Perevägivald ja ahistamine


2019. aastal registreeriti 4119 perevägivallakuritegu, võrreldes 2018. aastaga 14% rohkem – kasvanud on nii teatamine kui perevägivallajuhtumeid menetletakse rohkem. Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu. Vähemalt ligi 30% perevägivallakuritegudes on ohvriks lapsed või on lapsed vanemate vahelist vägivalda pealt näinud. Perevägivald on naistevastase vägivalla nägu: toimepanijatest 85% mehed ja ohvritest 81% naised. Perevägivalla tõttu hukkus 2019. aastal esialgsetel andmetel 5 inimest.

Registreeritud perevägivallakuriteod

Kõigist kuritegudest 15% moodustasid perevägivallakuriteod.

Perevägivallakuritegude osakaal vägivallakuritegudest
Registreeritud perevägivallakuritegude jagunemine kuriteoliigiti, 2019
Kehaline väärkohtlemine (§ 121) 86%
Ähvardamine (§ 120) 11%
Seksuaalkuriteod (§-d 141–146) 2%
Elu- ja tervisevastased süüteod (§-d 113–119) 1%
Registreeritud lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud kehalise väärkohtlemise kuriteod*
* KarS § 121 lg 2 p 2 koosseis kehtib alates 01.01.2015
Registreeritud perevägivallakuriteod 2019. aastal maakonniti ja Tallinnas
Arv 10 000 el kohta
Harju maakond (v.a Tallinn) 396 24
Tallinn 1331 31
Hiiu maakond 17 18
Ida-Viru maakond 786 58
Jõgeva maakond 67 23
Järva maakond 48 16
Lääne maakond 68 33
Lääne-Viru maakond 239 40
Põlva maakond 73 29
Pärnu maakond 234 27
Rapla maakond 86 26
Saare maakond 53 16
Tartu maakond 380 26
Valga maakond 117 41
Viljandi maakond 84 18
Võru maakond 114 32
Suhtarv 10 000 elaniku kohta
Perevägivalla tõttu hukkunud soo kaupa
* 2019. a kohta esialgsed andmed

Viimase viie aasta jooksul on perevägivalla tõttu kaotanud elu vähemalt 46 inimest.

Perevägivallajuhtumitest moodustas suurima osa paarisuhtevägivald.

Perevägivalla toimepanija suhte liigi järgi, 2019

Vanemad kasutasid laste vastu sagedamini füüsilist vägivalda.

Vägivalla liik lapsohvriga perevägivallakuritegudes, 2019
Perevägivalla toimepanijatest olid mehed 85%
Perevägivalla ohvritest olid naised 81%
Viimasel viiel aastal registreeritud perevägivallaga seotud tapmistest ja mõrvadest (koos katsetega) pandi 61% toime paarisuhtepartneri poolt.
Perevägivallaga seotud tapmiste ja mõrvade (koos katsetega) toimepanija, 2015–2019
Enamik seksuaalse ahistamise toimepanijatest olid mehed. 97%; Enamik seksuaalse ahistamise ohvritest olid naised 97%;
Politsei andmetel oli lapsohvri või -pealtnägijaga perevägivallakuritegusid 29%

2019. aastal registreeriti 35 seksuaalse ahistamise väärtegu. Registreeritud seksuaalse ahistamise väärtegude arv võrreldes 2018. aastaga kasvas 17%.

Registreeritud seksuaalse ahistamise väärteod*
* Seksuaalse ahistamise väärteokoosseis kehtib alates 06.07.2017

2019. aastal registreeriti 202 ahistava jälitamise kuritegu.

Registreeritud ahistava jälitamise kuriteod*
* Ahistava jälitamise kuriteokoosseis kehtib alates 06.07.2017

Enamik ahistava jälitamise toimepanijatest olid mehed (92%). Enamik ahistava jälitamise ohvritest olid naised (88%).
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise taotluste arv

2019. aastal taotleti kriminaalmenetluses ohvri kaitseks ajutist lähenemiskeeldu 57 korral. Ajutise lähenemiskeelu taotlemine muutus mõnevõrra aktiivsemaks 2018. aastal, kahel viimasel aastal on taotluste arv püsinud peaaegu samal tasemel.

Registreeritud lähenemiskeelu rikkumised

2019. aastal registreeriti 113 lähenemiskeelu rikkumise kuritegu.

Registreeritud lähenemiskeelu rikkumiste arv kahanes 36%

Küsimuste korral: Kaire Tamm

Justiitsministeerium