Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Juhtumianalüüsid

PrintPDF Jaga

Juhtumianalüüsi peamiseks ülesandeks on kujundada noore ja tema pere vajadustest lähtuvat abi, mis tagaks teenuste ja toetuste efektiivsema kasutuse. Juhtumianalüüside tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et nii võrgustikutöö määratluse kui sekkumisvõimaluste osas on käsitletud miinimumnõudeid. Võrgustikutöös peavad osalema vähemalt juhtumianalüüsides välja toodud osalised, mh ka spetsialistid, kes suunavad abivajajaid vastavate teenuste juurde. Juhtumi lahendamisel peab olema kindel juht ja meeskond, kes olukorda analüüsib ja probleemseid küsimusi lahendab. Ilma keskse meeskonnata on oht, et protsess jääb soiku.


Sekkumiste kavandamisel on aluseks läbiviidud piirkonna hetkeolukorra kaardistus (Lisa 2), kus on välja toodud ülevaade haridus- ja noorsootööasutustest, sh nende poolt lastele ja noortele pakutavatest teenustest ning tugistruktuuride ja spetsialistide kättesaadavusest. Lisaks neile tugistruktuuridele on oluline kaardistada kodanikeühenduste poolt pakutavad asjakohased teenused. Lisaks teenuste ülevaatele on vaja teada, milline on noorte oslus neis ja millised on noorte seisukohad neile pakutavate teenuste ja võimaluste kohta.


Järgmised juhtumianalüüsid kajastavad varase märkamise ja sekkumise etappe kogukonnas, selgitades välja olulisemad probleemid, võimalikud abistajad, partnerid võrgustikutöös ning sekkumisvõimalused.
Teie kohalikus omavalitsuses võib tuua analooge alljärgnevate juhtumitega, kuid konkreetse situatsiooni puhul tuleb hinnata kohalikke olusid, tegutsemisvõimalusi ning konkreetseid kaasatavaid partnereid. 

Loe analüüse siit