Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Otsused

PrintPDF Jaga

2020. aasta 29. mai istungi otsused

1. Süüteoennetuse nõukogu arutas valdkonnaülese ennetuse põhimõtete kokkuleppimise ja korralduse küsimusi ning otsustati, et: 1) valdkonnaülese ennetuse põhimõtteid sel istungil ei kinnitata, samas nõustuti valdkonnaülese ühisvaate vajalikkusega ning põhimõtete vajadusega. Põhimõtete ja selle lisadokumentide, sh prioriteetide tekstiloomega ja kooskõlastamisega tegeletakse ametkondades edasi ja ministrid kogunevad sügisel uuesti, et siis juba kinnitada valdkonnaülese ennetuse põhimõtted; 2) Valitsuskomisjoni reorganiseerimise ja korraldamise küsimuses otsust ei langetatud, kuigi toetust avaldati komisjonide kokku koondumisele ning nende ülesannete seaduses paindlikumale sätestamisele.

Juhatas: Raivo Aeg

Protokollis: Anu Leps

2018. aasta 10. detsembri istungi otsused

1. Süüteoennetuse nõukogu nõustus istungil esitletud 2019. aasta tegevussuundadega ohvrite kohtlemise ja kaitse korraldamisel ning otsustas, et ohvreid toetav poliitika peab tagama kannatanutele rohkem teenuseid ja rahalist tuge, mistõttu teeb nõukogu ettepaneku kaaluda ohvriabi seaduse kuriteoohvritele mõeldud riikliku hüvitise määra muutmist.
2. Nõukogu otsustas kodanikujulguse aumärgi postuumselt saanud Sergei Dayneko abikaasale Valentina Daynekole ja nende ühisele tütrele taotleda ühekordset toetust Vabariigi Valitsuse reservfondist.
3. Nõukogu kiitis heaks kriminaalpoliitika põhialuste eelnõu ja seletuskirja ning toetab selle esitamist vabariigi valitsusele ja riigikogule.
4. Nõukogu otsustas, et 2019. aasta riikliku kuriteoennetuse toetuse teema valitakse välja elektroonilise istungi teel ning samuti ei lepitud kokku järgmise istungi aega ning täpsemaid teemasid.

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2018. aasta 29. mai istungi otsused

1. Süüteoennetuse nõukogu kiitis senise kriminaalpoliitika põhialuste koostamise heaks ja nõustus hetkel seatud fookustega. Nõukogu leidis, et poliitikadokumenti võiks täiendada suurema rõhuasetusega esmaennetusele ning teha mõningaid muid täiendusi (nt ohvreid puudutav jms).

2. Järgmise istungi aega kokku ei lepitud, täpne aeg ja teemad lepitakse kokku jooksvalt. Varasemast istungist on arutamiseks üleval kuriteoohvrite kohtlemise tegevuskava elluviimise ülevaade politsei, prokuratuuri ja sotsiaalkindlustusameti poolt.

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2017. aasta 6. novembri istungi otsused

1. Nõukogu otsustas, et järgitakse kuriteoohvrite kaitse ja kaitse uuringu soovitusi ning koondatakse politsei- ja piirivalveameti, prokuratuuri ja sotsiaalkindlustusameti poolt tegevuskava ning uuel nõukogu istungil vaadatakse tegevuskava täitmine uuesti üle.
2. Järgmise istungi aega kokku ei lepitud, täpne aeg ja teemad lepitakse kokku jooksvalt. Uuel istungil võiks arutada uute kriminaalpoliitika arengusuundade koostamise teemal, edaspidi ka kohaliku ennetuse teemal, et vaadata üle haldusreformi järgne seis. Korruptsiooniteemast ei ole juttu olnud, ka seda võiks tulevikus teemana päevakavasse lisamiseks kaaluda. Lisaks on jäänud ülesse ettepanek arutada vangistuse teemat.

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2017. aasta 17. märtsi istungi otsused

1. Nõukogu kiitis heaks karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) eelnõuga kavandatavad muudatused, sh võimaluse asendada alaealise vahistus paigutamisega kinnisesse lasteasutusse ja tagada alaealiste erikohtlemise põhimõtete rakendamine lähtuvalt teo toimepanemise aja vanusest.
2. Nõukogu otsustas uute kriminaalpoliitika arengusuundade koostamist arutada järgmisel istungil ning meili teel oodatakse nõukogu liikmetelt kirjalikku sisendit arengusuundade sisu ja formaadi kohta, võttes arvesse arutelus toodud küsimusepüstitusi.
3. Nõukogu võttis teadmiseks Maarjamaa hariduskolleegiumi õppekeskuste töö tutvustuse.
4. Nõukogu otsustas, et 2017. aasta kuriteoennetuse toetuse teema valik tehakse elektrooniliselt. Esimeses kooskõlastusringis on võimalik pakkuda juurde uusi teemasid esitletud viiele teemale ja teises ringis valib iga nõukogu liige ühe teema, millele 2017. aasta kuriteoennetuse toetus anda. Nõukogu otsustas, et 2017. aasta kuriteoennetuse toetus jagatakse konkursi korras kinnipeetavatest vanemate ja nende laste, sh vanglas koos vanemaga viibivate laste suhete ning suhtluse taastamisele ja parandamisele.
5. Järgmise istungi aega kokku ei lepitud, täpne aeg ja teemad lepitakse kokku jooksvalt. Ühe teemana arutatakse väärteoreformi küsimust.

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2016. aasta 5. mai istungi otsused

1. Nõukogu toetas justiitsministeeriumi plaani taasalgatada siseministeeriumi poolt 2012 Riigikogule esitatud eelnõu karistusseadustiku täiendamiseks regulatsiooniga, mille kohaselt võimaldatakse süüdistataval või süüdimõistetud välisriigi kodanikul sõlmida kokkulepe Eesti Vabariigist lahkumiseks ning samuti leidsid toetust nõukogule tutvustatud praktilised lahendused, sh prokuratuuri teadlikkuse tõstmine KrMS §-st 416 ning ühtse praktika kujundamine menetlusasutustes ja vanglas lähtuvat EIK seisukohtadest (nn Boultif-Üner-Maslov testi kasutusele võtmine).

2. Nõukogu võttis teadmiseks laste seksuaalse väärkohtlemise uuringu tulemused ja kinnitas vajadust riiklikul tasemel antud teemat prioriteedina käsitleda, sh rõhutades vajadust panustada õpetajate täiendkoolitamisele, ennetustöösse haridusasutustes ning venekeelsele elanikkonnale suunatud ennetustöösse.

3. Nõukogu järgmine istung toimub septembris, täpne aeg ja teemad kooskõlastatakse meili teel.

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2015. aasta 24. novembri istungi otsused

1. Nõukogu võttis teadmiseks Avo Üpruse ja Õiguskantsleri ettepanekud eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabastamise kohta ning justiitsministeerium sai ülesandeks töötada välja vastavad ettepanekud võttes arvesse vabanemise tähtaja määramisel isiku seisundit, lisaks ka arvamuse küsimise vajadust prokurörilt ja kannatanult.

2. Nõukogu otsustas, et joobes sõidukijuhtide retsidiivsuse vähendamisele suunatud karistuspoliitika meetmete pakett võetakse teadmiseks ja sellele avaldatakse toetust. Lisaks otsustati, et komisjoni üldine hoiak alkoholipoliitika karmistamise ja alkoholi kättesaadavuse piiramise suunal, sh rohelise raamatu tegevuskava realiseerimise vaates on toetav ning sisulisemat arutelu alkoholipoliitika meetmete ja muude sõltuvusainete legaliseerimise võimalikkuse kohta jätkatakse järgmisel istungil.

3. Nõukogu otsustas, et 2016. aasta kuriteoennetuse toetuse teema valitakse kas elektroonilise kooskõlastuse teel või järgmisel istungil. Nõukogu leidis, et oluline on anda raha sellisele algatusele, mis on iseseisev ja mida paralleelselt ei toetata teistest allikatest. Teemavalikut tuleb vastavalt täiendada ja nõukogule saata.

4. Nõukogu järgmine istung toimub 28. jaanuaril 2016. Teemad kooskõlastatakse meili teel, kuid istungil kerkis esile vajadus edasi arutada üldiste alkoholipoliitika meetmete ja muude sõltuvusainete legaliseerimise võimaluste kohta.

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2015. aasta 25. mai istungi otsused

1. Süüteoennetuse nõukogu otsustas, et nõukogu lähiaastate peamised tegevussuunad on kogukondliku ennetustöö arendamine ja kuritegude ennetamine läbi tulemuslikuma vangistus-ja kriminaalhoolduspoliitika.

2. Süüteoennetuse nõukogu otsustas moodustada nõukogu juurde kohaliku süüteoennetuse alatöörühma, mis koordineerib eri ministeeriumide ja riigiasutuste riskikäitumise ennetamise tegevusi kohalikul tasandil ja teeb süüteoennetuse nõukogule ettepanekuid kohaliku süüteoennetuse korraldamiseks haldusreformi kontekstis. Töörühma tegevuses soovida osalevad nõukogu liikmed annavad enda huvist teada justiitsministeeriumile kirja teel.

3. Sügisel 2015 moodustatakse süüteoennetuse nõukogu alla vangistus- ja kriminaalhoolduspoliitika teemaline töörühm.

4. Süüteoennetuse nõukogu soovitab noortele suunatud perevägivalla ennetamisel pilotiseerida Eesti koolides uut teaduspõhist ennetusprogrammi.

5. Süüteoennetuse nõukogu järgmine istung toimub novembris 2015, täpne kuupäev kooskõlastatakse meili teel. 

Juhatas: Urmas Reinsalu

Protokollis: Anu Leps

2014. aasta 25. novembri istungi otsused

1. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 sisu ja koostamise ajaplaani.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas anda 2015. aasta kuritegevuse ennetamise riiklik toetus kuni 10aastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamisele. 

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks Soome koolitulistamise juhtumitega tegelemise kogemused ja analüüsides toodud põhijäreldused. 

Juhatas: Andres Anvelt

Protokollis: Anu Leps

2014. aasta 22. aprilli istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 2014. aasta sügisel, ilmselt novembris. Täpne kuupäev kooskõlastatakse meili teel. 

2. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et kohalike omavalitsuse kuriteoennetuse nõustamise toetamiseks moodustatakse alakomisjon ja järgmisel istungil jätkatakse arutelu selle üle, mis võiks olla selle komisjoni täpsem tegevus, temaatiline fookus ja ajaraam. Lisaks otsustati, et Süüteoennetuse Nõukogu moodustamise määruse eelnõu saadetakse uuesti kirjalikule kooskõlastusele ja oodatakse parandusettepanekuid kuu aja jooksul.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks EMP ja Norra finantsmehhanismidest rahastavate programmide ülevaated ja otsustas, et programmi perioodi jooksul tehakse sarnaseid ülevaateid nõukogule korra aastas.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et järgmise istungi päevakorras on vägivalla vähendamise uue arengukava tutvustamine, KOV teemalise alakomisjoni küsimused ja lisaks ka kodanikujulguse aumärkide üleandmine ning tudengitööde konkursi võitjate autasustamine.

Juhatas: Andres Anvelt

Protokollis: Anu Leps

2013. aasta 26. novembri istungi otsused

1.     Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 2014. aasta aprillis. Täpne kuupäev kooskõlastatakse meili teel.

2.     Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et Süüteoennetuse Nõukogu rolli ja tegevuste täpsustamiseks koguneb enne järgmist istungit väiksem töörühm järgmises kooseisus: Andres Anvelt Riigikogust, Jüri Ilvest Riigikohtust, Anne Läns Eesti Linnade Liidust ja justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna ametnikud. Töögrupp esitab endapoolse nägemuse nõukogu rollist ja tegevustest meili teel enne järgmist istungit ja järgmisel istungil arutatakse teemat edasi.

3.    Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas 2014. aasta kuriteoennetuse riikliku eraldisega toetada ohvriabiteenuse raames pakutava psühholoogilise nõustamisteenuse kvaliteedi täiendamist, sh täiendkoolitust nõustamist läbi viivatele psühholoogidele.

4.     Kuriteoennetuse Nõukogu võttis analüüsitud info teadmiseks ja jõudis kokkuleppele, et analüüsi eelnõule antakse omapoolne tagasiside elektrooniliselt.

5.     Kuriteoennetuse Nõukogu võtab oportuniteediga lõpetamisel määratud rahalise kohustuse sihtotstarbelise kasutamise analüüsi tulemused teadmiseks. Kui teemaga on edasi töötatud ja on uusi arenguid, siis tullakse sellega uuesti nõukogu ette.

Juhatas: Hanno Pevkur

Protokollis: Anu Leps

2013. aasta 30. aprilli istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 2013. aasta teises pooles. Täpne kuupäev kooskõlastatakse meili teel.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks kuritegudest teatamise teemaliste uuringute tulemused ja arutles politsei kui kodanike poolt elluviidavate töömeetodite toimimise ja võimaliku parandamise üle.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks EMP ja Norra finantsmehhanismidest rahastavate programmide ülevaated ja otsustas, et programmi perioodi jooksul tehakse sarnaseid ülevaateid nõukogule korra aastas.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks šokivangistuse ja kriminaalhoolduse, ennetähtaegse vabastamise ja elektroonilise valve kohaldamise analüüside tulemused.

Juhatas: Hanno Pevkur

Protokollis: Anu Leps

2012. aasta 20. novembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub aprillis 2013. Täpne kuupäev kooskõlastatakse meili teel.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate perevägivalla analüüsidest ja pilootprojekti tutvustuse.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate üldkasuliku töö kasutamisest ja selle tulemuslikkusest Eestis.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks väärteo- ja kriminaalmenetluse hinnavahe analüüsi tulemused.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku revisjoniprotsessist.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate uue väärteomenetluse seadustiku põhipunktidest.

7. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et 2013. aasta kuriteoennetuse eraldis jagatakse perevägivalla toimepanijatele mõeldud teenuste või programmide väljaarendamisele ja läbiviimisele.

Juhatas: Kristel Michal

Protokollis: Anu Leps

2012. aasta 11. aprilli istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 14.11 või 21.11. Täpne kuupäev kooskõlastatakse meili teel.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate perevägivalla juhtumite menetlemisest politseis.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate Eesti politsei usaldusväärsusest rahvusvahelises võrdluses ning edastab analüüsi materjalid Sisekaitseakadeemiale.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks alaealiste mõjutusvahendite seaduse kontseptsiooni ning riskilaste kohtlemist puudutavad arengusuunad ning otsustas, et nõukogus arutatakse alaealiste õigusrikkujate mõjutusvahendite süsteemi arengute teemal siis, kui on valminud süsteemi analüüs ja kinnitatud on konkreetsemad arenguplaanid.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate tugiisikuteenuse rahastamismudelist ning ootab septembriks ülevaadet projekti tegevustest ja tulemustest, et seda võtta aluseks 2013. a eelarve koostamisel.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate õiguskuulekust mõjutavatest teguritest Euroopa Sotsiaaluuringu andmetel.

Juhatas: Kristen Michal

Protokollis: Anu Leps

2011. aasta 23. novembri istungi otsused

1. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et järgmine istung toimub 18. aprillil 2012. a algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks lastega töötamisega seotud piirangute analüüsi esialgsed järeldused. Nõukogu liikmete täiendusettepanekud on oodatud kirjalikult Kaire Tammele, kaire.tamm@just.ee.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Tervishoiusektori pettuste ja korruptsiooniriskide kaardistus“ tulemused.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate perevägivalla vähendamisega seotud tegevustest.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu kiitis heaks vanglast vabanenute tugiisikuteenuse struktuuri ja arutab tugiisikuteenuse rahastamisskeemi järgmisel istungil.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate koolide valmisoleku tõstmisest võimalike hädaolukordade korral.

Juhatas: Kristen Michal

Protokollis: Anu Leps

2011. aasta 24. mai istungi otsused

1. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et Nõukogu istungid hakkavad edaspidi toimuma kolmapäevasel päeval algusega kell 11.00. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 23. novembril 2011. a algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks nõukogu koosseisu muudatused.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu kiitis heaks Nõukogu kodukorra.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu kiitis heaks Kuriteoennetuse Nõukogu 2010. aasta tegevusaruande.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks riigikontrolli erikoolide ja alaealiste komisjonide auditi järeldused ja edastab istungil arutatud ettepanekud informatsiooniks haridus- ja teadusministeeriumi alaealiste õigusrikkujate kohtlemise küsimustega tegelevale töörühmale.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks vägivalla vähendamise arengukava 2010. a täitmise aruande.

7. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks korrakaitseseadusega planeeritavad muudatused ja jätkab arutelu nõukogu ülesehituse ja ülesannete osas.

Juhatas: Kristen Michal

Protokollis: Anu Leps

2010. aasta 16. novembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 19. aprillil 2011. a. algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks varase märkamise ja sekkumise pilootprojekti tulemused ning soovitas info edastamiseks kasutada omavalitsusliitude kanaleid.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabanemise piirmäära analüüsi tulemused ning teema edasiseks arutamiseks kutsutakse Justiitsministeeriumi poolt kokku eraldiseisev ümarlaud.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks lepitusmenetluse analüüsi tulemused.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks paarisuhtevägivalla uuringu tulemused.

