Politsei ja prokuratuuri tulemusnäitajad


Igal aastal seavad justiitsminister ja siseminister kuritegevuse tulemuslikuks ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks eesmärke ning jälgivad nende täitmist. Käesolev veebileht sisaldab neist olulisemaid tulemusnäitajaid. Täpsemalt on prioriteetidest siin: Kuritegevusvastased prioriteedid

Kriminaaltulu tuvastamine ja konfiskeerimine

Kriminaalasjade arv, kus on konfiskeeritud üle 5000€: 62; 2018: 60; 2017: 62
Konfiskeeritud kriminaaltulu (eurodes)

Välismaalastest kurjategijate väljasaatmine

Karistusseadustiku § 54 alusel välja saadetud isikute arv
Taustaks: kriminaalmenetluses kohtusse saadetud välismaalaste arv

Raske korruptsiooni, narkokuritegude ning inimkaubanduse professionaalne menetlemine

Taustaks: kõik korruptsiooniga seotud alustatud kriminaalasjad

Taustaks: narkootikumide üledoosidest põhjustatud surmad
Narkootikumide suure varalise kasu saamise eesmärgil käitlemise (KarS § 184 lg 21) eest kohtusse saadetud isikud ja kriminaalasjad

Taustaks: inimkaubandust puudutavad alustatud kriminaalasjad
Inimkaubanduse süüdistusega (KarS §-d 133–1333, 259) kohtusse saadetud isikud ja kriminaalasjad

Taustaks: kuritegelikke ühendusi (KarS §-d 255–256) puudutavad alustatud kriminaalasjad
Kuritegeliku ühenduse (KarS §-d 255–256) süüdistusega kohtusse saadetud isikud ja kriminaalasjad

Alaealistega seotud kriminaalmenetlus

Alaealise kahtlustatavaga kriminaalasjade osakaal, mis lahendati vähemalt kolme kuu jooksul (%)
Taustaks: 2019. aastal keskmine menetlusaeg kriminaalasjades, kus menetlusaluseks oli alaealine: 3,0 kuud kohtueelses menetluses; 1,4 kuud kohtumenetluses (mediaan)
Alaealiste arv, kellele kriminaalmenetluses kohaldati lepitusteenust: 30; 2018: 35; 2017: 22

Taustaks: alaealiste toime pandud kuriteod
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Lähisuhtevägivald, rasked isikuvastased kuriteod ja lastevastane vägivald, eelkõige seksuaalkuriteod

Ühe nädalaga lõpliku menetlusotsuseni jõudvate kriminaalasjade osakaal perevägivalla (KarS § 121 lg 2 p 2) kriminaalasjades: 4%; 2018: 9%; 2017: 8%

Lähisuhtevägivalla teadete ja nende põhjal alustatud kriminaalmenetluste arv
Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Lähenemiskeeldude arv lähisuhtevägivalla menetlustes (ajutise lähenemiskeelu taotlused): 57; 2018: 63; 2017: 25

Lahendatud lastevastaste seksuaalkuritegude (KarS §-d 141-146, 175 1, 178 1, 179) kriminaalasjade arv: 69; 2018: 85; 2017: 83
Registreeritud lastevastaste seksuaalkuritegude (KarS §-d 141–146, 1751, 1781, 179) arv

Küberkuriteod

Arvutiandmete ja -süsteemi kuritegusid puudutavate kriminaalasjade arv

Rahvusvaheline finantssektori rahapesu ja suure kahjuga majanduskuriteod, pankroti- ja maksukuriteod

Analüüsil ja sihtmärkidel põhinevate menetluste osakaal: 66%; 2017: 33%
Eriti suure kahjuga (üle 400 000€) majanduskuritegude menetluskiirus politseis: 24 kuud; 2017: 15 kuud
Prokuratuurist kohtusse saadetud eriti suure kahjuga majanduskuritegude kriminaalasjade arv: 7; 2018: 7; 2017: 9
Kolm erinevat ikooni - raha, portfell, paber

Küsimuste korral: Mari-Liis Sööt, Andri Ahven

Justiitsministeerium