Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


2005. aastal toetatud projektid

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium toetab kuriteoennetuse projekte (kevad)

Justiitsministeerium toetab 950 243 krooniga 11 kuritegevuse ennetamisele suunatud projekti. Järjestikku teist aastat toimunud kuriteoennetuslike projektide konkursile esitati 80 projektitaotlust.

Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud probleemsete noorte käitumise muutmisele, kogukondlikule kuriteoennetusele, kus algatust näitavad üles kodanikud ise või endiste kinnipeetavate resotsialiseerimisele.

Toetusi jagati kahes kategoorias – Väiksemahuliste projektide võimaliku toetuse ülemmääraks oli 100 000 krooni ning suuremahulistel 300 000 krooni.

Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad ning kohaliku omavalitsuse üksused.

Sel aastal eelistati projekte, mis olid suunatud riskigrupi noortega tegelemisele.

Seekordsel konkursil pälvisid toetust järgmised projektid:

 • SA Eesti Lastefondi projekt „Teadlik lapsevanem on toeks lapsele ja koolile“ (249 207 krooni), mille raames moodustatakse kaheksas Eesti linnas tugirühmad aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega laste vanematele, viiakse läbi individuaalset nõustamist ning korraldatakse antud probleemi teadvustamiseks teabepäevi mitmetes paikades üle Eesti.
 • MTÜ Öökulli projekt „Camp Kuperjanov“ (168 912 krooni ), mille käigus korraldatakse Lõuna- Eesti regiooni kuue maakonna kuni 17-aastastele õigusrikkujatele ühine kümnepäevane sõjaväeline laager.
 • Tallinna Avatud Noortekeskuse/Lasnamäe Avatud Noortekeskuse projekt „Fotokross“ (157 442 krooni), mille raames korraldatakse 13-18-aastastele Lasnamäe noortele 3,5 kuu vältel fotograafia algkursused. Projekt kulmineerub seitsmepäevase fotolaagriga 2006. aasta suvel.
 • MTÜ Tallinna Laste Tugikeskuse projekt „Arendavad tegevused kuritegevuse ennetamiseks!“ (100 000 krooni), mille raames pakutakse Tallinna linnaosade alaealiste komisjonidest suunatud noortele vanuses 7-18.aastat päevakeskuses ringilist tegevust: LORD-ring, spordiring, LARP ring. Ringid toimuvad augustist kuni maini 2005. Samuti viiakse läbi tugiisikute koolitust kolmes etapis.
 • MTÜ Siksal Arendusseltsi projekt „Ka meile tulevik“ (53 700 krooni), mille käigus korraldatakse lastekodulastele (Tilsi, Viiratsi, Pärnu, MTÜ Vahtramägi Mäe- Kodu) kolmepäevane laager, kus viiakse läbi nii kuriteoennetusliku sisuga loenguid kui korraldatakse sportlike ettevõtmisi.
 • Narva Noored Noortele MTÜ projekt „Me oleme Robinzonid 2005“ (46 460 krooni) mille käigus korraldatakse Ida-Virumaa noortele (sh lastekodu, varjupaiga ja noorsootöö organisatsioonidest tulevad noored) treeninguid sotsiaalsete toimetulekuoskuste arendamiseks. Lisaks treeningutele valitakse seitsmepäevases seikluskasvatuslike tegevuste laagris Robinzonid.
 • Türi Lastekaitse Ühingu projekt „Lõuna-Järvamaa Õpilasmalev 2005.a.- Lõuna JÕM 2005“ (25 947 krooni), mille raames korraldatakse Lõuna-Järvamaa noortele vanuses 13-18 aastat (sh riskikäitumisega noored ja alaealised seaduserikkujad) viies erinevas asukohas kümnepäevased õpilasmalevad, kus tehakse tööd ja viiakse läbi õppe-kasvatuslik programm.
 • MTÜ Kose Kunstikeskuse projekt „Performance grupp“ (11 200 krooni), mille käigus pakutakse Kose valla 7-16-aastastele probleemsetele noortele kunstikooli tundides (keraamika, klaasisulatus, keraamiline mosaiik, šibori, söejoonistus, kollaaž tasuta osalemise võimalust.
 • Iisaku Kunstide Kooli projekt „Huvihariduse võimaldamine Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu õpilastele“ (7375 krooni), mille raames võimaldatakse huviharidust kunstitundide näol Iisaku Gümnaasiumi õpilaskodu õpilastele.
 • MTÜ Võrumaa Sotsiaaltöö Keskuse projekt „Turvaline Võrumaa“ (92 000 krooni), mille käigus pannakse tööle enesekehtestamisoskuste ja vägivalla ennetamise töötoad 7–17-aastastele Võrumaa noortele ja nende vanematele, luuakse tugirühmad riskiperede lastele, nõustatakse kriminaalhooldusel olevaid noori ning tehakse alaealiste seaduserikkujate vanematele koolitusi, mis on suunatud probleemsituatsioonide lahendamise oskuste arendamisele.
 • MTÜ Caritas Eesti projekt „Valikuvabadus“ (38 000 krooni), mille raames luuakse VAT Teatri Foorumgrupi ja MTÜ Caritas Loovuskooli teatriringi noorte poolt foorumteatri põhimõttel teatrietendus noorte inimsuhete ja vägivalla teemadel, kaasates tööprotsessi koolide huvijuhte, sotsiaaltöötajaid, psühholooge, noorsootöötajad ning noorte- ja huvikeskuste näiteringide juhendajaid. Seda etendatakse Tallinna 6 kooli põhikooli klasside õpilastele.

Peamised põhjused, miks ülejäänud projektid toetuseta jäid, olid kas arvutusvead kaasfinantseeringu/omafinantseeringu osas või siis kaasfinantseeringu/ omafinantseeringu puudulikkus (nõutav kaasfinantseering ja omafinantseering kas eraldi või koos pidid kokku moodustama 30%) ning ebaselgelt määratletud sihtgrupid. Samuti taotleti toetust erinevate seadmete soetamiseks ja renoveerimistööde tegemiseks, mida lähtudes projektikonkursi tingimustest anda ei saa (toetust ei võinud taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse kulude katmiseks, investeeringuteks või põhivara soetamiseks). Ei leidnud toetamist ka projektid, mis oleksid hõlmanud kohalike omavalitsuste ametnike igapäevatöö tasustamist.


 

Justiitsministeerium toetab kuriteoennetuse projekte (sügis)

Justiitsministeerium toetab 354 000 krooniga viit kuritegevuse ennetamisele suunatud projekti. Teisel tänavusel kuriteoennetuse projektikonkursil osales kokku 24 projekti, millest otsustati toetada viite. Konkursil said osaleda projektid, mis olid suunatud probleemsete noorte käitumise muutmisele, kogukondlikule kuriteoennetusele, kus algatust näitavad üles kodanikud ise või endiste kinnipeetavate resotsialiseerimisele.

Suurimaks võimalikuks toetussummaks oli seekordsel konkursil 100 000 krooni. Oma projektile võisid toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Toetuse pälvisid järgmised projektid:

 • MTÜ „Seliste Ringkonna Selts" projekt “Tahan muutuda" (99 512 krooni) Projekti raames korraldatakse 64-le Pärnumaa alaealiste komisjonides arvel olevale noorele toimetulekuoskusi arendav ja õigusrikkumiste ennetamise temaatikat käsitlev neljaastmeline programm. Projekt kestab septembrini 2006.
 • Sihtasutuse Kesk- Eesti Noortekeskus projekt „Tee ise oma elust meistriteos" (40 615 krooni) Projekti raames pakutakse 25-le Järvamaa alaealiste komisjonides arvel olevatele noorele individuaalset nõustamist ja grupitöid, lisaks toimuvad erinevad loengud ning loovad kunstitegevused. Projekt kestab märtsini 2006.
 • MTÜ Valikuvõimaluse projekt „Sotsiaalprogramm - ka mina suudan" (63897 krooni) Projekti raames toimub 20-le Keila linna ja Harju maakonna alaealiste komisjonist ja politseist suunatud noorele sotsiaalprogramm. Projekt kestab augustini 2006.
 • MTÜ Eurohouse projekt „Per aspera..." (67 400 krooni). Projekt on suunatud Lääne-Eesti noortele, nende vanematele ja sotsiaalvõrgustikule.
  Viiakse läbi kaheksast tunniajasest saatest koosnev raadiosari noorte riskikäitumisest (alkoholi, tubaka ja uimastite tarvitamine, koolivägivald, seksuaalelu, jne). Raadiosaadetele lisanduvad teabepäevad samadel teemadel Kuressaare koolides. Projekt kestab jaanuarini 2006.
 • Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutuse projekt "Preventsioon läbi seikluskasvatuse" (82 200 krooni). Projekti eesmärgiks on korraldada seikluskoolitus 80-le Ida-Virumaa linnadest ja suurematest asulatest pärit probleemsele noorele. Samuti viiakse kohalike sidusgruppide esindajate (noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad jne) seas läbi seikluskasvatuskoolitus. Projekt kestab novembrini 2006.

Konkurss toimus neljandat korda, esimest korda anti kuriteoennetuse projektidele toetusi eelmisel aastal.

Sel aastal eelistati projekte, mis olid suunatud riskigrupi noortega tegelemisele.

Komisjon vormistas järgneva lisaotsuse, kuna Ida- Virumaa SA loobus rahastusest.