Juhatas: Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2010. aasta 13. aprilli istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 16. novembril 2010. a. algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu kiitis heaks Nõukogu 2008.a ja 2009.a tegevuse aruande.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014, sh ka seonduvate arengukavade lõpparuanded.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks korruptsioonivastase strateegia 2009. aasta täitmise aruande.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks retsidiivsuse uuringu tulemused.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ohvriuuringu lühiülevaate.

7. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks alaealiste vägivallakuritegevuse uuringu tulemused.

Juhatas: Heili Sepp

Protokollis: Anu Leps

2009. aasta 17. novembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 13. aprillil 2009 a. algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks, et kuues kohalikus omavalitsuses alustatakse ennetusalast pilootprojekti riskilaste varase märkamise ja sekkumise ning vabanenutele tugiisikusüsteemi loomisel.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks seksuaalkurjategijate kohtlemise ja ravi võimalused Eestis.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks lähenemiskeelu probleemid kriminaalmenetluses.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks vahistatute uuringu tulemused.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks analüüsi „Üldkasuliku töö kohaldamise ja selle mõju retsidiivsusele“ tulemused.

Istungit juhatas: Martin Hirvoja

Protokollis: Anu Leps

2009. aasta 14. aprilli istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 17. novembril 2009 a. algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks karistus- ja kohtupraktika analüüsi tulemused.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võtab koolikohustuse mittetäitjate sanktsioonisüsteemi analüüsi tulemused teadmiseks. Analüüsis pakutud lahenduste suunas liigutakse edasi. Kuriteoennetuse Nõukogu seisukoht on, et koolidirektoritele ei tohiks väärteo menetlemise õigust anda.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et inimkaubanduse arengukava 2008. aasta aruande tutvustus võetakse teadmiseks.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et alaealiste arengukava 2008. aasta aruande tutvustus võetakse teadmiseks.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et korruptsioonivastase strateegia 2008. aasta aruande tutvustus võetakse teadmiseks.

Istungit juhatas: Rein Lang

Protokollis: Ly Pajur

2008. aasta 16. detsembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 14. aprill 2009 a. algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks erikoolide uuringu tulemused.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate erikoolide kontseptsiooni edasiminekust ja edasisest tegevusest.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks koolikiusamise analüüsi tutvustuse.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks kinnipeetavate rehabilitatsiooni analüüsi ning projektplaani tutvustuse.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et koostöös Tallinna linna, Sotsiaalministeeirumi ning Justiitsministeeriumi vahel käivitatakse pilootprojekt kinnipeetavate rehabilitatsiooniks.

Istungit juhatas: Rein Lang

Protokollis: Urvo Klopets

2008. aasta 17. juuni istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 9. detsembril 2008 a. algusega kell 11.00 Justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks 2008. aastal Justiitsministeeriumi poolt rahastatavate projektide ülevaate.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate inimkaubanduse arengukavaga toimunust.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ülevaate Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava aastateks 2007-2009 edasiminekust ja alaealiste karistuspraktika analüüsist

5. Kuriteoennetuse Nõukogu otsustas, et nõukogu liikmed esitavad 15. juuliks Haridus- ja Teadusministeeriumi koolikorralduse osakonnale oma seisukohad ja ettepanekud HTM-i erikoolide kontseptsiooni tööversioonile.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks ettekande väärteo ÜKT korraldamisest

Istungit juhatas: Rein Lang

Protokollis: Urvo Klopets

2007. aasta 11. septembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 18. detsembril algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu soovitab suurematel omavalitsustel luua alaealiste komisjone, eelkõige Tartul, selleks et luua võimalus alternatiivsete mõjutusvahendite rakendamiseks ja seeläbi mõjutada alaealiste juhtumite kiiremat kohtueelset menetlemist.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu teeb justiits- ja siseministeeriumile ettepaneku analüüsida nii politsei kui ka kohalike omavalitsuste ametnike koolitamisvõimalusi kuriteoennetuse alal ning politsei eestvedajaks määramist kohaliku omavalitsuse tasandi ennetustöös.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Kuritegevuse taseme ja kinnipeetavate arvu seos“ tulemused.

Istungit juhatas: Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2007. aasta 19. juuni istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 11. septembril algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis.

2. Justiitsminister esitab Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2003.a korralduse nr 484-k „Kuriteoennetuse Nõukogu koosseisu nimetamine“ muutmise eelnõu Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Alaealiste hälbiv käitumine Eestis“ tulemused ja jääb ootama eri riikide võrdlusanalüüsi ja koondtulemuste valmimist.

4. Nn lastega töötamise keelu seaduse informatsioon võeti teadmiseks ja Kuriteoennetuse Nõukogu liikmed püüavad levitada võimalikult palju antud seaduse alast teavet, seda eelkõige kohalikele omavalitsustele.

5. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks 2007. aastal toimuva kriminoloogia- ja karistusõigusalaste tudengitööde konkursi ja levitab võimalusel sellekohast informatsiooni.

6. Kuriteoennetuse Nõukogu võttis teadmiseks uuringu „Korruptsioon Eestis 2006“ tulemused.

Istungit juhatas: esimees Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2006. aasta 12. detsembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 2007.a. märtsi teisel poolel justiitsministeeriumis.

2. Kuriteoennetuse Nõukogu on „Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava aastateks 2007-2009“ teadmiseks võtnud ja üldjoontes heaks kiitnud.

3. Kuriteoennetuse Nõukogu poolt pöördutakse haridus- ja teadusministeeriumi poole ettepanekuga kaaluda erikoolide diferentseerimist ja lähtudes diferentseerimisevajadusest tuleks otsustada, kas on mõistlik jätkata olemasolevate kolme kooli ehitamist, nagu seda on haridus- ja teadusministeeriumis planeeritud.

