Retsidiivsus


Retsidiivsus tähendab korduvkuritegevust, aga hoolimata lihtsast definitsioonist võidakse selle all mõista erinevaid asju. Antud juhul mõõdame retsidiivsust nende õigusrikkujate hulgas, kelle suhtes aastatel 2015–2017 kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati, kellele kohus mõistis rahalise karistuse või tingimisi vangistuse või kes vabanesid vanglast. „Kahe aasta retsidiivsusmäär“ näitab inimeste osakaalu, kes niisugusele sündmusele järgnenud kahe aasta jooksul mõisteti jõustunud kohtuotsusega uues kuriteos süüdi.

Retsidiivsus on läbi aastate olnud kõige kõrgem vanglas karistuse lõpuni kandnutel; järgnevad kriminaalhooldusele suunatud ja rahalise karistuse saanud isikud. Madalaim on retsidiivsus olnud neil, kelle suhtes kriminaalmenetlus otstarbekusest lõpetati (avaliku menetlushuvi puudumise, leppimise või alaealiste komisjoni saatmise tõttu).

Varasema kuriteo liiki arvestades on kõige kõrgem olnud varavastase kuriteo eest karistatud inimeste retsidiivsus, kes ka kõige tõenäolisemalt panevad uuesti toime sama liiki kuriteo. Raske isikuvastase kuriteo eest karistatute retsidiivsus (jättes arvestusest välja kehalise väärkohtlemise) on olnud suhteliselt väike.

Kahe aasta retsidiivsusmäär on viimastel aastatel enamikul juhtudel (arvestades karistuse või mõjutusvahendi liiki) olnud väikses languses. Vanglast vabanenute puhul on langus ilmnenud šokivangistuse puhul.

Kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel: 20% kokku, 38% vanglast vabanenutel
Eri rühmade kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel (2013-2015 ja 2015–2017 keskmine, %)
* 2016–2017 keskmine

Joonis ei luba eri perioode omavahel võrrelda. Selleks sobib ühe aasta retsidiivsusmäär kahtlustatavana ülekuulamise järgi.

Kahe aasta retsidiivsusmäär menetluse lõpetamise aluse järgi (%)
Kahe aasta retsidiivsusmäär mõistetud karistuse liigi järgi (%)
Kahe aasta retsidiivsusmäär vanglast vabanemise viisi järgi (%)
Vägivallakuriteo toime pannud isikute kahe aasta retsidiivsusmäär menetluse lõpetamise aluse järgi (%)
Kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo liigi järgi (rahalise karistusega ja tingimisi vangistusega karistatud kokku; olenemata uue kuriteo liigist, %)

Paljude kuriteoliikide puhul on retsidiivsuse peamiseks riskiteguriks alkoholi- või narkosõltuvus. Sellega seotud riskide vähendamiseks määratakse sageli käitumiskontroll, mis süüdlase nõusolekul võib sisaldada ka ravikohustust.

Kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo ja selle eest mõistetud karistuse liigi järgi (olenemata uue kuriteo liigist; 2015–2017 keskmine, %)*
* Narkokuriteo eest mõistetakse rahaline karistus harva, mistõttu sel viisil karistatute retsidiivsust ei saa näidata
Kahe aasta retsidiivsusmäär varavastase kuriteo eest karistust kandnud ja 2017. aastal vanglast vabanenud isikute puhul, olenemata uue kuriteo liigist: 50%; Varavastase kuriteo eest vanglas viibinute retsidiivsusmäär vabanemise viisi järgi: 58% karistuse ärakandmine; 35% tingimisi ennetähtaegne vabanemine; 28% elektroonilise valve alla määramine; 26% šokivangistus
Vanglast vabanenute kahe aasta retsidiivsusmäär toime pandud kuriteo liigi järgi (olenemata uue kuriteo liigist, %)
Vanglast vabanemise järel tugiteenust kasutanute ja vanglas karistuse lõpuni kandnute kahe aasta retsidiivsusmäär süüdimõistva kohtuotsuse alusel (2015–2017 keskmine, %)
Töötavate inimeste osakaal kuus kuud pärast menetluse otstarbekusest lõpetamist, kohtus süüdi mõistmist või vanglast vabanemist (%)
Allikas: maksu- ja tolliamet