Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kasulikud viited

PrintPDF Jaga

Seadused
1. Elektrooniline Riigi Teataja


2. Varase sekkumise ja märkamise toimeala
Varase märkamise ja sekkumise olukorra analüüs

3. Statistika ja meetodid probleemipildi kaardistuseks
Eesti Hariduse Infosüsteem

Kriminaalstatistika

Statistikaamet

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (SIS ja STAR)

3.1. kaardistamise meetodid

Avatud ruumi meetod

SWOT analüüs

Teised kaasamise meetodid

 

4. Sekkumiste kavandamine ja hindamine

4.1. Arengukavad ja strateegiad

Kohaliku tasandi arengukavad

Riiklikud arengukavad

Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018

Laste ja perede poliitika

Rahvastiku tervise arengukava 2008-2020

Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

4.2. uuringud, analüüsid ja käsiraamatud

Kogukonnateenused külas

Kohalike omavalitsuste kuriteoennetustöö

Kriminaalpoliitikaalased analüüsid

Kuidas arendada kohalikke ja avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöös?

Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses

Ülevaade alaealiste kuritegevuse vähendamise strateegiatest ja programmidest maailmas

Ülevaade kuriteoennetuse planeerimisest

Ülevaade strateegiate mõjuhindamise hetkeolukorrast ja selle peamistest kitsaskohtadest Eestis

Clarke, R.V., Eck, J. (2006) Probleemikeskseks kriminaalanalüütikuks 55 lihtsa sammuga 

4.3. Programmi raames teostatud uuringud, koostatud materjalid:

2011. aastal läbiviidud uuringu raport: "Uuringu kogukonnapõhine ennetustöö - ühistegevus varasel märkamisel ja sekkumisel