Jätkutoe eesmärk on parandada vanglast vabanenute sotsiaalset kaasatust ja võimalusi iseseisvaks toimetulekuks. Jätkutoena pakutakse tugiisikuteenust kestusega kuni 18 kuud ja ajutist majutusteenust kuni 12 kuuks. Alates veebruarist 2022 on eraldi nõustamist sisaldav majutusteenus kuni 26aastastele noortele, mis on mõeldud vangistusalternatiivina, vanglast vabanenule ja kinnise lasteasutuse teenuselt väljunud noortele, kes vajavad jätkutuge

Aastatel 2015-2022 on jätkutuge kasutanud 1205 kordumatut inimest, sh 91 naist (8%). Tugiisikuteenuse kasutajatest on ligi 60% vanglast karistuse lõpuga vabanenud. Majutusteenuse kasutajatest ligi 80% olid käitumiskontrolli all, nendest 60% olid vabanenud vanglast tingimisi enne tähtaega.

Vanglast vabanenute jätkutuge toetab Euroopa Sotsiaalfond.

2022. aasta lõpuks oli

 • 1364 inimest kasutanud tugiisikuteenust
 • 374 inimest kasutanud majutusteenust

2022. aastal osutati ühes kuus keskmiselt

65 inimesele tugiisikuteenust

40 inimesele majutusteenust

2022. aasta veebruari kuust oli majutusteenusel tagatud

63 majutuskohta
(2021: 55; 2020: 50; 2019: 40; 2018: 36).

Kohtade arv tõusis (+8) kuna alustati eraldi nõustamist sisaldava majutusteenuse pakkumist noortele.

Aasta jooksul tehti majutusteenusele kokku 241 kohataotlust, teenusele jõudis 70 inimest.

Aasta keskmine
majutuskeskuste täituvus oli 64%

Aasta lõpu seisuga
oli majutuskeskuste täituvus 62%

2022. aastal vabanes majutusteenusele tingimisi enne tähtaega elektroonilise järelevalve alla 26 inimest ja ilma elektroonilise valveta 16 inimest. Kuus inimest vabanesid pärast šokivangistust, neli inimest pärast karistuse ära kandmist, neli inimest pöördusid iseseisvalt, kolm inimest vabastati karistusest tingimisi, kaks inimest vabanesid eluaegsest vanglakaristusest ja üks inimene karistusjärgse käitumiskontrolli alla. Kaks noort suunati majutusteenusele kinnise lasteasutuse teenuse spetsialisti poolt. Kuus inimest jõudsid majutusteenusele muudel alustel.

Aastatel 2021-2022 vabastatud eluaegsetest vangidest on kõik kasutanud jätkutuge.

Pärast teenuse kasutamist oli (üks kuu hiljem) tööturul 63%

 • 67% 2021

 • 58% 2020

 • 63% 2019

 • 60% 2018

 • 59% 2017

 • 50% 2016

25% Teenust kasutanutest kuulati ühe aasta jooksul pärast vanglast vabanemist uues kriminaalasjas kahtlustatavana üle

 • 34% 2020

 • 43% 2019

 • 35% 2018

 • 45% 2017

 • 38% 2016

 • 42% 2015