Kuritegevus Eestis 2021

Kriminaalhooldus

Laadi alla .xlsx

Kriminaalhooldusel
oli 2021. aasta lõpul
3748
isikut

Kriminaalhooldus-
aluste arv langes
aasta jooksul

Kriminaalhooldusaluste arv (kordumatud isikud) aasta lõpu seisuga

Kriminaalhooldusaluste arv (kordumatud isikud) aasta lõpu seisuga

Kriminaalhooldusalused sihtrühmade kaupa 2021. aasta lõpul

Kriminaalhooldusalused sihtrühmade kaupa 2021. aasta lõpul

Kriminaalhoolduses võeti
2021. aastal täitmiseks
5274
juhtumit ja kriminaalhooldus
lõppes aasta jooksul
5431 juhtumi puhul.

Kokku oli 2021. aasta lõpul
kriminaalhoolduses avatud
3881
toimikut
(mõnel isikul mitu toimikut)

Näiteks võib üks isik kriminaalhoolduses samal ajal mitme toimikuga arvel olla väärteo eest mõistetud rahatrahvi asendamisel üldkasuliku tööga ning lisaks mõne toime pandud kuriteo tõttu.
Kriminaalhooldusaluste arvele võtmise ja arvelt maha võtmise alused

Kriminaalhooldusaluste arvele võtmise ja arvelt maha võtmise alused

Kriminaalhooldusaluste koosseis 2021. aasta lõpul (%)

Kriminaalhooldusaluste koosseis 2021. aasta lõpul (%)

Võrreldes vangidega on
kriminaalhooldusaluste seas
suhteliselt enam naisi ja
Eesti kodanikke.

Kohus võib kriminaalhooldusalustele
määrata käitumiskontrolli kohustusi.
Enam levinud kohustused on seotud
sõltuvusainete kuritarvitamisest tingitud
riskide maandamisega või siis
sotsiaalprogrammi läbimise kohustus.

Kriminaalhooldusalustele määratud lisakohustused KarS § 75 lõike 2 kohaselt (isik võib korduda lisakohustuse eri liikides)

Kriminaalhooldusalustele määratud lisakohustused KarS § 75 lõike 2 kohaselt (isik võib korduda lisakohustuse eri liikides)

Kriminaalhooldusaluste koosseis 2021. aasta lõpul (%)

ÜKT tegijate arv aasta lõpu seisuga

KarS § 69 alusel määratud ÜKT tundide arvu
mediaan oli 420 ja aritmeetiline keskmine 434,
mis vastab ligikaudu ühe aasta ja kolme
kuu pikkusele vangistusele.

Üldkasulikku tööd (ÜKT)
tegi 2021. aasta lõpul
1016
isikut, mida on 101
võrra enam, kui aasta varem.

Neil oli kokku vaja teha
284 948
üldkasuliku töö tundi.

KrMS § 202 alusel määratud ÜKT tundide
arvu mediaan ja aritmeetiline keskmine
olid vastavalt 60 ja 64 tundi.

VTMS § 2071 alusel sooritatavate ÜKT tundide
aritmeetiline keskmine oli 10 tundi.

2021. aastal määrati
elektroonilise valve alla
327
kriminaalhooldusalust

305

2020

312

2019

389

2018

326

2017

Elektroonilise valve alla aasta jooksul määratud isikute arv

Elektroonilise valve alla aasta jooksul määratud isikute arv

Pärast vangistust kontrollitavate kriminaalhooldusaluste osakaal 
süüdi mõistetud vangide koguarvust (aasta lõpul)

Pärast vangistust kontrollitavate kriminaalhooldusaluste osakaal
süüdi mõistetud vangide koguarvust (aasta lõpul)

Pärast vangistust kontrollitavate kriminaalhoolduste (tingimisi enne tähtaega vabastatud, šokivangistusega karistatud, karistusjärgsele käitumiskontrollile määratud süüdimõistetud) arv moodustas 2021. aasta lõpul ligikaudu 2/3 vanglas viibivate süüdi mõistetud vangide koguarvust

Kuigi kuritegude üldarv 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga
püsis praktiliselt muutumatuna, toimus karistusaluste
osakaalus 2021. aastal sarnase suunaga muutus: nii vangide
kui ka kriminaalhooldusaluste arv langes (vastavalt 8% ja 3%).

Selle põhjuseks on järjest sagedasem karistusalternatiivide
kasutamine (nt kriminaalmenetluse lõpetamine avaliku
menetlushuvi puudumise korral ja kui süü ei ole suur).

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arvu võrdlus

Vangide ja kriminaalhooldusaluste arvu võrdlus