Varavastased kuriteod


Varavastased kuriteod moodustavad registreeritud kuritegudest suurima osa, kuid nende arv ja osakaal on alates 2011. aastast järjekindlalt vähenenud. Levinuimaks varavastaseks kuriteoks on vargused, millele järgnevad kelmused ning omastamised. Varavastaste kuritegude üldarvu langus on seotud eeskätt varguste arvu jätkuva vähenemisega; teiste kuriteoliikide puhul trendid nii selged pole olnud.

Vara vastu suunatud süütegudest tervikpildi saamiseks on allpool vaatluse all lisaks kuritegudele ka varavastased väärteod, mille puhul on tegu väiksema kahjuga (alla 200 euro). Varavastaste süütegude koguarv 2019. aastal oli üle kahe korra väiksem kui 2010. aastal.

Veelgi enam on vähenenud röövimiste arv, mida 2019. aastal registreeriti viis korda vähem kui kümme aastat varem. Mõnevõrra aeglasem, kuid selge langustrend on ilmnenud ka sõidukivarguste ja sõidukite omavolilise kasutamise („ärandamiste“) puhul.

Probleemsem on olukord mitmesuguste kelmustega, mis üha sagedamini pannakse toime interneti vahendusel; seda kajastab ka arvutikelmuste registreerimise kasv viimastel aastatel. Avalikkuse tähelepanu on köitnud ulatuslikud soodustuskelmused EL toetuste väljapetmiseks.

Varavastased kuriteod moodustavad registreeritud kuritegudest

38%

2019. aastal registreeriti

10 190 varavastast kuritegu

Registreeritud vargused (kuriteod)

Kõige sagedasemad varguste toimepanemise kohad

Varguste (kuritegude) arv peamistes toimumiskohtades
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Viimase kümne aasta jooksul on varavastaste kuritegude osakaal kuritegudest vähenenuyd. Varavastaste süütegude (väärteod ja kuriteod) koguarv vähenes 7% ja oli 57% väiksem kui 2010. aastal.
2019. aastal registreeriti 2982 vargust kauplustest (8% vähem kui aasta varem). 2019. aastal registreeriti 600 vargust eluruumist (21% vähem kui aasta varem).
Vargustest registreeriti: 59% Harjumaal, 12% Tartumaal, 9% Ida-Virumaal, 5% Pärnumaal. Röövimisi registreeriti 152 (5 korda vähem kui 2009. aastal)
Erinevat liiki kelmusi registreeriti kokku 1813: 986 kelmused, 768 arvutikelmused, 30 kindlustuskelmused, 18 soodustuskelmused, 11 investeerimiskelmused
Ohvriuuringud

Varguse ohvriks langenud küsitletute osakaal varguse liigi järgi (%)**
* 2019. aastal uus sõnastus: "Kodust või maakodust"
** 2016-2019 erinevused jäid statistilise vea piiridesse

Küsimuste korral: Andri Ahven

Justiitsministeerium