Alaealiste õigusrikkumised


Alaealiste toime pandud süütegude arv 2019. aastal kasvas. Alaealiste levinuimad kuriteod on vargused ja kehaline väärkohtlemine ning levinuimad väärteod alkoholi tarbimine, pisivargused, narkootikumide käitlemine väikeses koguses ja suitsetamine. Kuritegudest registreeriti varasemast rohkem kehalist väärkohtlemist, narkokuritegusid, ähvardamist ja vähem asja omavolilist kasutamist ning röövimisi. Alaealiste poolt toime pandud rasked elu- ja tervisevastased kuriteod on erandlikud.

Alaealiste toime pandud kuriteod
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Alaealiste toime pandud kuritegude arv võrreldes 2018. aastaga kasvas 5% (+58)
2019. aastal registreeriti 1182 alaealiste toime pandud kuritegu.
Alaealiste toime pandud kuritegudest olid levinuimad kehaline väärkohtlemine ja vargused, mis kokku moodustasid 71% alaealiste kuritegudest. Kehaline väärkohtlemine 501 (42%). Vargus 341 (29%)
Alaealiste toime pandud kuritegude struktuur
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Levinuimad alaealiste kuriteod
2015 2016 2017 2018 2019
Kehaline väärkohtlemine 575 429 397 450 501
Vargus 407 220 228 351 341
Narkokuriteod 12 21 27 34 57
Avaliku korra raske rikkumine 42 86 115 61 55
Ähvardamine 24 40 33 34 44
Asja omavoliline kasutamine 78 34 46 41 24
Väljapressimine 21 11 11 10 14
Mootorsõiduki joobes juhtimine 12 9 10 4 13
Röövimine 54 35 20 23 9
Alaealiste rasked elu- ja tervisevastased kuriteod
14–17-aastased kahtlustatavad
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Viimasel kolmel aastal on kasvanud nii 14–17-aastaste kahtlustatavate üldarv (2019. aastal 633) kui ka nende suhtarv 10000 samaealise elaniku kohta (126).

Alaealiste kuritegudest registreeriti: 30% Tallinnas, 15% Ida-Virumaal
Alaealiste jaotus toime pandud süütegude arvu järgi 2019. aastal (%)
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Alaealiste kuriteod maakonniti ja Tallinnas
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Alaealiste toime pandud vargused (kuriteod ja väärteod)
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Alaealiste toime pandud varguste arv on jäänud samale tasemele.

Alaealiste toime pandud väärtegude arv
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
2019. aastal registreeriti 4881 alaealiste väärtegu.
Alaealiste toime pandud väärtegude arv võrreldes 2018. aastaga kasvas 941 võrra (24%)

Neli levinuimat väärtegu moodustasid kokku ligi 80% kõigist registreeritud alaealiste väärtegudest. Alkoholi tarbimine 42%, pisivargused 17%, narkootikumide käitlemine väikeses koguses 10%, suitsetamine 9%
Kõige enam kasvas kergliiklejate rikkumiste arv: 193% (+174) kergliikleja liiklusnõuete rikkumised, +41% (+127) suitsetamine, +32% (+499) alkoholi tarbimine, +28% (+75) sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta, 14% (+61) narkootikumide käitlemine väikeses koguses

Alaealiste toime pandud narkoväärteod, aga ka narkokuriteod on aasta-aastalt kasvanud.

Alaealiste toime pandud narkootikumidega seotud kuriteod ja väärteod
Allikas: politsei- ja piirivalveamet
2015 2016 2017 2018 2019
Narkootikumidega seotud kuriteod 12 21 27 34 57
Narkootikumide käitlemine väikeses koguses (väärtegu) 272 339 390 428 489

Küsimuste korral: Kaire Tamm

Justiitsministeerium