Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Valmis politsei ennetustöö kontseptsioon

PrintPDF Jaga

Ennetustöö kontseptsioon vaatleb politsei- ja piirivalveametit (PPA) kui partnerit turvalisuse tagamisel. Prioriteetseks valdkondadeks on vägivalla vähendamine, turvalisem liikluskultuur, uimastite tarvitamise ja sellega seotud probleemide vähendamine ning küberturvalisuse suurendamine.

Kogukonnakesksete ja korrakaitseliste teenuste strateegia aastani 2027 toob välja, et politsei on ennetava iseloomuga organisatsioon ning et ennetustöö ei ole eraldiseisev tegevus, vaid igapäevase töö osa. Ametnikud on enda jaoks mõtestanud ennetustegevuse sisu ja seda viiakse ellu erinevatel ennetuse tasanditel. Ennetustöö eesmärk on ära hoida nii esmakordseid kui ka korduvjuhtumeid ning ohtu sattumist.

Praegu on ennetustöö PPAs killustunud erinevate teenuste vahel ning tihti mõistetakse ennetustegevusena koolides loengute pidamist ning Lõvi Leoga kommide jagamist. Ennetustöö kontseptsioon näeb uue suunana, et ennetuses tuleb senisest enam tegelda õigusrikkumisi sooritanud laste, noorte ja täiskasvanutega. Oluline on muutuda ennetuse eestvedaja rollist partneriks, seda nii kohalikele omavalitsustele kui ka haridusasutustele.

Ennetuses suunatakse põhitähelepanu valdkondadele, mille puhul inimeste elu või tervis on suuremas ohus: vägivalla vähendamine, turvalisem liikluskultuur, uimastite tarvitamise ja sellega seotud probleemide vähendamine ning küberturvalisuse suurendamine. Ülejäänud valdkondades sõltub ennetustöö rõhuasetus konkreetse piirkonna probleemidest ning see ei tähenda, et teistesse valdkondadesse ei ole vaja enam panustada. Näiteks uurija, kuulates varguses kannatanut üle, jagab seejuures nõuandeid, kuidas tulevikus oma vara rohkem hoida või piirivalvur Peipsi järvel kalurit kontrollides, juhib tähelepanu päästevesti olulisusele.

Kui siiani püüti tõsta vaid inimeste teadlikkust, siis sellest ainuüksi on vähe. Näiteks on mitmete uuringutega kindlaks tehtud, et uimastiennetuses ei too oodatud tulemust ei šokeerivad jutud ja pildid ega ka endiste tarvitajate esinema kutsumine. Seetõttu vähendatakse edaspidi oluliselt kooliõpilastele rääkimise mahtu alkoholi, tubaka ja narkootikumide kahjulikkuse teemal ning toetatakse enam kooli, lapsevanemaid ja kohalikku omavalitsust juhtumite lahendamisel ning korduvate rikkumiste ennetamisel.

On oluline, et politseiametnikud suudavad oma tegevust ja eesmärki mõtestada. Iga tegevuse puhul tuleb läbi mõelda, millist eesmärki see täidab ja millist kasu see toob. Paljude asjade puhul jääb teadlikkuse tõstmisest väheseks ning tuleb suuta muuta seniseid mõttemustreid ja hoiakuid. Seda aga ei saa politsei teha üksi ning seetõttu ollakse kogukonnas aktiivne partner.

Hoiakute kujundamise ja õigusrikkujatega tegelemise kõrval jääb endiselt politsei rolliks inimeste teadlikkuse tõstmine. Kuigi iga teenuseplaneerija peab planeerima ja ellu viima ka ennetust, on terve hulk teenusteüleseid teemasid, mida ennetustöö kontseptsioon ei käsitle, kuid mille vastutus tuleb organisatsioonis kokku leppida. Näiteks marja- ja seenehooajal inimeste metsa kadumise ennetamine. Samuti näiteks lastevanemate teadlikkuse tõstmine sõltuvusainete teemal - milliste märkide puhul muutuda valvsaks või kuidas ja millal oma lastega sellest rääkida.

 

Täiendavate küsimuste korral saab pöörduda:

Nurmely Mitrahovitš

Ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhtivkorrakaitseametnik

Arendusosakond

Politsei- ja Piirivalveamet

6123225