Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Statistika

PrintPDF Jaga

SEKSUAALSE VÄÄRKOHTLEMISE LEVIK

FRA andmetel on lapsepõlves (kuni 15. eluaastani) kogenud füüsilist vägivalda veidi üle 40% ja seksuaalvägivalda 10% Eestis 15–74aastastest naistest. (FRA, 2014. Violence against women: an EU-wide survey – Results at a glance.) Eesti meeste terviseuuringu andmetel on 16–55aastastest meestest kogenud lapsepõlves (kuni 18. eluaastani) füüsilist vägivalda veidi enam kui pooled (55%) ja seksuaalvägivalda 3%.(RAKE, 2015: Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuring: tervis, haridus, tööhõive, ränne ja pereloome.)

 

 

SEKSUAALKURITEGUDE STATISIKA 2014

2014. aastal registreeriti 324 seksuaalkuritegu, mis on 39 (-11%) vähem kui 2013. aastal, põh¬jus on peamiselt seksuaalse enesemääramise kuritegude väiksem arv – võrreldes 2013. aastaga registreeriti selliseid kuritegusid 42 võrra ehk 18% vähem. Kõigist 2014. aastal registreeritud seksuaalkuritegudest moodustavad seksuaalse enesemääramise vastased ehk kontaktsed seksuaalkuriteod ligi 2/3 (199) ning mittekontaktsed seksuaalkuriteod veidi üle 1/3 (125). Viimastest omakorda 55% (69) moodustasid pornograafiasüüteod ning 45% (56) lapse seksuaalse ahvatlemise ja nn peibutamise süüteod.

Last kahjustavad – nii kontaktsed kui mittekontaktsed – seksuaalkuriteod moodustasid 82% kõigist seksuaalkuritegudest. 2014. aastal registreeritud 199-st seksuaalse enesemääramise vastasest kuriteost 57 oli toime pandud täiskasvanu ning 142 alaealise kannatanu vastu. Vägistamisjuhtumeid (KarS-i § 141) registreeriti 147, neist 92 pandi toime alaealise ning 55 täiskasvanu vastu. Lisaks vägistamistele registreeriti veel 48 alaealise kannatanuga seksuaalse enesemääramise vastast tegu. Ligi kahel kolmandikul vägistamisjuhtumitest oli ohver alaealine.

ALAEALISELT SEKSI OSTMINE

2014. aastal registreeriti 5 alaealiselt seksi ostmise juhtumit. Neist ühel juhul osutas laste¬kodu kasvandik korduvalt sugulise iseloomuga tegusid talle tuttavale mehele. Teisel juhul oli 16aastane tüdruk korduvalt sugulises vahe¬korras täisealise mehega rahalise tasu eest. Alaealisetele pakuti veebikeskkonna www.kodutud.com ning Noorte Hääl kaudu sugulise iseloomuga tegude eest näiteks tasuta elamispinda; ühel juhul kahele (13- ja 15aastasele) tüdrukule kummalegi 40 eurot.

KANNATANU VANUS, SUGU JA SEOS TEO TOIMEPANIJAGA

Vägistamiste puhul oli kannatanu keskmine vanus 17,4 aastat.15 Alla 18aastaste kannata¬nute puhul on keskmine vanus 10 aastat, üle 18aastaste (18 sh) puhul 33 aastat. Kõige nooremad kannatanud, kelle väärkohtlemine võis alata aastaid tagasi, olid väärkohtlemise alguses 2–3aastased. Kõigi alaealise kannatanuga seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude puhul oli kannatanu keskmine vanus 10 aastat.

Seksuaalse enesemääramise vastastes tegudes olid ligikaudu 10% kannatanutest poisid.

57 täiskasvanud kannatanuga seksuaalkuriteo puhul oli valdavalt tegu olukordadega, kus kan¬natanu ja teo toimepanija olid varem tuttavad (33), neist vähemalt 5 juhul oli tegu pereliikme või sugulasega (nt kannatanu isa, elukaaslase poeg). Vähemalt 18 juhul oli teo toimepanija täiskasvanud kannatanule võõras. Muude tut¬tavate puhul oli teo toimepanija näiteks lastekodu autojuht, hooldekodu töötaja (2 juhtumit), värske tuttav, endine elukaaslane, kannatanu ema sõber jne. Mitmel juhul – nii võõra kui ka tuttava toimepanija korral – oli kannatanu enda hinnangul teda uimastatud, kannatanu (või mõlemad osalised) oli(d) alkoholjoobes või muul põhjusel arusaamisvõimetu(d). Paaril juhtumil pandi vägistamine toime siis, kui kannatanu magas.

