Kuritegevus Eestis 2020

Inimkaubandus

Laadi alla .xslx

Inimkaubandusega seotud kuritegude üldarv 2020. aastal sisuliselt ei muutunud, kuid kuriteokoosseisude lõikes muutusi siiski esines: inimkaubanduse kuritegude arv tõusis (2020: 20; 2019: 5); kupeldamise kuritegude arv veidi langes (2020: 37; 2019: 45); inimkaubanduse kuriteod alaealise suhtes vähenesid samuti (2020: 26; 2019: 32); lisandus üks prostitutsioonile kaasaaitamise kuritegu. Kupeldamise ja inimkaubanduse kuritegusid (sh alaealise suhtes) iseloomustas see, et sageli on toimepanijaks sama inimene sama isiku vastu ja samuti on samad toimepanijad mitmetel kuriteojuhtudel. Sisuliselt kõik kupeldamiskuriteod toimusid mõnes Tallinna korteris, erootilise massaaži salongis või hotellis (üks kuritegu 37-st toimus mujal) ja ligi pooltel juhtudel olid asjaga seotud prostitutsiooni kaasatud naised pärit välismaalt, nt Ukrainast ja Venemaalt.

Välismaalaste ärakasutamise juhtumid Eesti tööturul võivad põhjustada inimkaubandust. Jätkuvalt on palju välismaalaste tehtud kõnesid (83%) inimkaubanduse ennetamise ja abistamise nõuandeliinile (2020: 608; 2019: 679) ja esitatakse samuti avaldusi tööinspektsioonile saamata jäänud töötasu ja hüvitise kättesaamiseks. Teist aastat järjest on sotsiaalkindlustusameti kaudu teenuseid saanud arvukalt välismaiseid eeldatavaid ohvreid, kelle arv seoses koroonaepideemiaga oli sel aasta veidi väiksem (2020: 29; 2019: 54), kuid kellega töötati sel aastal märksa tihedamalt just veebikeskkonna võimalusi kasutades (viber, e-post). 2020. aastal loodi abi osutamiseks mh ka eraldi meiliaadress inimkaubandus@sotsiaalkindlustusamet.ee.

2020. aastal registreeriti

84 inimkaubandusega seotud kuritegu, sh

20 inimkaubanduse kuritegu (KarS § 133)

37 kupeldamise kuritegu (KarS § 133² )

1 prostitutsioonile kaasaaitamise kuritegu (KarS § 133³)

26 inimkaubanduse kuritegu alaealise suhtes (KarS § 175)

Inimkaubandusega seotud kuritegude arv jäi samaks

84 juhtumit

2020

82 juhtumit

2019

Inimkaubandus (KarS § 133)
Kupeldamine (KarS § 133²)
Inimkaubandus alaealise suhtes (KarS § 175)
Prostitutsioonile kaasaaitamine (KarS § 133³)
2010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020806040200

Registreeritud inimkaubandusega seotud kuritegude arv (KarS §-d 133, 133², 133³, 175)

kohtulahend

Inimkaubandusega seotud kuritegudes tehti

11

kohtulahendit

neis karistati 22 isikut ja kahte firmat

langus

Kupeldamiste ja alaealisi puudutavate inimkaubanduse kuritegude arv langes

kupeldamine

Kupeldamise kuriteod

37

kuritegu

(2019: 45)

lastekaubandus

Inimkaubandus alaealise suhtes

26

kuritegu

(2019: 32)

Inimkaubandusega seotud kuritegusid registreeriti kümnes maakonnas, kõige rohkem

Harjumaa

55 (65%) Harjumaal, sh Tallinnas

Ida-Virumaa

12 (14%) Ida-Virumaal, sh Narvas

Valgamaa

5 (6%) Valgamaal

Trellid

15

isikule määrati kriminaalhooldus, katseaeg jäi vahemikku 1–4 aastat, keskmiselt 2,6 aastat, neist

4

kurjategija käest nõuti tsiviilhagi korras sisse 125 000 eurot,

2

isiku puhul mõisteti lisakaristusena riigist väljasaatmine ja sissesõidukeeld kuni 7 aastat ning

1

isiku puhul rakendati kuueks kuuks elektroonilist järelevalvet.

6

isiku puhul pöörati vanglakaristus täies ulatuses täitmisele ja nemad mõisteti süüdi ka muu kuriteo eest peale inimkaubanduse kuriteo.

2

firmale määrati rahaline karistus kogusummas 18 000 eurot.

Inimkaubandusega seotud kuritegusid toime pannud kurjategijatelt konfiskeeriti mobiiltelefone, arvuteid, tahvleid, tööriistu, kinnisvara, sularaha veidi üle 110 000 euro.

konfiskeeritud
201020102011201120122012201320132014201420152015201620162017201720182018201920192020202020151050

Inimkaubanduse kuritegude arv

2010201020112011201220122013201320142014201520152016201620172017201820182019201920202020806040200

Alaealise vastu toime pandud inimkaubanduskuritegude arv

20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020204536271890

Registreeritud kupeldamiskuritegude arv

Eeldatavad seksuaalse ekspluateerimisega seotud inimkaubanduse ohvrid (OAS § 3 lg 1²)
Täisealised inimkaubanduse ohvrid (OAS § 3 lg 1¹)
Eeldatavad tööalase ärakasutamisega seotud inimkaubanduse ohvrid (OAS § 3 lg 1²)
50%15%35%

2020. aastal sotsiaalkindlustusametis teenust saanud ohvrid

Inimkaubandust võivad põhjustada välismaalaste ebaseadusliku töötamise võimaldamise kuriteod (KarS § 260¹). 2020. aastal võimaldati töötada paaril ukrainlastel, kel ei olnud riigis viibimiseks õigust.

Ebaseadusliku töötamise võimaldamise kuritegusid aastas:

2020

2019

2018

2015-2017

Tööinspektsiooni seisukohalt on probleemsemad sektorid, kus on võõrtööjõuga seotud vaidlusi:

ehitus

(35% võõrtööjõuga seotud töövaidlustest);

haldus ja abitegevus

(17%)

veondus ja laondus

(15%)

Töövaidlused viitavad tööalasele ekspluateerimisele ja neist võivad välja kasvada inimkaubanduskuriteod.

2009200920102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019202020208006004002000

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini (660 7320) klientide arv

Töövaidlusedsh välismaalastetöövaidlused(321; 10%)sh välismaalasteosaliselt rahuldatudavaldused (77; 24%)sh välismaalaste täiesmahus rahuldatudavaldused (28; 9%)4000400032003200240024001600160080080000

Välismaastega seotud töövaidlused

Inimkaubanduse nõustamise ja abistamise nõuandeliini ning inimkaubanduse ohvrite andmed sotsiaalkindlustusametilt ning välismaalaste töötamisega seotud andmed tööinspektsioonilt.