4. Kuriteoennetuse Nõukogu teeb ettepaneku justiitsministeeriumile analüüsida erikoolidest lahkuvate noorte andmeid koondava andmekogu vajalikkust ja selle õiguslikku staatust.

Koosolekut juhatas: Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2006. aasta 03. oktoobri istungi otsused

Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 12. detsembril algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis.

Järeldused:

1. joobes juhid on liikluses tõsine probleem, kuid liiklusohutuse üldine halb olukord ei ole põhjustatud ainult ja isegi mitte peamiselt roolijoodikute poolt;

2. joobes juhtide poolt tekitatud riskide ja ohtude maandamise tänane süsteem ei ole piisavalt hästi tööle hakanud;

3. justiitsministeerium koostöös siseministeeriumiga antud uuringu baasil hakkab võimalikult ruttu koostama konkreetseid seaduseelnõusid ja õigusaktide muudatusi;

4. politsei kasutab antud uuringut enda tegevustaktika kaasajastamiseks.

Istungit juhatas: justiitsminister Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2006. aasta 16. mai istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 03. oktoobril algusega kell 11.00 justiitsministeeriumis.

2. Moodustatakse töörühm, mille eesmärgiks on konkreetsete meetmete väljatöötamine võitlemaks joobes juhtimise vastu, sh analüüsida roolijoodikute poolt põhjustatud õnnetusi, tekitatud vigastuste raskusastet ja ka joobes juhtide joobeastet õnnetuste põhjustamisel. Lisaks eelnevale oleks töörühma eesmärgiks joobes juhte puudutavate seadusandlike probleemide kaardistamine ning selles osas omapoolsete parandusettepanekute tegemine. Töörühm esitab enda vahearuande 03. oktoobri Nõukogu istungiks ja töörühma töö esialgsete plaanide kohaselt kestab detsembrini 2006.

Istungit juhatas: justiitsminister Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2005. aasta 23. septembri istungi otsused

1. Nõukogu võtab Sotsiaalministeeriumi narkomaania ennetamise riikliku tegevuskava selle aasta tegevuste ja ka HIV/AIDSI riikliku strateegia tutvustamise ettekandest saadud info teadmiseks ja Sotsiaalministeeriumil võtta teadmiseks Nõukogu poolt toodud ettepanekud. Sotsiaalministeeriumil edastada Nõukogule ülevaade „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ ennetustegevustest, nende kuludest ning samuti programmi administratiivkuludest ja uuring „Narkomaania Eestis 2005“.

Koosolekut juhatas: Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2005. aasta 21. juuni istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub 23-ndal septembril 2005.a. algusega kell 11.00 Tallinnas Justiitsministeeriumis.

2. Kinnitada Kuriteoennetuse Nõukogu kodukord vastavalt esitatud eelnõule.

3. Järgmisel istungil käsitletakse ühe teemana Sotsiaalministeeriumi juhtimisel valmivat narko- ja HIV/AIDSi strateegiat.

Koosolekut juhatas: justiitsminister Rein Lang

Protokollis: Anu Leps

2004. aasta 10. detsembri istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub järgmise aasta esimeses kvartalis ja Tallinnas Justiitsministeeriumis.

2. Nõukogu on teadvustanud rehabilitatsiooniteenuse vajaduse vanglast vabanenud isikute osas ja proovitakse parandada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavust. Samuti püütakse läbi analüüsida vanglast vabanenud isikute rehabilitatsiooni kuluefektiivsus ja võimalused ning selle põhjal suunata tähelepanu olulisemate probleemide lahendamisele.

Koosolekut juhatas: justiitsminister Ken-Marti Vaher

Protokollis: Anu Leps

2004. aasta 28. mai istungi otsused

1. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub septembri teisel poolel või oktoobri alguses. Täpne kuupäev täpsustub hiljem.

2. Kiita heaks ministeeriumite „Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010“ kuue kuu tegevuste aruanded ning

a. kultuuriministeeriumil esitada Nõukogule täiendav informatsioon loodud mängu- ja spordiväljakute maakondliku statistika kohta;

b. tõsiselt kaaluda vajadust luua ministeeriumisse ametikoht, mille põhivastutuseks on kuriteoennetus ja sellega seonduvad küsimused haridussüsteemis.

3. Haridus-ja teadusministeeriumil anda justiitsministeeriumile teada, millal ollakse valmis Nõukogule tutvustama koolivägivalla ennetamise tegevuskava mõõtindikaatoreid ja koolikeskkonnaga rahulolu uuringute kontseptsiooni.

4. Juhtida sotsiaalministeeriumi tähelepanu sellele, et narkoennetuse finantseerimine on viimastel aastatel olnud ebapiisav ning sotsiaal-ministeeriumi osalus Euroopa Liidu narkovastases töös partnereid mitterahuldav.

5. Edastada justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud märgukiri avaliku korra parema tagamise kohta Nõukogu nimel kõigile omavalitsustele.

Koosolekut juhatas: justiitsminister Ken-Marti Vaher

Protokollis: Anu Leps

2004. aasta 5. märtsi istungi otsused

1. Kinnitati Kuriteoennetuse Nõukogu kodukord.

2. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub mai lõpus - juuni alguses. Täpne kuupäev täpsustub hiljem. Istung toimub Justiitsministeeriumis algusega kell 11.00. Päevakorras on kindlasti nõukogu liikmeks olevate ministrite „Kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010“ täitmise kuue kuu tegevuskavade aruanne ja Sotsiaalministeeriumi ülevaade riiklikust narkoennetusprogrammist.

3. Arvestatakse hr. Üpruse märkustega aruannete täiendamisel ja Nõukogu poolt on 2003.a. Kuriteoennetuse Nõukogu ja 2003.a. riikliku kriminaalpreventsiooni tegevuskava aruanded kinnitatud.

