Otsinguvorm

Otsinguvorm

Kriminaalpoliitika.ee on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu.


Sotsiaalprogrammid

Pealkiri Valdkond Kohaldamisala Programmi lühikirjeldus
Mitmedimensiooniline pereteraapia MDFT Alaealised õigusrikkumised, Koolikohustuse täitmine Üle Eesti neljas piirkonnas (Põhja, Lõuna, Lääne, Ida)

Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT) on perekonnapõhine sekkumise süsteem, mis on mõeldud noorukitele, kes tarbivad psühhoaktiivseid aineid, hälbiva käitumise ja sellega seonduvate käitumuslike ja emotsionaalsete probleemide kohtlemiseks ja mida tavapäraselt rakendatakse 4-6 kuu jooksul pere juures kodus, lisaks toimuvad vastuvõtud piirkondlikus kontoris, tugi telefoni teel. Positiivsete muutuste saavutamise ja säilitamise nimel tegeldakse programmis süsteemselt nii noore enda, tema vanemate, pere kui ka oluliste pereväliste inimeste ja asutustega (nt kool, õpetajad, sõbrad).

 

Murdepunkt Alaealised õigusrikkumised, Koolikohustuse täitmine Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa

Programmi rakendatakse siis, kui alealisel esinevad riskikäitumine, õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine ja pigem on programm mõeldud esmarikkujatele. 

Spordiprogramm SPIN Koolikohustuse täitmine, Alaealised õigusrikkumised, Peresuhted Harjumaa, Ida-Virumaa, Tallinn

Spordil (täpsemalt jalgpallil) põhinev ennetusprogramm riskioludes elavatele noortele, mille põhieesmärgid on vähendada riskikäitumist ja anda eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi. Selleks toimuvad sihtrühmale 3 korda nädalas jalgpalli treeningud ja sotsiaalseid oskusi arendavad sessioonid. Kaks sessiooni keskenduvad jalgpallimängule ja kolmas muudele vajalikele oskustele. Sessioonide kestus on 1,5 h.

STEP Alaealised õigusrikkumised Harjumaa, Tallinn

STEP-programm aitab suurendada õigusrikkumise tasutaga noorte tööhõivet ning toetada neid tööle või õppima asumisel ning seal püsimisel. Noore kuulumisel programmi viiakse ta kokku nõustajaga.  Nõustamine toimub 2-5 korda, nõustamised toimuvad 2-5 korda maksimaalselt kahenädalase vahega. Kui leitakse, et isik on tööks või õppimiseks valmis, viiakse ta kokku tööandja või õppeasutusega.  Isepöördumine, lähedaste pöördumine. Kriminaalhooldus, lastekaitse ja prokuratuur saavad soovitada programmi.

Lepitusteenus Alaealised õigusrikkumised, Koolikohustuse täitmine, Peresuhted üle Eesti

Lepitusmenetlust kohaldatakse Eestis kriminaalmenetluse seadustiku § 203² alusel siis kui teise astme kuriteo asjaolud on selged, kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi ning leppimiseks on olemas kannatanu ja kahtlustatava või süüdistatava nõusolek. 

Vägivallatsejate tugirühmad Peresuhted, Vägivald Tallinn, Tartu, Harjumaa, Tartumaa

Perevägivalla tõkestamise tugigrupi tegevus põhineb Sisemise Kindluse Programmile, sisaldades endas perekeskset lähenemist, sh vajadusel perenõustamist (eraldi või koos, lähtuvalt kliendi vajadusest) ja lastele kriisiabi.

Perelepitus Peresuhted üle Eesti

Perelepitus on kohtuväliste perevaidlusküsimuste läbirääkimisprotsess perelepitaja (ehk läbirääkimiste vahendaja) kaasabil.

Vabanenute tugiteenus Süütegude toimepanemine üle Eesti

Tugiteenus on jätkutugi inimestele, kes vabanevad vanglast ning soovivad iseseisvaks toimetulekuks vabaduses saada tuge ja nõu. Tugiteenus koosneb tugiisiku- ja majutusteenusest ja osalejale on tasuta. Tugiteenuse üldine eesmärk on suurendada vanglast vabanenute tööturul osalemist, tööturu- ja sotsiaalteenuste kasutamist ning seeläbi vähendada vanglast vabanejate retsidiivsust. Tugiteenuse abil parandatakse vabanenute sotsiaalset kaasatust ja võimalusi ise toime tulla. 