Laste vastu toime pandud kontaktsete seksuaalkuritegude puhul oli teo toimepanija valdavalt pereliige (59 juhtu 142-st), muu tuttav (54), sugulane või hõimlane (5), võõras (14). Seega vähemalt 80% juhtudel oli väärkohtleja lapsele tuttav ja ligi pooltel juhtudel oli tegu pereliikmega. Kannatanule võõras isik võis last meelitada kommi või raha pakkudes, ähvardades, usaldust või mõjuvõimu ära kasutades ning ka alkoholi vm uimastavat ainet pakkudes. Vähemalt 9 alaealist kannatanut oli kuriteo registreerimise hetkeks seksuaalse väärkoht¬lemise ohver olnud 4 aastat (sh 2 juhul 10 aas¬tat). Peale selle registreeriti juhtumeid, kus laps oli ohver korduvalt, nt 1, 3, 5, 6 kuu jooksul. Pereliikmed (sama leibkond), kes alaealise kannatanuga seksuaalse enesemääramise tegusid toime panid, olid lapse isa (vähemalt 12 juhtumit), ema endine või praegune elukaaslane ehk lapse kasuisa (vähemalt 25 juhtumit), kannatanu vend, õe elukaaslane, sõbra sõber, tugiperes lapse isa, vanaisa jt. Alaealise kannatanuga juhtumite puhul võis „muu tuttav“ teo toimepanijana olla näiteks treener (2 juhtumit), lastekodukaaslane, sugulane, vanaisa või isa sõber, vanaema naaber. 2014. aastal registreeriti 19 seksuaalkuritegu, mille panid toime alaealised, neist 14 vägistamise juhtumit, ühe sugulise iseloomuga teo lapseealisega ja 4 lapseealise seksuaalset ahvatlemist.

PORNOGRAAFIASÜÜTEOD

Pornogaafiasüütegudest on vaadeldud järg¬misi kuriteoliike: lastepornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine (§ 175 ¹) ning lasteporno valmistamine ja selle võimalda¬mine (§ 178). Registreeritud kuritegude arvus võrreldes 2013. aastaga muutust ei toimunud (2014: 69, 2013: 70). Registreeriti vaid üks lastepornole juurdepääsu taotlemise ja selle jälgimise juhtum, mis seisnes selles, et isik mõjutas suhtluskeskkonnas Skype kaht lapseealist tüd¬rukut (11- ja 10aastane) ennast kuriteo toimepanijale alasti näitama (sh suguelundeid). Lasteporno valmistamise ja selle võimaldamise kuritegude puhul (kokku 68) on peamiselt tegu peer-to-peer (P2P) ehk partnervõrkude kaudu alla 18aastase pornograafilises situatsioonis või alla 14aastase pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise, omandamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemisega. Lasteporno valmistamisele kaasati enamikul juhtudel võõraid lapsi (peamiselt veebikeskkonna kaudu), aga ka pereliikmeid. Ühel juhul filmis lasteporno valmistaja paari kuu vältel saunas käivaid 4- ja 11aastast tüdrukut.

LAPSEEALISE SEKSUAALNE AHVATLEMINE JA SEKSUAALSE EESMÄRGIGA KOKKULEPPE SÕLMIMINE KOHTUMISEKS LAPSEEALISEGA

2013. aasta lõpust kehtib KarS-i § 178¹ – seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks, mis on karistatav kuni kolmeaastase vangistusega. 2014. aastal registreeriti 7 sellist kuritegu. Lapseealised, kellega kokkulepet sõlmida sooviti, olid vanuses 7–13. Lapseealise seksuaalse ahvatlemise (KarS-i § 179) juhtumeid registreeriti 2014. aastal 49. Valdavalt oli tegu juhtumitega, kus võõras täiskasvanu lähenes veebikeskkonna kaudu alaealisele (vanuses 7–14 eluaastat), üritades jõuda seksuaalse sisuga vestluseni ja järgmiste eesmärkideni (nt saada lapselt pildifaile, videomaterjali, kokkulepet seksuaalse sisuga tegevusteks, onaneerida lapse ees videokõne ajal). Harvadel juhtudel ahvatleti lapseealist avalikus kohas, nt kaubanduskeskuse liftis, bussis, autos, tänavatel jms. Ühe peresisese seksuaalse ahvatlemise juhtumi puhul oli lapse väidetav väärkohtlemine kestnud viimased viis aastat. 2014. aastal ei registreeritud ühtegi lastega töötamise ebaseadusliku võimaldamise kuritegu (KarS-i § 179¹). Lapseealise seksuaal-seks ahvatlemiseks ning seksuaalse eesmärgiga kokkuleppe sõlmimisel lapseealisega kohtumiseks kasutati kõige sagedamini veebikeskkondi www.vk.com, www.facebook.com, www.mamba.ru. 11-l lapseealise seksuaalse ahvatlemise juhul 49-st kasutati selleks Skype’i. Seksuaalse ahvatle¬mise juhtumite puhul oli kannatanute keskmine vanus 12 aastat ehk kahe aasta võrra suurem kui alaealise kannata¬nuga kontaktsete seksuaalkuritegude puhul.

2014. AASTAL SEKSUAALKURITEGUDEGA SEOTUD JÕUSTUNUD KOHTUOTSUSED

2014. aastal jõustus süüdimõistev kohtuotsus 85 isiku suhtes, kes on toime pannud mõne seksuaalkuriteo. Neist 63 mõisteti süüdi ühe kuriteoliigi järgi kvalifitseeruva kuriteo toimepanemises (neist 31 KarS-i § 178 alusel, 18 KarS-i § 141 alusel), 14 isikut kaht liiki ja 8 isikut kolme liiki seksuaalkuriteo toimepanemises. Vägistamistes süüdimõistetuile mõisteti karistuseks keskmiselt 5,3 aastat vangistust. Ühtegi isikut 2014. aastal jõustunud kohtuotsustega (KarS-i §-de 141–146 ning 178–179 alusel) õigeks ei mõistetud.