Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Süüteoennetuse Nõukogu

PrintPDF Jaga

Siit lehelt on leitav info süüteoennetuse nõukogu tegevuse kohta: nõukogu ajalugu, tööd reguleerivad dokumendid, otsused istungitelt ning iga-aastased aruanded valitsusele.

Kriminaalpreventsiooni Nõukogu tegutseb Vabariigi Valitsusele nõuandva komisjonina alates 1993. aastast. Oma tegevuse jooksul on nõukogu tegutsenud asjatundjate komisjonina, kuhu on kaasatud kõik kuriteoennetust läbivad ühiskonna tasandid: riiklik (asjaomased ministrid) – kohalik (omavalituste esindajad, liitude esindajad) - elanikkond (mittetulundussektori, erasektori, huvigruppide esindajad).

2003. aastal muutus kriminaalpreventsiooni nõukogu koosseis seoses valimistega, kinnitati tööks uus kodukord. Nõukogu koosseisu muutmisel muudeti nõukogu nime, ehk siis varasem kriminaalpreventsiooni nõukogust nimetati ümber kuriteoennetuse nõukoguks, mis Vabariigi Valitsuse poolt kinnitati 05.08.2003.a.

Nõukogu muutus taas 2015. aastal, seoses korrakaitseseaduse rakendumisega 1.07.2014. Nimeks sai nõukogule süüteoennetuse nõukogu ja tema ülesanded on sätestatud korrakaitseseaduse §-s 20 kui ka tegevuse korraldus on määratletud 27.02.2015 Vabariigi Valitsuse määruses nr 19.

Justiitsminister kinnitas 22.05.2015 käskkirjaga nr 44 "Süüteoennetuse nõukogu koosseisu kinnitamine" nõukogu koosseisu neljaks aastaks järgmiselt:
1.1. Nõukogu esimees:
Justiitsminister;
1.2. Nõukogu aseesimees:
Siseminister;


1.3. Nõukogu püsiliikmed:
1.3.1. haridus- ja teadusminister;
1.3.2. justiitsminister;
1.3.3. rahandusminister;
1.3.4. siseminister;
1.3.5. sotsiaalkaitseminister;
1.3.6. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor;
1.3.7. riigi peaprokurör;


1.4. Nõukogu valitavad liikmed:
1.4.1. Saale Laos - Riigikohtu kriminaalkolleegiumi liige, riigikohtunik;
1.4.2. Urve Tiidus - Riigikogu õiguskomisjoni liige;
1.4.3. Anne Läns - Eesti Linnade Liidu nõunik; seoses KOV Liitude muutusega on kontaktisikuks  Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Tiina Üksvärav
1.4.4. Peeter Sibul - Eesti Maaomavalitsuste Liidu juhatuse liige; seoses KOV Liitude muutusega on kontaktisikuks Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik Tiina Üksvärav
1.4.5. Anna Markina - Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudi õigusteaduskonna õigussotsioloogia lektor;
1.4.6. Priit Heinsoo - Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör;
1.4.7. Avo Üprus - Eesti Kirikute Nõukogu esindaja;
1.4.8. Reigo Reimand - R.R. Konsulatsioonid OÜ tegevjuht;

1.4.9. Jako Salla - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna juhataja

Lisainfo: