Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Jätkutoe taotlusvoorus valiti välja kolm projekti

PrintPDF Jaga

Sildid:

Esimesel augustil sulgunud taotlusvoorust "Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noorele" valiti välja kolm projekti, millele anti Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetust kokku 324650,7 eurot. Rahastust soovis saada kaheksa projekti, mis taotlesid toetust ligi miljoni euro eest. Projektid algavad selle aasta jooksul ning lõppevad 2016. aasta kevadel.

Toetust said:

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele

Toetuse suurus: 141 350€

Projekti lühitutvustus: Projekti peamiseks eesmärgiks on vähendada vanglast või erikoolist vabanenud või vabanevate kuni 26-aastaste Lõuna-Eesti (Jõgeva, Viljandi, Valga, Tartu, Põlva ja Võru maakonna) noorte (korduv)kuritegevust, vähendada nende sattumist vanglasse ning tõsta nende toimetulekuvõimet ühiskonnas. Projekti eesmärki toetavad järgmised tegevused: koolituste, tugiisikuteenuse ning teiste toetavate teenuste (võlanõustamine, karjäärinõustamine ning psühholoogiline abi) pakkumine nii eelnimetatud noortele kui ka nende vanematele ja/või eestkostjatele; erikoolides töötavate pedagoogide koolitus ning nn kogukondlike lepitajate koolitus. Projektitegevustes osaleb kokku 130 eelmainitud sihtrühmade liiget.

 

Kuriteoennetuse Sihtasutus

Projekt: Juhtumikorralduslik ja holistlik vabanemismudel

Toetuse suurus: 119 880€

Projekti lühitutvustus: Eesti noortele süüdimõistetutele (14-26) piloteeritakse Suurbritannia noorte justiitssüsteemis juba pikaajaliselt toimivat juhtumikorralduslikku vabanemiseks ettevalmistamise ja jätkutoe mudelit IRS (integrated resettlement support and holistic approach), ühes praktilisi sotsiaalseid oskusi andvate koolitustega. Projekti jooksul saavad koolitusest osa 150 ja jätkutoest 200 vabanemisjärgus, vabanenud või kriminaalhoolduse järelevalve all olevat noort süüdimõistetut, koostöös Viru vanglaga Samuti koolitatakse noorte kinnipeetute ja kriminaalhoolduse all olevate noortega tegelevaid töötajaid (kokku 75) ära tundma psühholoogilise arengu häireid ja selliste isikute erikohtlemist.

Sihtasutus Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Projekt: Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö ja karjääriprogrammi toel

Toetuse suurus: 63 420,7€

Projekti lühitutvustus: Projekti „Erikoolist tavaellu tõhusa võrgustikutöö ja karjääriprogrammi toel“ tegevuste tulemusena on suurenenud erikoolidest vabanevate noorte toimetulek ning jätkutoe kättesaadavus ja kvaliteet üle kogu Eesti on paranenud. Eestis on  suurenenud erikoolist vabanenud noorte mitteformaalse võrgustiku liikmete abistamisoskused ja täiendava toe pakkumise suutlikkus. Projekti tegevuste tulemusena valmib süsteemne jätkutoe mudel, mille eesmärgiks on erikoolist kodukohta suunduvate noorte sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning korduvkuritegude toimepanemise ennetamine.