Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Kuriteoennetuse projektikonkurss 2015

PrintPDF Jaga

 

2015. aasta kuritegevuse ennetamise toetuse 50 000 euro väärtuses otsustas kuriteoennetuse nõukogu anda konkursi korras kuni 10aastaste laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks suunatud tegevuste elluviimisele, mis toetavad vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020 eesmärkide saavutamist.

2015. aastal läheb riiklik kuriteoennetuse toetus jagamisele 2 projekti vahel:

MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Väärtustan ennast ja teisi – teabematerjalid ennetamaks 6-10 aastaste laste seksuaalset väärkohtlemist“

MTÜ Lastekaitse Liit koostab lastele mõeldud seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemalise illustratsioonidega raamatu ning lastevanematele mõeldud temaatilise juhendmaterjali selliselt, et need moodustavad tervikliku, teineteist täiendava ennetusmaterjali. Nii lastele kui lapsevanematele mõeldud materjalid trükitakse ning koostatakse ka veebiversioonid ning lastele mõeldud raamatule luuakse ka audioliides. Kõik materjalid koostatakse nii eesti kui vene keeles, sh audioliides.

Projekti üldeesmärk on toetada 6-10 aastaste laste positiivse enesehinnangu arengut eakohase teabe kaudu oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest ennetamaks laste sattumist seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

Projekti alaeesmärk on toetada lapsevanemaid ja õpetajaid laste seksuaalkasvatuse läbiviimises vastava teabematerjali loomise ja levitamise kaudu.

Projekti sihtrühmad: 1) Eesti lapsed vanuses 6-10; 2) 6-10 aastaste laste vanemad; 3) lasteaia- ja üldhariduskooli I astme õpetajad.

Lapsevanemad on sageli küsimuse ees, kuidas rääkida väikelapse või nooremas koolieas lapsega seksuaalsusest ja kas sellest üldse juttu teha. Teadmiste olemasolu on eelduseks, et laps suudab vahet teha tema suhtes õigel ja valel käitumisel ning areneb võime enda eest seista. Koolieeliku jaoks on kodu ja lasteaed kaks kõige olulisemat arengukeskkonda, kus lapse seksuaalse arengu toetamise kaudu areneb lapse positiivne enesehinnang, sh oma keha suhtes. Oluline on seejuures, et lapsel on teadmine, et ta saab oma tunnetest ja läbielatust rääkida lapsevanemale, õpetajale; tal on õigus abi küsida.

Projekti kestus: august 2015 - detsember 2016

Kontaktisik: Malle Hallimäe, malle@lastekaitseliit.ee, tel 631 1128, www.lastekaitseliit.ee

 

SA Lõuna Koolitus projekt „"Igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba“

Projekti üldeesmärk: vähendada kogu ühiskonnas vägivalda, õppida probleeme lahendama vägivallata, osata märgata abivajavat inimest ja teada, kuidas teda aidata.

Alaeesmärk: anda lasteaia kasvatajatele teadmised ja oskused CAP-programmi kasutamiseks laste väärkohtlemise ennetustöös lasteasutustes lastele ja nende vanematele, mille eesmärgiks on:

1) Vähendada laste abitust ja sõltuvust:

1.1.ennetada laste ohvriks langemist nii kaaslaste poolt (lasteaias), võõraste inimeste poolt (tänaval) kui ka tuttavate täiskasvanute poolt (kodus, külas, huviringis jm);

1.2.vähendada laste haavatavust sõnaliste, füüsiliste, emotsionaalsete ja seksuaalsete rünnakute puhul.

2) Avardada laste võimalusi toe ja abi saamiseks:

2.1.suurendada teadlikke täiskasvanute ringi, kes oskavad märgata abivajavat last ja oskavad teda suunata abiallikate juurde;

2.2.julgustada abivajavat last rääkima oma murest usaldusisikule.

Projekti sihtrühmad:

1) Lõuna-Eesti kuue maakonna (Võru-, Valga-, Tartu-, Viljandi-, Põlva- ja Jõgevamaa lastega töötavad 160 lasteaia pedagoogi, kelle koolitamise kaudu soovitakse suurendada CAP-programmi rakendajate arvu;

2) 1500 lasteaia last, kes saavad CAP-koolituse läbinud lasteaia pedagoogidelt teadmised ja oskused, kuidas väärkohtlemise ohu olukorras õigesti käituda.

3) 1000 lapsevanemat ja lasteaia pedagoogi, kes saavad CAP-koolituse läbinud lasteaia pedagoogidelt teadmised ka oskused, kuidas ära tunda väärkoheldud last ja teda aidata (koolitus "Lastevastase vägivalla ennetamine, äratundmine ja nõustamine").

Kasvatajad saavad koolituse käigus oskused, kuidas õpetada lastele vägivalla ilminguid lasteaias, koduteel, ühistranspordis, kuidas reageerida kui "võõras" pakub maiustusi või raha, millised on sel puhul sobivad käitumisvõtteid. See on programm, mis aitab kasvatajal lapse heaks teha enne(tavalt), et midagi ei juhtuks ja ta saaks täiskasvanuks ilma kaasinimeste poolt põhjustatud füüsiliste või vaimsete traumadeta.

Lapsed on haavatavamad, sest: neil puudub teave väärkohtlemise ja selle ennetamise kohta; neil pole sõnaõigust ja nad on sõltuvusseisundis; nad on isoleeritud toetuse ja abi allikatest.

Väärkohtlemise tõhusa ennetamise programmi aluseks on suhtumine, mis arvestab ja austab laste õigust kasvada üles väärkohtlemise ohvriks langemata, õpetab ennast kehtestama ja enda kaitseks tegutsema.

Projekti kestus: august 2015 – detsember 2016

Kontaktisik: Krista Klaus, louna.koolitus@gmail.com; 523 6026