4. Järgmisel istungil tutvustab haridus- ja teadusminister mõõdikuid, mille alusel hakatakse hindama koolivägivalla ennetamise tulemuslikkust. Samuti töötab Haridus- ja Teadusministeerium järgmiseks istungiks välja koolikeskkonnaga rahulolu uuringute läbiviimise kontseptsiooni ning tutvustab seda nõukogu liikmetele.

5. Nõukogu kiitis Sisekaitseakadeemias algava kuriteoennetuse täiendkoolitusprogrammi heaks ja tunnustas tegijaid võetud kohustuste osas.

6. Nõukogu soovitab valitsusel leida rahalised vahendid filmi kolmanda osa väljaandmiseks ja levitamiseks.

Koosolekut juhatas: Ken-Marti Vaher

Protokollis: Anu Leps

2003. aasta 14. novembri istungi otsused

1. Kinnitati Kuriteoennetuse Nõukogu kodukord.

2. Järgmine Kuriteoennetuse Nõukogu istung toimub veebruaris. Täpne nädalapäev (reede või esmaspäev) täpsustub hiljem. Istung toimub Justiitsministeeriumis algusega kell 11.00 ja istungi päeva määramisel arvestatakse parlamendivaba nädalaga.

3. Kinnitati esmased tegevused kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 rakendamise suhtes, mille 6 kuu aruandlus esitatakse maikuu istungil.

Tegevused alljärgnevad:

Justiitsministeerium: kriminaalpoliitika keskuse töö käivitamine; kriminaalmenetluse reformi ettevalmistamine ja prokuratuuri ettevalmistamine reformi läbiviimiseks; kriminaalmenetluse rakendusseaduse vastuvõtmine.

Siseministeerium: uue juhtimissüsteemi käivitumine.

Sotsiaalministeerium: aktiivse tööturumeetme laiendamine -kontseptsioon 01.05.2004 Global Fondi poolt eraldatud toetuste rakendamine; abitelefoni 1345 süsteemi käivitamine abivajavatele lastele.

Haridus- ja Teadusministeerium: õpetajate vastutuse suurendamine ja individuaalse õppekava rakendamine probleemsete lastega tegelemiseks; koolivägivallaga tegevuskava rakendamine.

Kultuuriministeerium: laste koolivaheaegade sisustamine, mänguväljakute ja spordiplatside rajamise toetamine, raamatukogude areng kultuuri ja sotsiaalkeskusteks.

4. Koolivägivalla temaatikaga tegeletakse ning järgmisel istungil tutvustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolivägivalla ennetamise käsiraamatut ning antud nähtusega võitlemise mõõdikuid.

5. Justiitsministeeriumil tuleb korraldada nulltolerantsi doktriini tutvustamine kohalikele omavalitsustele ja avalikkusele

Ken-Marti Vaher, istungi juhataja

Natalja Nikolajeva, protokollija

2003. aasta 13. veeburari istungi otsused

1. Riiklik kriminaalpreventsiooni tegevuskava 2002 aruanne ja Kriminaalpreventsiooni Nõukogu aasta 2002 tegevusaruanne lugeda arutatuks ning käesolevaga on nad Kriminaalpreventsiooni Nõukogu poolt kinnitatud.

2. Rakvere kuritegevuse ennetamise komisjoni tööd ettekandena levitatakse ka teistele kohalikele omavalitsustele kui ühte head näidet kohaliku tasandi ennetustööst.

3. Kriminaalpreventsiooni kuu ürituste kava täiendamiseks on aega kuni 31.03.2003.a.

4. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu ettepanek Vabariigi Valitsusele on, et Sotsiaalministeerium koostöös Siseministeeriumiga ja Justiits-ministeeriumiga olevate metoodikate põhjal töötab välja uurimisprogrammi vaesuse ja kuritegevuse omavahelistest seostest.

5. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu on seda meelt, et tegu on hea õppematerjaliga ja soovitab läbi Vabariigi Valitsuse seda kasutada sihtrühmades, koolides ja asjaomastes institutsioonides. Edaspidise tootmise jaoks on raha vaja ning seetõttu peab film minema vaatamiseks Vabariigi Valitsuse kabinetti, kuna materjali on vajalik näha reservfondist raha saamiseks. Planeerime selle tegevuse veel selle Valitsuse kabineti mingi punkti päevakorda. Tuleb läbi mõelda, kuidas projekti edaspidi finantseerida läbi Vabariigi Valitsuse reservfondi. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu näeb vajadust rahastamiseks.

Märt Rask, istungi juhataja

Anu Leps, protokollija

2002. aasta 12. detsembri istungi otsused

1. Järgmine Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istung toimub väljasõiduna 13.02.2003.a. Rakvere linnas.

2. Istungil kinnitatakse kriminaalpreventsiooni 2002 aasta tegevuste kokkuvõte, mille järgi kokkuvõte edastatakse Vabariigi Valitsusele.

3. Riiklik kriminaalpreventsiooni tegevuskava 2003 kiita heaks ning edastada Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

4. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitab Haridusministeeriumil kui sihtministeeriumil ja kõikidel asjaomastel institutsioonidel tegeleda koolivägivalla ja –kiusamise valdkonnaga edaspidi. Kõiki koolivägivalla ja-kiusamise juhtumeid tuleb põhjalikult analüüsida ning koheselt antud juhtumitele reageerida. Õpetajate ettevalmistus kõrgkoolides vajab täiendamist koolivägivalla ja –kiusamise problemaatikat arvestades.

5. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitab Vabariigi Valitsusel toetada Sotsiaalministeeriumi poolt hallatava üleriigilise elektroonilise andmebaasi finantseerimist.

6. Järgmisele Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungile esitab Sotsiaalministeerium ettekande teemal „Vaesuse erinevad liigid ning vaesuse teket soodustavad faktorid“.

7. Järgmisele Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungile esitab Sotsiaalministeerium üleriigiline st elektrooniline st andmebaasi tutvustava ettekande.

8. Iga Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liige annab oma panuse kriminaalpreventsiooni töö edendamisele ning üldsuse teavitamisel kriminaalpreventsiooni töö olemusest ja sisust.

9. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liikmed osalevad külalistena Riigikogus eelnõu „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010“ arutusel.

10. Justiitsministeerium valmistab ette rahataotlemiseks vajalikud dokumendid. Järgmisele Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungile esitatakse ülevaade ja hinnang õppefilmi esimesele osale.

2002. aasta 12. septembri istungi otsused

1. Järgmine Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istung toimub 12.12.2002.a. algusega kell 11.00 (koht täpsustamisel).

2. Ministeeriumidevaheline kriminaalpreventsiooni aasta 2003 tegevuskava edastatakse Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liikmetele kooskõlastamiseks elektroonilise posti teel. Tegevuskava heakskiitmise korral edastatakse tegevuskava Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks. Tegevuskava heaks kiitmata jätmise korral Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liikmete poolt võetakse antud küsimus järgmisel istungil arutlusele.

3. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitab Haridusministeeriumil luua eraldi struktuur kriminaalpreventsiooniga tegelemiseks.

4. Järgmisel Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil esitab Sotsiaalministeerium ettekanne teemal „Toimetulekutoetuste/sotsiaaltoetuste süsteem Eestis ja selle analüüs“.

5. Karistuspoliitikat määrava dokumendi valmimisel saadetakse ta tutvumiseks Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liikmetele.

6. Soovitatakse Vabariigi Valitsusel toetada kohalike omavalitsuste foorumi läbiviimist teemal „Kuritegevuse ennetamise kogemuste vahetamine kohalike omavalitsuste poolt.

7. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitab arvestada „Planeerimisseaduse“ arutamise juures turvalise elukeskkonna standardi nõudeid (standard - „Kuritegevuse ennetamine –Linnaplaneerimine ja arhitektuur“ Osa 2: Linnaplaneerimine ).

8. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitab Valitsusele võtta seisukoht antud valdkonna ülevõtmise osas tulevikus Majandusministeeriumi poolt.

9. Õiguskantsler on teinud ettepaneku järgmisel Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil arutada koolivägivalla ja -kiusamisega seonduvat probleemi. Seoses sellega on oodatud Haridusministeeriumi ettekanne antud teemal.

Märt Rask, istungi juhataja

Natalja Nikolajeva, protokollija

2002. aasta 13. juuni istungi otsused

1. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu soovitab Haridusministeeriumil luua koolides kontaktisikute võrk, kelle kaudu levitada narkomaania probleemi ennetamise teavet, vajalik vastutava metoodilise materjali väljatöötamine ning õpetajate koolitus.

2. Saata (teostaja Justiitsministeeriumi kriminaalpreventsiooni talitus) erinevatele ametkondadele (M. Järvelaid andis nõusoleku) narkomaaniateemaline ettekanne teabematerjalina.

3. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu septembrikuu istungil arutakse kriminaalpreventsiooniga seotud ametkondade projektide 2003 aasta eelarve numbreid ning antakse hinnang 2003 aastal taotletavatele eelarve numbritele.

4. Septembrikuu istungil kuulatakse ära Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi Rahandusministeeriumi, Haridusministeeriumi ettekanded, kriminaalpreventsiooni valdkonna töö tulemustest ning arutatakse ministeeriumite tegevuskavad aastal 2003 kriminaalpreventsiooni valdkonnas

5. Soovitatakse Haridusministril esitada Vabariigi Valitsusele ettepaneku kriminaalpreventsioonialase õppesuuna avamiseks kõrgkoolis

6. Septembrikuu istungil tutvustatakse Tartu kriminaalpreventsiooni arengukava

7. Professor J. Sootakiga koostöös koostatakse vastav koolitusmaterjal korteriühistute juhtide koolitamiseks kuritegevuse ennetamise valdkonnas

8. Septembrikuu istungil arutakse Riigikogus oleva arutluse eel karistuspoliitika suundade kujundamist

9. Kriminaalpreventsiooni alane kuu peab laienema aastaringse kriminaalpreventsiooni ürituste kalendrile.

10. Septembrikuu istungil tutvustatakse korrakaitseseaduse eelnõu kontseptsiooni.

Märt Rask, istungi juhataja

Natalja Nikolajeva, protokollija

2002. aasta 28. märtsi istungi otsused

1. Teha ettepanek Haridusministeeriumile tegeleda eelpool tõstatatud küsimustega – narkomaaniaprobleemi ja selle ohu tutvustamine noortele; lepitusmenetluse laialdasem kasutamine, noorte suvelaagrite korraldamine, noorte integratsiooniprobleemid.

2. Nõustuda antud ettepanekuga ning kutsuda järgmisele istungile Sotsiaalministeeriumi esindaja, kes tutvustaks, mis on tehtud narkomaaniaprobleemi lahendamiseks noorte seas.

3. Kriminaalpreventsiooni Nõukogu pooldab narkootikumidega kauplevate isikute karistuste karmistamist, samas ka narkomaani staatuse ümbervaatamisega (narkosõltlane on haige inimene, keda tuleks ravida).

4. Haridusministeerium teeb ettekande teemal “Mis on tehtud noorsootöö korraldamiseks riiklikul tasandil, kuidas ja millised projekte finantseeritakse?”. Oluline haridusministri osavõtt.

5. Järgmisele istungile esitab Justiitsministeerium aruande juba toimunud üritusest “Kriminaalpreventsiooni kuu”

6. Järgmine Kriminaalpreventsiooni Nõukogu korraline istung toimub 07.06.2002.a. Hippokratese projekti raames väljasõiduna. Teema “Kriminaalpreventsiooni koostöövõrgustiku väljatöötamine” seminari teisel päeval. Toimumiskoht täpsustamisel.

Ain Seppik, istungi juhataja

Natalja Nikolajeva, protokollija

2001. aasta 13.detsembri istungi otsused

1. Kõik 4 ennetustöös osalevat ministeeriumi ja nende allasutused võtavad kuritegude ennetamise alases tegevuses 2002. aastal prioriteediks tegelemise noortega ja noorte õiguserikkumiste ennetamise.

