Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2007. aastal toetatud projektid

PrintPDF Jaga

Kuriteoennetuse projektid said 2 miljonit krooni

Justiitsministeerium toetab kuritegevuse ennetamisele suunatud konkursil välja valitud kümmet projekti ja kaht tegevustaotlust kokku 2 miljoni krooniga. Tänavusel kuriteoennetuse projektikonkursil osales kokku 41 projekti ning tegevustoetuse konkursil 9 taotlust.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Anu Lepsi sõnul eelistati sel korral projekte, mis olid suunatud riskigrupi noortele ja nende vanematega tegelemisele. "Samuti toetati projekte, mis olid suunatud endiste kinnipeetavate taaskohandamisele ühiskonnaga ja ka rehabilitatsiooniteenuse projekte kriminaalhooldusalustele," märkis Leps.

„Positiivseks arenguks projektide puhul on suureneva tähelepanu omistamine probleemsete laste vanemate koolitamisele ja terviklikum nägemus perekesksest lähenemisest ennetustöös," sõnas Anu Leps.

Suurimaks võimalikuks toetussummaks oli seekordsel projektikonkursil 250 000 krooni. Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud õigusrikkumiste toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele kalduvate noorte käitumisharjumuste muutmisele.

Lisaks võis projektide eesmärgiks olla sotsiaalprogrammide läbiviimine alaealiste komisjonidesse ja erikooli suunatud noortele, toetusprogrammide läbiviimine õigusrikkumiste toimepanemisele, koolikohustuse mittetäitmisele või uimastite tarbimisele kalduvate noorte vanematele ning kogukondlik kuriteoennetus, kus algatust näitavad üles kodanikud ise.

"Üks konkursi eesmärke oli leida ka võimalusi endiste kinnipeetavate resotsialiseerimisele. Uute eesmärkidena lisandusid sel aastal inimkaubanduse ennetamiseks kavandatud tegevuse ja alaealiste vastu suunatud kuritegude ennetamisalaste projektide toetamine," lisas Anu Leps.

Tegevustoetuse kasutamine pidi olema suunatud alaealistele õigusrikkujatele, kogukonnale või korduvalt karistatud isikutele. Raha eraldati kahele mittetulundusühingule, kelle tegevused on suunatud kogukondadele üle Eesti ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikute rehabiliteerimiseks.

Kuriteoennetuse projektide konkurssi korraldatakse alates 2004. aastast.