Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Lepitusteenus

PrintPDF Jaga
Valdkond: 
Alaealiste õigusrikkumised
Koolikohustuse täitmine
Peresuhted
Suunajad: 
Prokuratuur
Kohaldamisala: 
üle Eesti
Sihtgrupp: 

Nii alaealised kui täiskasvanud

Programmi lühikirjeldus: 

Lepitusmenetlust kohaldatakse Eestis kriminaalmenetluse seadustiku § 203² alusel siis kui teise astme kuriteo asjaolud on selged, kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi ning leppimiseks on olemas kannatanu ja kahtlustatava või süüdistatava nõusolek. 

Programmi sisu: 

Lepitamine võimaldab rohkem kaasata kannatanut otsustusprotsessi ning vähendada kuriteoga kaasnenud pingeid, hirmu, viha jms tundeid. Lepitusmenetluse läbiviimisel arvestatakse ennekõike kannatanu/ohvri huve. Lepitamine tõstab kannatanu/ohvri väärtust ja suurendab tema kaasatust. Lepitamise läbiviimisel tegeletakse kuriteo mõlema osapoolega. Lepitusteenus rakendus 2007. aasta veebruaris.  Lepitusteenuse osutamise tagab Sotsiaalkindlustusamet ning lepitamist viivad läbi vastava koolituse saanud ohvriabitöötajad. Lepitusmenetluse eesmärk on saavutada kokkulepe kahtlustatava või süüdistatava ja kannatanu leppimiseks ning kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks. Otsuse kriminaalasja lõpetamiseks lepitusmenetluse teel teeb osapoolte nõusolekul prokuratuur või kohus. Lepitusprotsess lõpeb osapoolte vahelise kirjaliku lepituskokkuleppe sõlmimisega. Lepituskokkulepe sisaldab kuriteoga tekitatud kahju heastamise korda ja tingimusi, kuid võib sisaldada ka muid tingimusi sh reaaltoimingute tegemist. Lepitaja roll on eelkõige selles, et suunata pooli normaalsele ja täidetavale kokkuleppele (nt mõne töökohustuse täitmine kannatanu heaks, ravikohustusele allumine ja teraapias osalemine jm).

Tõenduspõhisus: 

Tõendamata.

Elluviija kontaktandmed: 

Ohvriabitöötajad üle Eesti Sotsiaalkindlustusameti kaudu, info@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 16106, 612 1360, ohvriabitöötajate kontaktandmed.  

Järjekorra number: 
96