Ka meediaürituse Kriminaalpreventsiooni Kuu läbiviimisel lähtutakse antud prioriteedist.

2. Justiitsministeeriumi Kriminaalhoolduse ja –preventsiooni talitus valmistab järgmiseks KPNi istungiks (märts) ette kavandi ja konkursitingimused kriminaalpreventsiooni õpiku loomiseks.

Õpik peaks sisaldama ennetamise alaseid nõuandeid ja tegevusjuhiseid nii riikliku kui ka kohaliku tasandi institutsioonidele ja Eesti kogemust kriminaalpreventsiooniga tegelemisel.

3. Järgmisel KPNi istungil (märts) teeb Haridusministeerium ettekande tulenevalt 2002. a prioriteedist ennetustegevusest. Ettekanne peaks sisaldama ka ülevaadet noorte õiguskasvatuse alasest õppest koolides.

Kaasettekanded esitavad KOV-liitude esindaja, Kultuuri- ja Sotsiaalministeerium.

4. 2002.a III KPNi istungil tuleb arutlusele karistusregistri temaatika.

5. 2002.a alguse Valitsuskabineti istungiks valmistab Justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse ja –preventsiooni talitus ette kavandi raamatu “Kuritegevus Eestis 1991 kuni 2001 – väljakutse demokraatlikule ühiskonnale” välja andmiseks ning finantseerimisvajaduse Vabariigi Valitsusele.

Antud teos võiks sisaldada ka I Eesti Vabariigi aegset kuritegevuse statistikat.

6. KPNi liikmed nõustuvad, et KPNi liikmeteks tuleks lisada Harju maakohtu esimees Sirje Õunpuu, Riigi peaprokurör Raivo Sepp, Politseiameti Korrakaitseosakonna politseidirektor Raivo Aeg ja Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Raul Rom.

Võimalikult kiirelt esitatakse antud nimekiri Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks.

6. 2002. a korraldavad Justiits- ja Siseministeerium kohalikele omavalitsustele kriminaalpreventsioonialase õppepäeva.

7. KPN soovitab Vabariigi Valitsusele moodustada töörühm Riikliku korruptsiooni ennetamise programmi väljatöötamiseks.

8. KPN teeb Vabariigi Valitsusele kabineti istungiks ettepaneku pöörata senisest suuremat tähelepanu kuritegude ennetamise alase tegevuse finantseerimisele ning võtta teadmiseks ennetustegevuses osalevate ministeeriumide 2002. aasta prioriteet: “Tegelemine noortega ja noorte õiguserikkumiste ennetamine”.

Soovitus: kõikides kriminaalpreventsiooniga tegelevates ministeeriumides moodustada struktuuriüksus või luua ametikoht, kelle põhiülesanne oleks tegeleda kriminaalpreventiivse tööga.

Märt Rask, esimees

Lauri Lelumees, protokollija

2001. aasta 20. septembri istungi otsused

1. Justiitsministeeriumi Kriminaalhoolduse ja –preventsiooni talitus saadab KPNi liikmetele "Riiklik strateegia aastani 2005" 2002.tegevuskavad parandusettepanekute, täienduste ja kommentaaride esitamiseks 5.oktoobriks.

2. Paralleelselt on oodatud kõik ettepanekud, mis puudutavad riiklikku strateegiat, preventsioonisüsteemi juhtimist, koordineerimist, finantseerimist jms. Samuti 5. oktoobriks.

3. Ministeeriumides tegevuskavade koostamisega tegelevad inimesed valmistavad ette seletuskirjad tegevuskavade tarbeks 5.oktoobriks.

4. Pärast 5.oktoobrit koguneb ministeeriumidevaheline töögrupp (tegevuskavade koostajad), viib 2002.a tegevuskavasse sisse parandused ja täiendused ning esitab selle 12.oktoobriks KPNile elektroonilisel teel kooskõlastamiseks.

5. Seejärel esitatakse tegevuskava Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks ning ettepanekud preventsioonisüsteemi parandamiseks.

6. Eraldi käsitlemist leiavad Ida-Virumaa probleemid, ettepanekud tehakse samuti Vabariigi Valitsusele.

7. Järgmine Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istung toimub Tallinnas detsembrikuus. Täpsem aeg teatatakse.

Märt Rask, esimees

Lauri Lelumees, protokollija

2001. aasta 21. juuni istungi otsused

1. Kriminaalpreventsiooni kuuga tuleb jätkata.

2. Otsustati Leivi Šer määrata omavalitsuste alltöögrupi eestvedajaks konsensuse alusel.

3. Kriminaalpreventsiooni Nõukokku peaksid kuuluma ka Kultuuriministeeriumi esindajad ning samas peaks kindlasti istungitel kohal käima Sotsiaal- ja Haridusminister või vähemalt nende esindaja.

4. Ida-Virumaa olukorraga tutvumiseks korraldatakse väljasõiduistung Ida-Virumaale 20. septembril ning seejärel esitatakse ettepanekud olukorra parandamiseks Vabariigi Valitsusele.

5. Kuritegevuse uuringu põhjal tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanekud olukorra parandamiseks.

Märt Rask, esimees

Lauri Lelumees, protokollija

2001. aasta 15. märtsi istungi otsused

1. Järgmine istung toimub 21.juunil Tartus.

2. Kiita heaks “Kriminaapreventsiooni kuu” kava.

3. Teha V.Jürissoni “Turvalise elukeskkonna standardi” ettekande põhjal ettepanekud Vabariigi Valitsusele.

4. Järgmise istungi üks päevakorrapunkt “Eradetektiivinduse seaduse eelnõu ettevalmistamine ja tema menetlemine”.

5. Arvestada M.Oviiri ettepanekuid kuritegevuse uuringute osas.

Märt Rask, esimees

Tiina Troska, protokollija