Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Spordiprogramm SPIN

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Koolikohustuse täitmine
Alaealiste õigusrikkumised
Peresuhted
Tõendatus: 
Teadmispõhine
Suunajad: 
Kohtuväline menetleja (sh politsei)
Isepöördumine
Kohaldamisala: 
Harjumaa
Ida-Virumaa
Tallinn
Tartu
Rakvere
Teenuse liik: 
Programm
Sihtgrupp: 

Riskioludes elav 10-18a noor, kes elab ja/või käib koolis piirkonnas, kus on rohkem kuritegevust ning vastab viiest alljärgnevast kriteeriumist vähemalt kahele:

1) elab riskioludes (politsei ja omavalitsuste sotsiaaltöötajate riskiperede andmebaasi alusel);

2) on koolis kõrgendatud tähelepanu all (probleemid koolikohustuse täitmisega ja halvad õpitulemused, käitumisprobleemid, kiusaja või kiusatava roll);

3) on omanud või omab kokkupuudet politseiga (erinevad õigusrikkumised);

4) on sotsiaalselt tõrjutud ja omab majanduslikult vähe võimalusi osaleda huvitegevuses;

5) veedab aega antisotsiaalselt käituvate noorte seltskonnas.

Programm on osalejale tasuta, programmi saab ka suunamiseta/ise pöördumisel.

 

Programmi lühikirjeldus: 

Spordil (täpsemalt jalgpallil) põhinev ennetusprogramm riskioludes elavatele noortele, mille põhieesmärgid on vähendada riskikäitumist ja anda eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi. Selleks toimuvad sihtrühmale 3 korda nädalas jalgpalli treeningud ja sotsiaalseid oskusi arendavad sessioonid. Sessioonide kestus on 1,5 h.

Programmi sisu: 

Pikem sisukirjeldus ja lisatud dokumendis. 

Tõenduspõhisus: 

SPIN on tõenduspõhisust taotlev programm, mille mõju mõõtmises osalevad erinevad strateegilised osapooled. Mõju mõõtmiseks loodud meetod põhineb SPIN-programmi mõjumudelil ning selles välja toodud individuaalsete, kooliga ja eakaaslastega seotud riskitegurite vähendamisel ja kaitsetegurite tugevdamisel.

SPINi mõju hindamist teostatakse hindamisuuringuga, milles rakendatakse pre-post disaini (ilma kontrollgrupita). See tähendab andmete kogumist enne ja pärast sekkumist (noorte osalust programmi sessioonides). Mõju hindamise käigus kontrollitakse eel- ja vahetu järeluuringuga, kuivõrd on muutunud lapse käitumise karakteristikud, mida soovime SPIN-programmiga mõjutada. SPIN-programmi mõju mõõtmises osalevad nii noored, koolid kui treenerid.

SPIN-PROGRAMMI MÕJU HINDAMISE 2015-2017 LÜHIKOKKUVÕTE

SPIN-programm liigub tõendatult seatud eesmärkide poole. SPIN programmis osalejate seas paranevad nii koolikohustuse täitmise kui ka enesekontrolli näitajad.

SPIN-programmis osalemine aitab parandada õppeedukust, käitumist ja vähendada agressiivsust.

 

 

+8%

paraneb õppeedukuse keskväärtus programmis ühe hooaja osalenud noorte seas

 

+19%

paraneb treenerite hinnang osalejate aktiivsuse, osalemise ja agressiivsuse vähenemise kohta hooaja jooksul

 

+6%

paraneb käitumise hinde keskväärtus aasta programmis osalenud noorte seas

 

98%

usaldusväärsusega tugevnevad prosotsiaalsed hoiakud

 

16%

väheneb impulsiivsuse skaala keskväärtus kahe aastase osalemise järgselt

 

18%*

riskivalmiduse keskväärtus väheneb kahe aastaga programmis

*ei kehti Narvas

 

12%*

paraneb enesekontrolli keskväärtus kahe aastaga programmis

*ei kehti Narvas

Tabel 1. Peamised järeldused arvudes

Elluviija kontaktandmed: 

Otsuse programmi vastuvõtmiseks teeb programmi korraldaja, ühedust võtta projektijuhiga, kelleks on Keit Fomotškin, tel: +372 53 060 112, e-mail: keit@heategu.ee

Järjekorra number: 
98