Kuritegevus Eestis 2021

Vangistus

Laadi alla .xlsx
Registreeritud korruptsioonikuriteod

2021. aasta lõpul oli
Eesti vanglates ja arestimajades

2189 inimest, sh

1774 süüdimõistetut

407 vahistatut

8 väärteoaresti all olijat

Kümne aastaga on vangide arv
vähenenud ligikaudu 1100 võrra,
sh viimasel viiel aastal
püsivalt ligikaudu
100 isiku võrra aastas.

Vangide arv aasta lõpu seisuga*

Vangide arv aasta lõpu seisuga*

  • Alates 2014. aastast sisalduvad vangide üldarvus ka väärteo eest aresti all olevad isikud.

2021. aasta lõpul oli Eestis
kõige vähem vange pärast
iseseisvuse taastamist:

164 vangi

100 000 elaniku kohta vanglates
koos arestimajadega

Euroopa riikides
keskmiselt on
100 000 elaniku kohta
112 kinnipeetavat

Eestis oli 2021. aasta lõpul kolm vanglat

Vange oli

Tallinna vanglas

806

Tartu vanglas

727

Viru vanglas

641

Avavanglas oli
185 vangi

Vangide arv vanglates ja arestimajades 2021. aasta lõpul

Vangide arv vanglates ja arestimajades 2021. aasta lõpul

Vabade ja täidetud vanglakohtade arv 2019.–2021. aasta lõpul

Vabade ja täidetud vanglakohtade arv 2019.–2021. aasta lõpul

Vabade vanglakohtade arv
on suurenenud vangide
arvu vähenemise tõttu

Praegu on
vanglate täituvus

65%

Vanglate täituvust mõjutas
2021. aastal vangide
üldarvu vähenemine 177 võrra

2021. aasta lõpul oli
vangide seas

95%

2088 meest

5%

101 naist

Vangidest 67% olid Eesti kodanikud

Vangide jaotus kodakondsuse järgi 2021. aasta lõpul (%)

Vangide jaotus kodakondsuse järgi 2021. aasta lõpul (%)

Vangide vanuseline jaotus 2010., 2015. ja 2021. aasta lõpul (%)

Vangide levinumad süüteod (vangide arv raskeima § järgi)

Vangide keskmine vanus 2021. aastal oli

40 aastat

See on viimased kümmekond aastat
järjepidevalt pidevalt kasvanud;
ühtlasi on vähenenud noorte ning tõusnud
kõrgemas vanuses vangide osakaal.

Enam kui 75%

vangidest kannab vangistust
vähemalt teistkordselt.

Vangistuse korduvuse arvestamisel
ei ole arvesse võetud ainult süüdimõistetuna
vangistuse kandmist, vaid ka varasemaid
vahistamisi ja areste.

Vangistuste korduvus 2021. aasta lõpul vanglas viibinud isikutel (% vangidest)

Vangistuste korduvus 2021. aasta lõpul vanglas viibinud isikutel (% vangidest)

Vangide vanuseline jaotus 2010., 2015. ja 2021. aasta lõpul (%)

Vangide vanuseline jaotus 2010., 2015. ja 2021. aasta lõpul (%)

Raskeima süüteo järgi kasvas 2021. aastal
neljandat aastat järjest

vägivalla-
kuriteo

eest karistatute arv
(üldjuhul kehaline väärkohtlemine KarS § 121).

2021. aastal kasvas enam kui 5 aastat
vangistust kandvate vangide osakaal

Mõistetud karistuse pikkus oli
aastavahetusel vanglas viibinud
süüdimõistetutel keskmiselt

4 aastat ja 7 kuud.

Mõistetud karistuste
mediaan oli 3 aastat ja 6 kuud.

Vangide jaotus mõistetud karistuse pikkuse järgi (%)

Vangide jaotus mõistetud karistuse pikkuse järgi (%)

Alaealiste vangide arv aasta lõpu seisuga

Alaealiste vangide arv aasta lõpu seisuga

2021. aasta lõpul viibis vanglas 5 alaealist,
neist üks süüdimõistetu ja 4 vahistatut

Viimasel viiel aastal
on alaealiste vangide
arv vähenenud

Registreeritud korruptsioonikuriteod

Aasta jooksul võeti vahi alla

367 isikut, kellest viibis vahi all

153 (42%) alla ühe kuu

116 (32%) üks kuni kaks kuud

19 (5%) enam kui kuus kuud

2021. aastal oli vahistamise
keskmine pikkus 65 päeva
ja mediaanpikkus 43 päeva

Vahi all viibimise aeg

Vahi all viibimise aeg

Vabanenute arv aluse järgi (süüdimõistetud ja vahistatud)

Vabanenute arv aluse järgi (süüdimõistetud ja vahistatud)

2021. aastal vabanes
vanglatest ja arestimajadest

1717 süüdimõistetut
ja vahistatut

Neljandat aastat järjest kasvas
nende vangide osakaal,
kes vabanesid osalise vangistuse
ehk nn šokivangistuse
ärakandmise järel

Vanglates suri

10 isikut