Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Rahvusvaheline kuriteoohvrite uuring Eestis 2004

Jaga
Autor: 
Jüri Saar; Anna Markina; Aigi Resetnikova; Kait Oole

Valdkond:

Kuupäev: 
01.01.2005

Liik:

Sisu: 
Käesolevas väljaandes analüüsitakse Eesti elanikkonna hulgas 2004. aastal läbi viidud kuriteoohvrite uuringu (Ohvriuuring 2004) tulemusi, mis korraldati EV Justiitsministeeriumi ja EV Siseministeeriumi tellimusel. Tegemist oli järjekordse etapiga Rahvusvahelisest Kuriteoohvrite Uuringust (The 5th International Crime Victim Survey- ICVS), mis toimub 2004-2005 kokku ligi neljakümnes maailma riigis. Projekti alustati 1989. aastal ÜRO Regioonidevahelise Kuritegevuse Uurimise Instituudi (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute- UNICRI) eestvedamisel. Eestis teostati uuringut juba neljandat korda jätkates aastatel 1993, 1995 ja 2000 korraldatud rahvusvaheliste ohvriuuringute traditsiooni. Sisu: I Sissejuhatus II Uuringu metoodika, korraldamine ja valimi üldiseloomustus III Kuritegevus Eestis ohvrite hinnangul Ohvriks langemise üldtase Varavastased kuriteod Vägivald Narkootikumide tarbimine Altkäemaks Tarbija petmine IV Kodanikud ja politsei Kuritegudest teatamine Mitteteatamise põhjused Rahulolu politsei tegevusega Elanike hinnangud politseile V Kuritegevushirm ja turvameetmed Hinnang murdvarguse tõenäosusele Koduste turvameetmete kasutamine VI Suhtumine karistustesse VII Eesti võrdluses teiste riikidega VIII Kokkuvõte ja järeldused Summary Kasutatud kirjandus Lisad