Vangistus


Kümne aastaga on vangide arv vähenenud ligikaudu 1100 võrra. 2019. aastal oli selle peamine põhjus karistusseadustiku (KarS § 74 lg 3) 2017. aasta muudatus, millega saab kuni viieaastase vangistusega karistatud süüdimõistetu tingimisi vabastada tingimusel, et ta allutatakse käitumiskontrollile (seni kehtis kolmeaastase vangistuse piir).

Vangide arv aasta lõpu seisuga*
* Alates 2014. aastast sisalduvad vangide üldarvus ka väärteo eest aresti all olevad isikud.
Vange 2019. aasta lõpul 100 000 inimese kohta vanglates koos arestimajadega: 187 vangi
2019. aasta lõpul oli Eesti vanglates ja arestimajades 2487 inimest, sh: 1984 süüdimõistetut, 493 vahistatut, 10 väärteoaresti all olijat
Vangide jaotus vanglates ja arestimajades 2019. aasta lõpul
Eestis oli 2019. aasta lõpul kolm vanglat: Tartu vanglas 868 vangi, Tallinna vanglas 808 vangi. 2019. aasta jooksul vähenes oluliselt vahistatute kinnipidamine politsei arestimajades. Kui 2018/19. aastavahetusel oli politsei arestimajades 168 vahistatut, siis aasta hiljem ainult 27. Põhjuseks oli ametkondade kokkulepe, et vahistatud paigutatakse esimesel võimalusel arestimajadest vanglatesse.
Vabade ja täidetud vanglakohtade arv 2017.–2019. aasta lõpu seisuga
Vangide jaotus kodakondsuse järgi 2019. aasta lõpul
2019. aasta lõpul oli vangide seas: 2375 meest (95%), 112 naist (5%)

2019. aasta lõpul oli vangidest Eesti kodanikke 67%, määratlemata kodakondsusega inimesi 25% ja Venemaa kodanikke 6%. Vanglates kasvab järjepidevalt Eesti kodanike arv ning väheneb määratlemata ja Venemaa kodakondsusega isikute arv.

Vangide vanuseline jaotus 2014. ja 2019. aasta lõpul (%)

Vangide keskmine vanus oli 2019. aastal 39,6 aastat. See on viimased kümmekond aastat pidevalt kasvanud. Kõige vanem vang oli aastavahetuse seisuga 81-aastane, kõige noorem 16-aastane.

Vangistuste korduvus 2018. ja 2019. aasta lõpul vanglas viibinud isikutel (% vangidest)

Vangistuse korduvuse arvestamisel ei ole arvesse võetud ainult süüdimõistetuna vangistuse kandmist, vaid ka varasemaid vahistamisi ja areste.

Vangide levinumad süüteod (raskeima § järgi)

Raskeima süüteo järgi kasvas 2019. aastal juba teist aastat järjest liiklussüüteo eest süüdi mõistetute arv (üldjuhul joobes juhtimine või mootorsõiduki süstemaatiline juhtimisõiguseta juhtimine, 2,2% ehk 38 isikut).

2019. aastal vähenes 2018. aastaga võrreldes kõige enam narkootikumidega seotud süütegude eest vangistust kandnud isikute arv (2,2% ehk 40 isikut).

Vangidele mõistetud karistuste pikkused

Mõistetud karistuse pikkus oli aastavahetusel vanglas viibinud süüdimõistetutel keskmiselt 4 aastat ja 10 kuud. Mõistetud karistuste mediaan oli 3 aastat.

Reaalselt ära kantud karistuste tegelik keskmine oli 1 aasta ja 7 kuud ning mediaan 10 kuud.

Alaealiste vangide arv aasta lõpu seisuga
2019. aasta lõpul viibis vanglas 15 alaealist, neist: 9 süüdimõistetut, 6 vahistatut. Kõige nooremad vangid olid 16-aastased.
Vabanemise alused (süüdimõistetud ja vahistatud)

2019. aasta jooksul vabanes vanglatest ja arestimajadest 2121 süüdimõistetut ja vahistatut. Enam kasvas nende isikute osakaal, kes vabanesid vanglast seoses osalisele ärakandmisele mõistetud vangistuse lõppemisega (kasv 4%).

Kinnipidamisasutustes suri 2019. aastal 17 isikut: 15 vanglas ja 2 arestimajas.

Küsimuste korral: Krister Tüllinen

Justiitsministeerium