) eelarve on 2 613 437 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus 1 925 580 eurot ja riiklik kaasfinantseering 687 857 eurot.

TAT "Vanglast vabanenute jätkutugi" tegevused on seisuga 31.12.2023 lõppenud. Uuenenud infot jätkutoe kohta leiab tugiteenus.kriminaalpoliitika.ee või www.just.ee/kuritegevus-ja-selle-ennetus/jatkutugi

Kasulikke viiteid: 

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 10.12.2014 käskkirjaga nr 228 kinnitatud ja 28.01.2020 käskkirjaga nr 8 muudetud TAT „Tugiteenus vanglast vabanejatele“

Sotsiaalministri 19.11.2019 käskkirjaga nr 74 kinnitatud TAT "Vanglast vabanenute jätkutugi"

Struktuuritoetuse seaduse läbivad õigusaktid

Vaata ka siia: