Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


alaealised

Justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet esitlesid täna kolme uuringut riskikäitumise ning kohalike omavalitsuse ennetustöö võimekuse kohta.

Justiitsministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja huvirühmadele ettepaneku avaldada arvamust „Vägivalla vähendamise arengukavas 2015–2020“ käsitletavate teemade kohta.

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.

3. juunil kell 13.00 tutvustatakse siseministeeriumi suures saalis mitme kuriteoennetusalase uuringu tulemusi.

Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi „Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised“, kuhu oodatakse projektitaotlusi, mis panustavad vähemalt ühe alljärgneva eesmärgi saavutamisse:
•sotsiaalsete toimetuleku oskuste arendamine;

Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused

Justiitsministeerium kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi «Riskilapsed ja –noored» taotlusvooru «jätkutugi vanglast või erikoolist vabanenud noortele» projektide toetuste taotlemiseks.

Täna justiitsministeeriumis tutvustatud laste hälbiva käitumise uuring 2014 näitas, et võrreldes kaheksa aasta taguse ajaga on vähenenud 13-16aastaste laste arv, kes on elu jooksul toime pannud õigusrikkumisi. Samas on suurenenud laste arv, kes tõi välja kuriteoohvriks langemise.

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi, millega toetatakse programme, mis on suunatud riskinoorte sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamisele ning mis edendavad noorte aktiivset osalemist organisatsioonides ja ühiskonnaelus.

Lehed