Kriminaalmenetlus


Kriminaalasjade keskmine menetlusaeg on 219 päeva. Maksimaalset ega minimaalset menetlusaja pikkust ei ole seaduses ette nähtud. Riigikohus on lahendis nr 1-16-9717/24 öelnud, et menetlusaja mõistlikkust hinnates tuleb muu hulgas arvestada kuriteo raskust ja seda, kas süüdistatava suhtes on rakendatud tõkendit, nt vahistamist või elukohast lahkumise keeldu. Eeldatakse, et kiiremini viiakse läbi menetlused, kus on rakendatud vahistamist.

Menetlusaeg päevades*
* Kohtumenetluse puhul hõlmab iga kriminaalmenetlusasja tüüp ka vastavat kiirmenetlust.

Kõigi menetlusliikide menetlusaja pikkus

219 päeva
Lahendatud kuriteod
Alla kuue kuuga lahendatakse 42% kriminaalasjadest: politsei- ja piirivalveametis 28%, maksu- ja tolliametis 55%. Aeganõudvaim ja seega ka kõigile menetlusosalistele kulukaim menetlusliik on üldmenetlus, seda nii kohtueelses kui ka kohtumenetluses.
Alla kuue kuuga lahendatavate kuritegude osakaal 45%
Kriminaalmenetluste lõpetamise alus
Kriminaalmenetlustes konfiskeeritud vara
Konfiskeeritud sõidukid

Konfiskeeritud sõidukite arv ei ole võrreldes 2018. aastaga oluliselt muutunud. Sõidukite konfiskeerimiste arv on tõusnud Põhja ringkonnaprokuratuuris ja Viru ringkonnaprokuratuuris.

Küsimuste korral: Kätlin-Chris Kruusmaa

Justiitsministeerium