Kuritegevus Eestis 2021

Seksuaalkuriteod

Laadi alla .xlsx

Registreeritud seksuaalkuritegude* arv kasvas 33% (+186). See on tingitud peamiselt laste vastu toime pandud kontaktsete (+81) ja mittekontaktsete (+103) kuritegude registreerimise kasvust. Alaealise kannatanuga seksuaalkuritegudest on kõige enam registreeritud vägistamisjuhtumeid, tahtevastase sugulise iseloomuga tegusid ning suguühet või muu sugulise iseloomuga tegusid lapseealisega. Mittekontaktsetest seksuaalkuritegudest on kõige rohkem registreeritud lapsporno valmistamise ja selle võimaldamise kuritegusid; peaaegu sama palju ka lapseealise seksuaalse ahvatlemise kuritegusid. Neid kõiki registreeriti 2021. aastal rohkem kui 2020. aastal.

* Karistusseadustiku §-d 141–1451, 1751, 178–179.

Registreeritud seksuaalkuriteod

Registreeritud seksuaalkuriteod

753

Registreeritud
seksuaalkuritegude arv

Registreeriti

90 täisealise kannatanuga (kontaktset)
seksuaalkuritegu

663 alaealise kannatanuga (kontaktset
ja mittekontaktset) seksuaalkuritegu

Seksuaal-
kuritegude
arv kasvas

Laste vastu
suunatud seksuaal-
kuritegude arv kasvas

Registreeritud seksuaalkuriteod maakonniti ja piirkonniti

Seksuaalkuriteod

Seksuaalkuriteod

Täisealise kannatanuga
kontaktseid seksuaalkuritegusid:

sh 84
vägistamisjuhtumit

Täisealise kannatanu keskmine vanus
kontaksete seksuaalkuritegude puhul

30 aastat

Täiskasvanud kannatanuga
kontaktsete seksuaalkuritegude
puhul oli toimepanija kannatanule

56% muu tuttav

23% võõras

20% (endine) pereliige või sugulane

2018. aastal registreeritud täiskasvanud kannatanuga
vägistamisjuhtumitest 71% puhul oli kannatanu teo
toimepanijaga varem tuttav.

Alaealise kannatanuga
kontaktsete seksuaal-
kuritegude arv kasvas

Alaealise kannatanuga kontaktseid
seksuaalkuritegusid 303, sh:

102 vägistamist (KarS § 141)

67 tahtevastast sugulise iseloomuga
tegu (KarS § 141¹)

1 suguühtele või muule sugulise
iseloomuga teole sundimine (KarS § 143)

27 suguühet või muu sugulise iseloomuga
tegu mõjuvõimu kasutades (KarS § 143²)

35 suguühet järeltulijaga (KarS § 144)

56 suguühet või muu sugulise iseloomuga
tegu lapseealisega (KarS § 145)

15 alaealiselt seksi ostmist (KarS § 145¹)

Alaealise kannatanuga kontaktsete
seksuaalkuritegude puhul

11 a

keskmine vanus
(toimepanemise
ajal/alguses)

Sooline jaotus 84% tüdrukud
ja 16% poisid

Pereliikmetest
või sugulastest:

66% (endine) (kasu)-isa või ema elukaaslane

13% (kasu)vanaisa

4% (kasu)vend

17% muu**

Toimepanijatest:

47%

pereliige
või sugulane

42%

muu tuttav*

10%

võõras

* Muuks tuttavaks oli (kasu-) ema või (kasu-)isa sõber,
sõbranna elukaaslane, õpetaja, internetituttav,
ea- või koolikaaslane või treener

** Muu pereliige või sugulane oli näiteks onu,
õemees, vanaema õepoeg jt.

Mittekontaktsete
seksuaalkuritegude
(pornograafia ja lapseealise
seksuaalse ahvatlemise) arv

Lapseealise seksuaalse ahvatlemise
juhtumitest 74% ja kõigist mittekontaktsetest
seksuaalkuritegudest 86% pandi toime
internetikeskkonnas või
infotehnoloogiavahendeid kasutades

Mittekontaktsete
seksuaalkuritegude
arv kasvas