Kuritegevus Eestis 2020

Laadi alla .xslx

Perevägivald ja ahistamine

2020. aastal perevägivallakuritegude arvu kasv peatus. Registreeriti 3987 perevägivallakuritegu, võrreldes 2019. aastaga 3% vähem. Enamikus maakondades perevägivallakuritegude registreerimine kahanes või jäi peaaegu samale tasemele. Kuritegudest moodustas suurima osa paarisuhtevägivald. Perevägivalla toimepanijatest ülekaalukas osa on mehed, ohvritest naised. Perevägivalla tõttu hukkus 2019. aastal esialgsetel andmetel kokku 16 inimest.

* KarS § 121 lg 2 p 2 koosseis kehtib alates 01.01.2015
20112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020500040003000200010000

Registreeritud perevägivallakuriteod

rusikas

2020. aastal registreeriti

3987

perevägivallakuritegu (nimetatakse ka lähisuhtevägivallaks)

2020. aastal perevägivalla-
kuritegude arvu kasv peatus

Perevägivallakuritegude osakaal kõigist kuritegudest ja vägivallakuritegudest

Osakaal (%) perevägivallakuritegudest
Kehaline väärkohtlemine (§ 121)84
Ähvardamine (§ 120)11
Seksuaalkuriteod (§-d 141–145¹)3
Elu- ja tervise­vastased süüteod (§-d 113–119)1

Vägivallakuritegudest pooltel juhtudel oli tegu perevägivallaga

moodustasid kõigist kuritegudest perevägivallakuriteod

Perevägivallakuritegudest moodustasid valdava osa kehaline väärkohtlemine ja ähvardamine

Kehaline väärkohtlemine (§ 121)
Ähvardamine (§ 120)
Seksuaalkuriteod (§-d 141–145¹)
Elu- ja tervise­vastased süüteod (§-d 113–119)
85%11%3%

Perevägivallakuritegude jaotus kuriteoliigiti

2015201520162016201720172018201820192019202020203600270018009000

Kehalise väärkohtlemise kuriteod lähi- või sõltuvussuhtes
(KarS § 121 lg 2 p 2)*
* KarS § 121 lg 2 p 2 koosseis kehtib alates 01.01.2015

201520152016201620172017201820182019201920202020121115117141612840

Perevägivallaga seotud tapmised ja mõrvad (koos katsetega)

Perevägivallaga seotud tapmisi ja mõrvu või nende katseid registreeriti 14, mida on üle kahe korra enam kui 2019. aastal

Perevägivalla tõttu hukkus politsei andmetel 16 inimest, sealhulgas 11 tapmise või mõrva tõttu

Registreeritud perevägivallakuriteod maakonniti ja Tallinnas ning suhtarv 10 000 elaniku kohta

Maakondadest registreeriti perevägivallakuritegusid 10 000 elaniku kohta kõige rohkem Ida-Virumaal (61), Valgamaal (39) ja Lääne-Virumaal (34)

Abikaasa või elukaaslane
Endine abikaasa või elukaaslane
(Kasu)isa või -ema
(Kasu)tütar või - poeg
Muu sugulane või hõimlane
(Kasu)õde/-vend
56%12%16%7%5%4%

Perevägivalla toimepanija suhte liigi järgi

Perevägivallajuhtumitest moodustas suurima osa paarisuhtevägivald

Perevägivalla toimepanijatest olid mehed

Perevägivalla ohvritest olid naised

Politsei andmetel jäi laste osalusega perevägivallajuhtumite osakaal peaaegu samale tasemele kui 2019. aastal

lapsohvri või -pealtnägijaga perevägivallakuritegu

Lapsed langevad peres eri liiki vägivalla ohvriks

alkohol

Imiku raputamise juhtumid

alkohol

Kehalise karistamise ja muu füüsilise vägivalla juhtumid

alkohol

Vanematevahelise vägivalla ohvriks langemine, sh selle pealt nägemine

alkohol

Lapse seksuaalne väärkohtlemine

alkohol

Juhuslikud, sõnelusest välja kasvanud vägivaldsed konfliktid

alkohol

Lapse ähvardamine vägivallaga

Registreeriti

34

seksuaalse ahistamise väärtegu. Nende arv jäi võrreldes 2019. aastaga peaaegu samaks.

201720172018201820192019202020202030353436271890

Registreeritud seksuaalse ahistamise väärteod*
* Seksuaalse ahistamise väärteokoosseis kehtib alates 06.07.2017

2017201720182018201920192020202087200202225240180120600

Registreeritud ahistava jälitamise kuriteod

2020. aastal registreeriti

225

ahistava jälitamise kuritegu

Ahistava jälitamise kuritegudest oli seotud perevägivallaga

Ahistava jälitamise kuritegude arvu kasv

Registreeriti

79

lähenemiskeelu rikkumise kuritegu

Registreeritud lähenemiskeelu rikkumiste arv kahanes

20112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020300240180120600

Registreeritud lähenemiskeelu rikkumised