Seksuaalkuriteod

Laadi alla .xlsx

Registreeritud seksuaalkuritegude* arv kahanes 19% (-140). See on tingitud peamiselt laste vastu toime pandud kontaktsete (-23) ja mittekontaktsete (-110) kuritegude registreerimise langusest. Alaealise kannatanuga seksuaalkuritegudest on kõige enam registreeritud vägistamisjuhtumeid, tahtevastase sugulise iseloomuga tegusid ning suguühet või muu sugulise iseloomuga tegusid lapseealisega. Mittekontaktsetest seksuaalkuritegudest on kõige rohkem registreeritud lapsporno valmistamise ja selle võimaldamise kuritegusid. Nii lapsporno valmistamise ja võimaldamise kui lapseealise seksuaalse ahvatlemise kuritegusid registreeriti 2022. aastal vähem kui 2021. aastal.

* Karistusseadustiku §-d 141-145¹, 175¹, 178-179.

613 Registreeritud seksuaalkuritegude arv

613 seksuaalkuritegu, sh 152 vägistamist

Registreeriti

 1. 83 täisealise kannatanuga (kontaktset) seksuaalkuritegu

 2. 530 alaealise kannatanuga (kontaktset ja mittekontaktset) seksuaalkuritegu

Seksuaalkuritegude arv kahanes 19%

Laste vastu suunatud seksuaalkuritegude arv kahanes 20%-133

Kontaktseid seksuaalkuritegusid registreeriti 363

Maakondade statistika

Seksuaalkuriteod

Täisealise kannatanuga kontaktseid seksuaalkuritegusid:

83 (sh 70 vägistamisjuhtumit)

Täisealise kannatanu keskmine vanus kontaksete seksuaalkuritegude puhul

33 aastat

Täiskasvanud kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude puhul oli toimepanija kannatanule

 • 54% muu tuttav

 • 29% võõras

 • 17% (endine) pereliige või sugulane

Täisealiste kannatanute sooline jaotus kontaktsetes seksuaalkuritegudes:

 1. 12% mees

 2. 88% naine

Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv kahanes 8% -23

Alaealise kannatanuga kontaktseid seksuaalkuritegusid 280, sh:

 • 82 vägistamist (KarS § 141)

 • 54 tahtevastast sugulise iseloomuga tegu (KarS § 141¹)

 • 1 sugulise kire vägivaldne rahuldamine (KarS § 142)

 • 16 suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades (KarS § 143²)

 • 32 suguühet järeltulijaga (KarS § 144)

 • 62 suguühet või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega (KarS § 145)

 • 32 alaealiselt seksi ostmist (KarS § 145¹)

Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude puhul

 • keskmine vanus (toimepanemise ajal/alguses)11a

 • 86% tüdrukud vs. 14% poisid

 • noorima kannatanu vanus1a

Toimepanijatest:

 1. 46% pereliige või sugulane

 2. 35% muu tuttav*

 3. 19% võõras

* Muuks tuttavaks oli näiteks autokooliõpetaja, lastekodukaaslane, (endine) poiss-sõber, isa sõber, ema töökaaslane, vanaema meestuttav, tädi mees.

250

Mittekontaktsete seksuaalkuritegude (pornograafia ja lapseealise seksuaalse ahvatlemise) arv

Füüsilise kontaktita toime pandud seksuaalkuritegudest 88% pandi toime internetikeskkonnas või infotehnoloogiavahendeid kasutades

Mittekontaktsete seksuaalkuritegude arv kahanes 30% -110

Seksuaalne ahistamine

2022. aastal registreeriti41seksuaalse ahistamise väärtegu