Kuritegevus Eestis 2021

Liikluskuriteod

Laadi alla .xlsx

Liikluskuritegudest valdava osa moodustab joobes sõidukijuhtimine, millele järgneb süstemaatiline juhtimisõiguseta sõidukijuhtimine. Liikluskuritegude arv püsis aastatel 2017–2020 ligikaudu samal tasemel, kuid vähenes 2021. aastal eeskätt tänu joobes sõidukijuhtimise vähenemisele.

Liikluskuritegusid
registreeriti

3013

Liiklus-
kuritegudest
moodustas

80%

joobes sõidukijuhtimine
(KarS § 424)

17%

süstemaatiline
juhtimisõiguseta
sõitmine (KarS § 4231)

Liikluskuriteod

Liikluskuriteod

Alates 2015. aastast loetakse kuriteoks sõiduki süstemaatilist juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt. Niisuguseid kuritegusid registreeriti 2015. aastal 737, mis tõstis ka liikluskuritegude üldarvu. 2021. aastal registreeriti niisuguseid kuritegusid 505.

Joobes sõidukijuhtimine

Süüteod sõidukijuhi poolt alkoholi või narkootikumide tarvitamise korral:

Alkoholi või narkootikume tarvitanud sõidukijuhtide rikkumistest annab terviklikuma pildi väärtegude ja kuritegude vaatlemine koos.

väärtegu (liiklusseadus)

LS § 224 lg 1 – juhi veres alkoholi 0,20–0,49 mg/g

LS § 224 lg 2 – juhi veres alkoholi 0,50–1,49 mg/g

Joobes sõidukijuhtimise
kuritegusid registreeriti

2410

Joobes sõidukijuhtimise kuritegude
registreerimine tõusis aeglaselt
perioodil 2018–2020, kuid vähenes 2021. aastal

kuritegu (karistusseadustik)

KarS § 424 – juhi veres alkoholi vähemalt
1,50 mg/g või narkojoove

Narkojoobes
juhte tabati

272

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Liiklusjärelevalve
maht vähenes

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Inimeste teadete arv
võimalikust
joobes juhist vähenes

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Igas kuus teatati keskmiselt
enam kui 800 korda*

* Pole teada, kui paljudel juhtudel tegelikult oli tegu süüteoga

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Joobekontrollide koguarv kasvas 2%;
samal ajal vähenes reididel
„Kõik puhuvad“ kontrollitud juhtide arv 5%

Lubatud alkoholipiirmäära ületamisega
seotud väärtegude (LS § 224)
registreerimine vähenes 8%

Kriminaalses joobes juhte märgatakse nende ebakindla
sõidustiili tõttu teiste liiklejate poolt paremini kui
kergemaid rikkujaid. Seetõttu sõltub raskete rikkujate
tabamine politseioperatsioonide mahust vähem kui
kergemate rikkujate tabamine.

Joobes sõidukijuhtimise kuriteod

Eri liiki süütegude registreerimine (vasakteljel) ja joobekontrollide arv (paremteljel) Allikas: politsei- ja piirivalveamet

2021. aastal tabati
politseioperatsioonide
„Kõik puhuvad“ käigus:

43% LS § 224 lõike 1 rikkujaist;

29% LS § 224 lõike 2 rikkujaist;

7% KarS § 424 rikkujaist.

Liiklusõnnetused

Transpordiameti andmed seisuga 07.02.2022

(https://transpordiamet.ee/liiklusaasta-2021)

2021. aastal toimus

1564

inimkannatanuga
liiklusõnnetust

Sh joobes juhi osalusel
113 (2020: 137)

Liiklusõnnetustes hukkus

55

inimest
(2020: 59)

Sh joobes juhi osalusel
17 inimest (2020: 16)

Liiklusõnnetustes sai vigastada

1763

inimest
(2020: 1616)

Sh joobes juhi osalusel
129 inimest (2020: 154)