Retsidiivsus

Laadi alla .xlsx

Retsidiivsust ehk korduvkuritegevust mõõdeti nende õigusrikkujate hulgas, kelle suhtes aastatel 2017-2020 kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati, kelle kohus mõistis süüdi või kes vabanesid vanglast. „Kahe aasta retsidiivsusmäär“ näitab inimeste osakaalu, kes niisugusele sündmusele järgnenud kahe aasta jooksul mõisteti jõustunud kohtuotsusega uues kuriteos süüdi.

Retsidiivsus on läbi aastate olnud kõige kõrgem vanglas karistuse lõpuni kandnutel; järgnevad kriminaalhooldusele suunatud ja rahalise karistuse saanud isikud. Madalaim on retsidiivsus olnud neil, kelle suhtes kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati (avaliku menetlushuvi puudumise, leppimise või alaealiste komisjoni saatmise tõttu).

Varasema kuriteo liiki arvestades on kõige kõrgem olnud varavastase kuriteo eest karistatud inimeste retsidiivsus, kes ka kõige tõenäolisemalt panevad uuesti toime sama liiki kuriteo. Raske isikuvastase kuriteo eest karistatute retsidiivsus (jättes arvestusest välja kehalise väärkohtlemise) on olnud suhteliselt väike.

Kahe aasta retsidiivsusmäär
süüdimõistva kohtuotsuse alusel:

  • 16% kokku*

  • 31% vanglast vabanenutel

* Õigusrikkujad, kelle suhtes 2020. aastal kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati, kelle kohus mõistis süüdi või kes vabanesid vanglast.

Kahe aasta retsidiivsusmäär inimestel, kelle suhtes kriminaalmenetlus 2020. aastal otstarbekusest lõpetati (v.a KrMS § 203): 11%

Kahe aasta retsidiivsusmäär 2020. aastal vanglast vabanenud süüdimõistetute puhul kokku: 16%

Kahe aasta retsidiivsusmäär 2020. aastal vanglast vabanenud süüdimõistetute puhul kokku: 31%

Kahe aasta retsidiivsusmäär vägivallakuriteo toime pannud isikute puhul, kelle suhtes menetlus 2020. aastal otstarbekusest lõpetati (olenemata uue kuriteo liigist): 7%

Kahe aasta retsidiivsusmäär varavastase kuriteo eest 2020. aastal rahalise karistusega ja tingimisi vangistusega (kokku) karistatud isikute puhul, olenemata uue kuriteo liigist: 25%

Paljude kuriteoliikide puhul (vägivald, vargused, joobes juhtimine jt) on retsidiivsuse peamiseks riskiteguriks alkoholi- või narkosõltuvus. Sellega seotud riskide vähendamiseks määratakse sageli käitumiskontroll, mis süüdlase nõusolekul võib Kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo ja selle eest sisaldada ka ravikohustust.

Kahe aasta retsidiivsusmäär varavastase kuriteo eest karistust kandnud ja 2020. aastal vanglast vabanenud isikute puhul, olenemata uue kuriteo liigist: 56%

Varavastase kuriteo eest vanglas viibinute retsidiivsusmäär vabanemise viisi järgi (2020):

  1. 63%karistuse ärakandmine

  2. 51%šokivangistus

  3. 48%tingimisi ennetähtaegne vabastamine

  4. 16%elektroonilise valve alla määramine