Ennetusprogrammi „Puhas tulevik“ Uimastid Tallinn, Harjumaa

Ennetusprogrammi „Puhas tulevik“ eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste isikute hulgas, ennetada narkosüütegude toimepanemist, parandada noorte sotsiaalseid oskusi, aidata igakülgselt kaasa alaealiste ja nende perede edukamale sotsiaalsele ja psühholoogilisele toimetulekule ja õiguskuulekusele. 

Konflikti lahendamise programm ART Vägivald, Peresuhted üle Eesti

Konflikti lahendamise programm (Norra AART ehk Advanced Agression Replacement Training põhine), mille abil õpetatakse agressiivse käitumise asemel kasutama positiivseid sotsiaalseid oskusi ning muutma teiste inimestega arvestamine oluliseks teguriks noore moraalses mõtlemises.

Sotsiaalsete oskuste arendamise programm Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus, üle Eesti

Programmi alusmaterjaliks on Hollandi korrektsioonisüsteemis kasutuses olev programm "Sotsiaalsete oskuste treening". Kava sisaldab elementaarsete suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste praktilist õpet.

Programm "Jõud muutuda" Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus

Põhiprogrammis on teemad jaotatud nelja moodulisse, mille peamised käistletavad teemad on: kaitstuks jäämine ja ainete kasutamisest hoidumise võimalused, oskused paremateks suheteks, viha, muutusi toetav tänulikkus, "uus mina".

Programm "Võida" Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus

Programmis õpitakse teadvustama ja kasutama oma ressursse, suurendama sidususe kogemust ja arendama inimsuhteid tulemaks toime erinevate riskiolukordadega.

Programm "Equip" Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus

Noorukite motiveerimine ja jõustamine, et nad aitaksid üksteisel grupis mõelda ja tegutseda vastutustundlikult. Uusi hoiakuid ja oskusi omandatakse läbi arutelude grupikoosolekutel.

Agressiivsuse asendamise treening Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus, üle Eesti

Agressiivsuse asendamise treening koosneb kolmest komponendist: sotsiaalsete oskuste treening, viha ohjamise treening ja kõlblustreening.

Viha juhtimise programm Süütegude toimepanemine Kriminaalhooldus, Vanglad

Programmi raames tegeletakse eri teemadega, sh õigusrikkumiste toimepaneku ja  enesekontrolli puudulikkuse küsimustega. 

Programm "Õige hetk" Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus

Programmi kohtumistel käsitletakse erinevaid eluvaldkondi, omandatakse uusi toimetuleku- ja sotsiaalseid oskusi ning otsitakse isiku elust, mõtlemisest ja hoiakutest seoseid õigusrikkumistega, et motiveerida teda seaduskuulekale käitumisele. Programmi raames toimub 13 individuaalset kohtumist (1-1,5h).

Eluviisi treening Süütegude toimepanemine, Uimastid, Alkohol Vanglad, üle Eesti

Programmi käigus motiveeritakse inimesi muutusi tekitama, sh sõltuvusainete tarvitamisega seoses. 

Liiklusohutusprogramm Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus, üle Eesti

Süüdimõistetute hoiakute ja käitumise muutmine uute korduvate liiklussüütegude ärahoidmiseks. Progammi kestus on 10 tundi: 2 individuaalkohtumist enne ja pärast gruppi (4x1 tund), 3 grupikohtumist (3x2 tundi). 

Seksuaalkurjategijate programm "Uus suund" Süütegude toimepanemine Vanglad, Kriminaalhooldus

Individuaalprogramm süvendamaks seksuaalkurjategija arusaamist kuriteoni viinud põhjustest, kuidas seksuaalkuritegusid edaspidi vältida ning kuidas seada eesmärke ja saavutada neid ühiskonna poolt aktsepteeritud viisil. Programmi raames viiakse läbi 12 kohtumist.

Lehed