Search form

Search form

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


MDFT - Mitmedimensiooniline pereteraapia

PrintPDF Share

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames on justiitsministeeriumi eestvedamisel kavas rakendada tõenduspõhist sekkumisprogrammi tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja noortele.

EMP „Riskilapsed ja noored“ programmi eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine, alaealiste kuritegevuse vähendamine ning laste ja noorte probleemse käitumise põhjustega tegelemine. Pikemaajaliseks eesmärgiks on vähendada kinnistesse asutustesse ehk vanglasse ja erikooli sattuvate laste arvu.

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE viis justiitsministeeriumi tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada, milline käitumisprobleemidega lastele mõeldud tõenduspõhine programm vastab Eesti vajadustele kõige paremini. Uuring on kättesaadav lehe allosas.

Uuringutulemustele tuginedes valiti Eestis rakendamiseks Multi Dimensional Family Therapy (MDFT), kuna selle programmi puhul on hiljem võimalus saada terapeutide koolitusõigus Eestisse, selle rakendamine on pikemaajaliselt teistest pakutud programmidest soodsam ja see on ka paindlikum, võimaldades näiteks osalise tööajaga töötamist.

MDFT on perekonnapõhine sekkumise süsteem, mis on mõeldud noorukitele, kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid, hälbiva käitumise ja sellega seonduvate käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kohtlemiseks. Noorukil aidatakse:
·         Arendada iseseisvat toimetulekut ja emotsioonide reguleerimist;
·         Parandada probleemilahendamise oskusi;
·         Parandada sotsiaalset kompetentsust;
·         Leida alternatiive sõltuvusainete tarvitamisele ning hälbivale käitumisele.
Vanemate puhul on fookus:
·         Vanemliku meeskonnatöö täiustamisel ja
·         Vanemliku praktika parandamisel.

Vaata ka siia: 

*Raskete käitumisraskustega lastele/noortele ning nende peredele suunatud tõenduspõhise programmi rakendamine on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ eeldefineeritud projekti raames. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/