Search form

Search form

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020

Olukorra ülevaade
Näitajad: Väljundid ja tulemused
Sekkumine
Vägivallaalane teadlikkus ja hoiakud
Laste ja noorte riskikäitumine ja vägivald
Erialaspetsialistide teadlikkus ja roll vägivalla märkamisel
Rahvusvahelised soovitused
Ohvrite toetamine
Vägivallaohvrite abistamise süsteem
Vägivallaohvrite õiguskaitse
Menetlus
Võrgustikutöö
Vägivallajuhtumite tõhusam uurimine
Töövahendajate ja tööandjate järelevalvesüsteem
Toimepanijad
Vägivallatsejate kohtlemine kogukonnas
Vägivallatsejate kohtlemine vanglas ja kriminaalhoolduses
Strateegia elluviimine