2022. aasta lõpul oli Eesti vanglates ja arestimajades 2073 inimest, sh

 1. 1711 süüdimõistetut

 2. 345 vahistatut

 3. 17 väärteoaresti all olijat

Kümne aastaga on vangide arv vähenenud ligikaudu 1300 võrra, sh viimasel kuuel aastal püsivalt ligikaudu 100 isiku võrra aastas.

2022. aasta lõpul oli Eestis kõige vähem vange pärast iseseisvuse taastamist:

156 vangi 100 000 elaniku kohta vanglates koos arestimajadega

Euroopa riikides keskmiselt on 100 000 elaniku kohta 121 kinnipeetavat

Eestis oli 2022. aasta lõpul kolm vanglat

Vange oli

 1. Tallinna vanglas 776
 2. Tartu vanglas 667
 3. Viru vanglas 622

Avavanglas oli
187 vangi
+2

Vabade vanglakohtade arv on suurenenud vangide arvu vähenemise tõttu

Praegu on vanglate täituvus62%sh kinnises vanglas 61%
ja avavanglas 79%

Vanglate täituvust mõjutas 2022. aastal vangide üldarvu vähenemine 109 võrra -109

2022. aasta lõpul oli vangide seas

 1. 95% 1967 meest

 2. 5% 102 naist

Vangidest 67% olid Eesti kodanikud

Vangide keskmine vanus 2022. aastal oli41 aastat

See on viimased kümmekond aastat järjepidevalt pidevalt kasvanud; ühtlasi on vähenenud noorte ning tõusnud kõrgemas vanuses vangide osakaal.

Ainult ligikaudu viiendik vangidest kannab vangistust esmakordselt

Vangistuse korduvuse arvestamisel ei ole arvesse võetud ainult süüdimõistetuna vangistuse kandmist, vaid ka varasemaid vahistamisi ja areste

Raskeima süüteo järgi kasvas 2022. aastal kolmandat aastat järjesttervist kahjustavate kuritegude(üldjuhul raske tervisekahjustuse tekitamine KarS § 118) ja

vägivallakuriteo eest karistatute arv (üldjuhul kehaline väärkohtlemine KarS § 121).

Aastavahetusel vanglas viibinud süüdimõistetutele mõistetud karistuse
keskmine pikkus oli 5 aastat ja 6 kuud;
karistuste mediaan oli 3 aastat ja 6 kuud.

2022. aastal vanglasse saabunud süüdimõistetutele mõistetud karistuse keskmine pikkus oli 1 aasta ja 8 kuud; karistuste mediaan 1 aasta ja 1 kuu.

Mõistetud karistusaegade lühenemine ennustab süüdimõistetute arvu vähenemist ka järgmisel aastal.

2022. aasta lõpul viibis vanglas 3 alaealist, neist üks süüdimõistetu ja 2 vahistatut

Viimasel viiel aastal on alaealiste vangide arv vähenenud ligikaudu7x

Aasta jooksul võeti vahi alla
816 isikut, kellest 42% viibis vahi all algselt määratud kaks kuud.

Enam kui üks aasta viibis vahi all 7% vahistatutest.

2022. aastal oli vahistamise keskmine pikkus 130 päeva.

2022. aastal vabanes vanglatest ja arestimajadest 1103 süüdimõistetut

Süüdimõistetutest vabanes enam kui pool (54%) koos hilisema kriminaalhoolduse käitumiskontrolliga

2022. aastal vabanes vanglatest veel:

 • 177 arestialust

 • 2630 kainenema toimetatud isikut

 • 1127 kuni 48 tunniks kinnipeetut

 • 287 vahistatut